Naturtype er et begrep som er definert i naturmangfoldsloven slik: Ensartet type natur som omfatter alle levende organismer og de miljøfaktorene som virker der, eller spesielle typer naturforekomster som dammer, åkerholmer eller lignende, samt spesielle typer geologiske forekomster.[1] Begrepet ligger således tett opptil begrepet økosystem. Det finnes ulike verktøy for kategorisering av naturtyper. En internasjonal standard er «European Nature Information System» (EUNIS).[2] I Norge brukte man Direktoratet for naturforvaltnings «Håndbok 13», «Kartlegging av naturtyper - verdsetting av biologisk mangfold».[3] Dette verktøyet ble erstattet av «Naturtyper i Norge» (NiN), publisert i 2009.[4]

I norsk forvaltning brukes begrepet både om områder som er lite påvirka av menneskelig aktivitet, såvel som kulturbetinga naturtyper og grøntstrukturer i byer. Naturtypene har elementer både av flora, fauna, geologi og landformer.

Det er Rio-konvensjonen fra 1992 om biologisk mangfold som forplikter alle land til å kjenne og ivareta sitt biologiske mangfold innenfor landets grenser. Kommunene er pålagt å kartlegge sine naturtyper for å framskaffe et sikrere grunnlag for en bærekraftig arealforvaltning. Særlig er det lagt vekt på å få oversikt over naturtyper som enten inneholder trua og sårbare arter (rødlistearter), som har stor artsrikdom eller som er i tilbakegang.

Referanser rediger

  1. ^ Lovdata: Naturmangfoldsloven
  2. ^ «Welcome to EUNIS, the European Nature Information System». The European Environment Agency. 22. april 2019. Besøkt 26. september 2020. 
  3. ^ «Kartlegging av naturtyper- verdsetting av biologisk mangfold» (PDF). Handbok 13 (2 utg.). Direktoratet for naturforvaltning. 2006 (oppdatert 2007). ISBN 978-82-7072-708-7.  Sjekk datoverdier i |dato= (hjelp)
  4. ^ «Naturtypebasen». Artsdatabanken. 2009. 

Se også rediger

Eksterne lenker rediger