Smugling

ulovlig innførsel eller utførsel av objekter
(Omdirigert fra Smugler)

Smugling er ulovlig inn- eller utførsel av objekter fra en stat til en annen.

Smugling gjøres som regel attraktivt når ulike stater har ulike regler og lover for det objektet som overføres. Hvis et land for eksempel har forbud mot bruk av en vare, eller store særavgifter ved omsetning av en vare, vil det være lønnsomt å smugle inn slike varer. Smugling er en kjent virksomhet gjennom mange hundre år, for eksempel skapte forbudstiden i USA (19201933) et beryktet marked for smuglere. Arthur Omres bok Smuglere fra 1935 omhandler smuglermiljøet i Norge under brennevinsforbudet, og filmen med samme navn (1968) baserer seg på denne boken.

I prinsippet er smugling en form for svært lønnsom forretningsvirksonhet, som en nasjon har gjort ulovlig ved bruk av lover eller regelverk.

Ulovlig utførselRediger

 • Antikviteter. De fleste land med gamle kulturer har forbud mot å føre ut av landet gjenstander fra slike kulturer. Også Norge har forbud mot utførsel av varer over en viss alder, uten at disse er forhåndsklarert for utførsel.
 • Tyvegods. Stjåne varer av en viss verdi (kunst, biler, motorsykler, båter osv.) er attraktive smuglingsobjekter for salg i et annet land.
 • Valuta. De fleste land har maksimumsbeløp for utførsel av valuta uten forhåndsgodkjenning.
 • Råvarer av høy verdi. Råvarer med høy verdi vil i mange tilfelle sidestilles med valuta ved utførsel (Gull, sølv, diamanter).
 • Sjeldne dyr, fugler og planter. Dyr, fugler og planter som er fredet i et land vil som regel bli forsøkt smuglet ut, fordi de vil ha en høy verdi i et annet land.
 • Dokumenter m.v. I kollektivistiske land uten ytringsfrihet og med pressesensur, kan opplysninger i form av skrevet ord, fotografier og filmer smugles ut til omverdenen.
 • Mennesker. Personer som er ettersøkt i et land for kriminelle handlinger kan bli smuglet ut for å unngå straff. Slike personer vil gjerne skaffe seg en ny identitet i det nye landet. Det hender imidlertid også at personer som er politisk forfulgt i et land blir smuglet ut for å beholde sin identitet. Det hender også at en person som har utført kriminelle handlinger og som holdes ulovlig skjult av et land, blir smuglet ut av det respektive landet for så å stå til ansvar for forbrytelsene sine i et annet land.

Ulovlig innførselRediger

 • Ulovlige varer. Hvis et land har forbud mot omsetning og bruk av en vare som det er etterspørsel etter, vil det være svært attraktivt og lønnsomt å smugle inn slike varer.
  • Ulovlig produsert alkohol og tobakk. Hvis et land har høye særavgifter på alkohol og tobakk, vil det være attraktivt å smugle slike varer fra land hvor prisene er lavere, eller smugle inn ulovlig produsert vare. Spritsmugling til Norge har vært vanlig i nyere tid. Også turistimport utover lovlig kvote kalles smugling.
  • Narkotika. Ulike varer som går under betegnelsen narkotika har ført til en verdensomspennende smuglernæring.
  • Dopingmidler og medisiner. Dopingmidler og medisiner er det gjerne ulike omsetningsregler for i ulike land, og er derfor attraktive smuglingsobjekter.
  • Sprengstoff og tyngre våpen. De fleste land har forbud mot uregistrert innførsel av sprengstoff og tyngre våpen. I Norge er dessuten en del fyrverkeri som er tillat solgt i andre land ulovlige i bruk, og disse varene vil derfor være et attraktivt smuglingsobjekt.
  • Dyr. Mange land har særregler for import av dyr. Til Norge er det for eksempel en rekke dyr som er vanlige som kjæledyr i andre land forbudt å innføre (Krypdyr, fugler, enkelte hunderaser).
 • Varer med begrenset brukstillatelse. Typisk er håndvåpen, der det som regel kreves lisens for bruk, og vil av den grunn bli et smuglingsobjekt.
 • Varer med høye særavgifter. Her står Norge i en særstilling for smugling ved sine høye særavgifter på tobakk og alkohol. Spritsmugling av ulovlig eller lovlig produsert alkohol er omfattende til Norge.
 • Mennesker. I de senere år har det blitt et stort marked for smugling av personer som enten har en kriminell fortid i et annet land, eller som av andre grunner vil skaffe seg ulovlig opphold i et nytt land.

Se ogsåRediger