Røyse

halvøy som stikker ut i Tyrifjorden

Røyse eller Røysehalvøya er ei halvøy i Hole kommune som stikker ut i Tyrifjorden langs østbredden av Nordfjorden. Det høyeste punktet på halvøya er Røysetoppen (204 moh.). Rett utenfor sørspissen av halvøya ligger Frognøya, og ved Onsakervika drenerer Storelva til Tyrifjorden. Røyse nevnes første gang som «Ræysi a Ringariki» i et middelalderdiplom fra gården Ullern datert 16. mars 1291.

Frognøya, Bønsnes med Røysehalvøya og Nordfjorden i bakgrunnen

Den indre (nordre) delen av Røysehalvøya tilhørte geografisk Holefjerdingen, den gang Hole var delt inn i fjerdinger. Holefjerdingen strakk seg fra Helgelandsmoen til Onsakervika og Sælabonn. I øst gikk grensa mot Steinsfjerdingen i skogbeltet over Lamoen, Mosmoen og Bymoen. I sør gikk grensa mot Bønsnesfjerdingen langs nordgrensene til de gamle storgårdene Gomnes, Fjeld, Lille Hundstad, Søhol og Ullern.

Røyse er et av de mest produktive jordbruksområdene i Ringeriksregionen. Området er kjent for sin produksjon av korn og grønnsaker. Fra gammelt av var det stor fruktproduksjon på Røyse. I dag finnes en stor produsent av frukttrær her og en av Norges største salatprodusenter. Området er også kjent for Ringerikspotet og Ringeriksert. Sistnevnte har vært produsert på Røysehalvøya siden første halvdel på 1800-tallet og har i dag en beskyttet opprinnelsesbetegnelse. Ringerikspoteten er også beskyttet, men ikke bare på Røysehalvøya. For den inngår også områder rundt Tyrifjorden som ligger i Ringerike kommune.

På halvøya finnes blant annet to kirker fra middelalderen og tre skoler. Hole kirke og Røyse skole ligger i den tidligere Holefjerdingen, mens Bønsnes kirke, Tyrifjord barne- og ungdomsskole og Tyrifjord videregående skole ligger i Bønsnesfjerdingen. De to sistnevnte skolene er begge privatskoler knyttet til adventistsamfunnetRingerike.

Poststed rediger

Poststedet 3530 Røyse utgjør en større del av kommunen og inkluderer i tillegg til Røysehalvøya blant annet boligfeltene på Helgelandsmoen og i Steinsåsen, samt kommunesenteret Vik i Hole.

Se også rediger

Eksterne lenker rediger