Norcontrol

Norsk teknologiselskap

Interessentskapet IS Norcontrol var et teknologiselskap som ble etablert i Horten i 1965.[1] Selskapet utviklet og leverte navigasjons- og automatiseringssystemer for skip og var en av pionérene innen sitt felt.[2] Produktene ble senere videreutviklet til simulatorsystemer, havneovervåking og flyplassovervåking. Norcontrol har blitt splittet opp, og samlet igjen ved flere anledninger. Grener av selskapet har blitt solgt ut og det har oppstått knoppskytinger. Hovedgrener av selskapet lever videre i forskjellige konstellasjoner, i og utenfor Kongsberg Gruppen.[3]

Norcontrol
NC classic blue logo.gif
Norcontrols opprinnelige logo
Org.formInteressentskap
Etablert1965
Etterfølger(e)Kongsberg Norcontrol, Kongsberg Maritime, Kongsberg Digital
Hovedkontor HortenRediger på Wikidata
LandNorge

Denne artikkelen beskriver hvordan selskapet oppsto samt hvordan selskapets hovedgrener har utviklet seg videre etter at selskapet ble fusjonert inn i Kongsberg Maritime på 90-tallet.[4] Det eneste selskapet som fremdeles bruker Norcontrol-navnet er selskapet Kongsberg Norcontrol AS i Horten, som har videreført Norcontrols havneovervåking og leverer Vessel Traffic Services (VTS) som hovedprodukt.[5] De øvrige hovedgrenene av Norcontrol er videreført i Kongsberg Maritime og Kongsberg Digital, eller solgt ut til andre selskaper.[4][6][7][8][9]

HistorieRediger

Før etableringen i 1965Rediger

IS Norcontrol ble etablert 1. april 1965. Den spede begynnelsen kan føres tilbake til oktober 1959.[2] På en reise i USA holdt Ibb Høivold foredrag om norsk forskning på automatisering. I Berkeley, på University of California, traff han direktør Jan R. Getz, fra Skipsteknisk Forskningsinstitutt (SFI), og sivilingeniør Arild Økland. De hadde ved en tilfeldighet fått vite om et et utredningsprosjekt innen skipsautomatisering som mottok bidrag fra forskjellige forskningsinstitusjoner. Det var startet av Maritime Administration (MARAD) i USA. Prosjektet hadde som mål å oppnå ubemannede skip, men målet var i første omgang å redusere besetningen med en tredjedel. I samtalen mellom disse tre ble grunnlaget lagt for etableringen av Norcontrol.

 
Ibb Høivold - Norcontrols Gründer

I mars 1960 godkjente Norges Teknisk-Naturvitenskaplige Forskningsråd (NTNF) ved Servoteknisk Utvalg et skipsautomatiseringsprosjekt i regi av Skipsteknisk Forskningsinstitutt (SFI) og bevilget kr. 50 000,- i støtte. Prosjektet gav nyttige rapporter og NTNF bevilget ytterligere støtte med kr. 100 000,- i 1961 og kr. 200 000,- i 1962.[1]

I juni 1963 bevilget NTNF kr. 450 000,- til utviklingen av et pneumatisk brokontrollsystem, gjennom et prøveprosjekt. Ammoniakktankeren M/S «Haugvik», eid av Norsk Hydro, ble valgt som pilotskip. Prosjektet ble gjennomført i samarbeid med SFI, Det Norske Veritas (DNV), Selskapet for industriell og teknisk forskning ved Norges tekniske høgskole (SINTEF) og Norsk Hydro, med Ibb Høivold som prosjektleder. Brokontrollsystemet på M/S «Haugvik» ble satt i drift i oktober 1964, og skipet la til kai med fjernmanøvrering av hovedmotor for første gang.

Dette var forløperen til både etableringen av Norcontrol og produktet AutoChief som fremdeles leveres og produseres av Kongsberg Maritime i Horten, nå i sin 6. generasjon med navn AutoChief 600.[4][10]

1965 til 1970Rediger

IS Norcontrol ble startet 1. april 1965 av interessentene Noratom AS, Norsk Hydro Hydro og AS Kongsberg Våpenfabrikk (KV), med hver sin tredjepart. Selskapet etablerte seg i leide lokaler i bygget til Forsvarets Forsningsinstitutt (FFI)Karljohansvern i Horten under ledelse av Norcontrols gründer, Ibb Høivold. Selskapet flyttet i september 1966 til egne lokaler på Eiken, også i Horten.[1]

Etter fusjon med Noratom endret selskapet navn til Noratom-Norcontrol i juni 1967, med Kongsberg Våpenfabrikk og Elektrisk Bureau som hovedaksjonærer. Noratom overtok eierandelene til Norsk Hydro og Kongsberg Våpenfabrikk.

 
Historievegg for NORCONTROL slik den er satt opp for å minne nye ingeniører om selskapets historie på utviklingsavdelingen i tredje etasje på Bekkajordet 6.

De første produktene som ble utviklet var relatert til skipsautomasjon (brokontroll og alarmsystemer som etterhvert fikk produktnavnene AutoChief og DataChief).[10][11] Etter det ble det utviklet integrerte løsninger samt navigasjonssystemer (DataBridge).[12] Disse produktene ble senere videreutviklet til simulatorsystemer, havneovervåkning (VTMS/VTS) og flyplassovervåkning (ATC).[13][14][15][5] Norcontrols første produkt var et brokontrollsystem for fjernmanøvrering av hovedmotor (fjernstyrer turtall og dreieretning på hovedmotoren automatisk fra en hendel på broen). Dette produktet fikk navnet AutoChief og første leveranse var til M/S Høegh Belle i 1967.[10]

 
AutoChief var NORCONTROLS første produkt. På bildet ser man "shop-test" på en 16.000 HK Horten Sulzer ved Horten Verft i 1967 som pressen behørig dekket (man kan se Jan P. Jahnsen fra NRK Dagsrevyen i bakgrunnen).

Norcontrol utviklet samtidig et alarm- og monitoreringssystem som en del av et konsept for å redusere vaktbemanningen i maskinrommet. I første omgang var målet å redusere til en mann (E1) og i neste omgang til et vaktfritt maskinrom (E0). Dette ble gjort parallelt med at Det Norske Veritas (DNV) introduserte E0 klassen (Engine Room Zero), av SOLAS betegnet som UMS (Unmanned Machinery Space).[16] Produktet fikk navnet DataChief og ble første gang installert på skipet M/S Tartar i 1968.[11] Det ble i samme tidsrom også utviklet og levert nivåmålesystem til fire skip bygget på Uddevallavarvet i Sverige.

 
Regnemaskinsbasert skipsautomatisering fra NORCONTROL på M/S Taimyr.

I 1969 leverte Norcontrol verdens første regnemaskinsbaserte skipsautomatiseringssystem til Wilhem Wilhemsens skip M/S Taimyr.[17][18] Leveransen var et resultat av et samarbeid mellom Servoteknisk Utvalg på NTNF, SFI, SINTEF og DNV. Skipet ble utstyrt med den første Nord-1-datamaskinen fra Norsk Data. Systemet besto av datamaskinbasert maskinroms-overvåkning for ubemannet maskinrom (DNV klasse E0), automatisk kontrollsystem for kraftforsyning (Power Management System), tilstandskontroll for maskineri, lastplanlegging (stabilitetsberegning og last-kalulator), verdens første radarbaserte anti-kollisjonssystem (ARPA), brokontkrollsystem (fjærnmanøvrering av hovedmotor fra broen) og system for hyreberegning.

1970 til 1980Rediger

Taimyrprosjektet la grunnlaget for en rekke produkter som ble videreutviklet gjennom 70-tallet. På automasjonssiden så alarm- og overvåkingssystemet DataChief dagens lys samtidig som det ble introdusert DataPower (automatisk kontrollsystem for kraftforsyning, for bransjen nå bedre kjent som «Power Management System»), AutoLevel (nivåmåling), DataLoad (lastkalkulator), DataMaster (lastkontroll), DataTrend, DataDock, DataSteam, en ny generasjon av AutoChief (brokontrollsystem) og ikke minst DataBridge, som ble navnet på navigasjonssystemet.[10][11][12]

 
Dette bildet viser den første kommersielle DataChief. Legg merke til Norsk Data’s computer i kontrollpulten, samt ”widescreen” skjerm og moderne tastatur.

Automasjonsproduktene ble senere samlet under navnet DataChief, som på 2000-tallet skiftet navn til K-Chief samtidig som navigasjonssystemet skiftet navn fra DataBridge til K-Bridge.[11][12] Brokontrollsystemet AutoChief (som i 2018 var levert til 10 000 skip) fikk beholde det opprinnelige navnet.[10] Disse tre kjerneproduktene (AutoChief, DataChief og DataBridge) er videreført i Kongsberg Maritime og leveres og videreutvikles fremdeles.[10][11][12][4]

 
Den første kommersielle DataBridge installasjonen på T/T Thorshavet i 1970.

Med mer bruk av avansert teknologi ombord i skipene oppsto det et behov for opplæring. Norcontrol hadde tidlig organisert sitt kurssenter for å kunne gi opplæring i bruken av systemene som ble levert, men man så raskt at opplæringen måtte baseres på simulatorer som kunne gjengi maskineriets og skipets reaksjoner.

 
NavSim-4 produsert fra 1977 til 1986 var basert på NORD-12/42 computere (OEM versjon av NORD-10) fra Norsk Data. Bildet er hentet fra Arendal Navigasjonsskole levert i 1981.

Dette ble etter hvert en betydelig aktivitet og ble til slutt egne produkter, først beskrevet internt som «Produkter i Strandkanten». Det ble besluttet å tilby disse simulatorene til de maritime skolene og den første simulatoren (en DataBridge-2 radar simulator) ble levert til navigasjonsskolen på Haugar i Tønsberg i 1974.[13] Den første maskinsromssimulatoren fikk navnet DieselSim og ble levert til Trondheim Maritime skole i 1978.[14] Simulatoraktiviteten ble raskt til et av Norcontrols kjerneprodukt-områder, og videreført av Kongsberg Digital som nå leverer og videreutvikler produktene.[6]

 
Diesel Simulatoren fra 1984 dato med NORD-100 computer. Bildet er fra Norcontrols treningsenter på Bekkajordet 8.

Inititativet «Produkter i Strandkanten» oppsto som følge av et internt krisemøte i forbindelse med den internasjonale skipsfartskrisen på 70-tallet der man ble tvunget til å se etter nye muligheter på grunn av få nybygde skip man kunne tilby sine skipsautomatiseringsprodukter til. I tillegg til utvikling av simulatorproduktene startet man også i 1978 å utviklet et havneovervåkningssystem der tanken var å sette navigasjonssystemet DataBridge på land (med radar og antikollisjonssystem) for å overvåke trafikk i viktige innseilingsruter fra et kontrollsenter på land.[12] Produktet ble utviklet under navnet Vessel Traffic Management Systems (VTMS) og ble første gang installert på Teeside i England i 1979. Produktet er videreført som VTS (Vessel Traffic Services) av Kongsberg Norcontrol AS som fortsatt leverer og videreutvikler det.[5]

 
VTS Operator Consol (VOC) fra en brosjyre trykket i 1981.

Som følge av den internasjonale skipsfartskrisen på slutten av 1970-tallet fikk Norcontrol i 1977 et betydelig underskudd som gjorde det nødvendig med reorganisering, gjeldssanering og refinansiering. Industridepartementet ønsket å ta vare på den betydelige kompetansen som var knyttet til selskapet og så det viktig å styrke og opprettholde den posisjon Norge hadde innen området maritim elektronikk. Stortingsproposisjon nr. 155 konkluderte i april 1978, med bakgrunn i dette, at Kongsberg Våpenfabrikk skulle overta selskapet, som da opphørte og inngikk som en egen divisjon i Kongsberg Våpenfabrikk. Med det ble Kongsberg Gruppens første maritime divisjon etablert, først under navnet KV Divisjon Norcontrol, senere under navnet KV Maritime Divisjon.[3]

1980 til 1990Rediger

Ettersom Norcontrols produkter utviklet seg i forskjellige retninger ble tre forretningsenheter etablert i 1981. Disse får navnene «Skip», «Simulator» og «VTMS» (Vessel Traffic Management Systems). Dette la grunnlaget for selskapene som senere fikk navnene Norcontrol Automation, Norcontrol Simulation og Norcontrol Surveillance Systems.

Norcontrol flyttet fra egne lokaler på Eiken og leide lokaler på Sølvkrona inn i nybygde lokaler på Bekkajordet i Horten i 1983. Disse lokalene ble senere tatt over av Kongsberg Gruppen og er fremdeles tilholdsted for avdelingene som leverer skipsautomasjon (Kongsberg Maritime) og simulatorer (Kongsberg Digital).

 
Norcontrols nybygde lokaler på Bekkajordet (1983).

I begynnelsen av 80-årene spant man videre på tanken om simulering av forskjellige typer prosesser i opplæringsøyemed og i 1982 fikk Norcontrol ordre fra Statoil på en olje- og gass prosess-simulator for Gullfaksfeltet som ble levert i 1985 der et team på rundt 40 personer fra Norcontrol, IFE, Kongsberg Våpenfabrikk, Norsk Data og IPM data var innvolvert. Simulatoren fungerte godt og mange feil på det prosjekterte prosessanlegget ble luket ut ved hjelp av simulatoren før produksjonen startet opp på Gullfaks A i 1986. Leveransen ble fulgt opp i 1987 med tilsvarende simulator for Osebergfeltet. Kostnaden for leveransen av simulatoren til Osebergfeltet kom opp i 100 mill. kr. og inkluderte datamaskiner fra Norsk Data for rundt 10 mill. kr.

Med leveransene til Gullfaks og Osebergfeltet ble forretningsområdet Industrisimulator, senere døpt om til Prosessimulator en realitet. Prosessimulator ble i 1997 flyttet fra Kongsberg Norcontrol til Kongsberg Simrad så til Kongsberg Maritime (KM) i 2003. I 2006 ble selskapet Fantoft Prosess kjøpt opp og fusjonert inn i forretningsområdet. I 2010 ble forreningsområdet innlemmet i Kongsberg Gruppens «Oil & Gas»-satsing og i 2016 ble Prosessimulator flyttet videre til Kongsberg Digital.[6] Produktene er videreført og videreutviklet under produktnavnene K-Spice og LedaFlow.[15][19] Forretningsområdet har ansatte på Bekkajordet i Horten og i Asker i Norge, samt i Houston, Rio De Janeiro, Bangalore og Szczecin.

Som følge av krise og omstrukturering av Kongsberg Våpenfabrikk (KV) på midten av 1980-tallet, blir Norcontrol-avdelingene splittet opp og reorganisert i juli 1985. Som en foreløpig løsning blir Norcontrol Automation og Norcontrol Simulation skilt ut som egne selskaper og eiermessig tilknyttet Kongsberg Albatross. Norcontrol Surveillance Systems forblir en avdeling i KV, som etter krisen skiftet navn til Norsk Forsvarsteknologi (NFT). Produksjonsavdelingen blir solgt ut eksternt til Kjell Oswold som opprettet selskapet Oswo Nord.[3]

I kjølvannet av oppsplittingen (august 1986) blir Norcontrol Automation solgt ut av Kongsberg Gruppen (da NFT) til Føniks Industrier ved Jørgen Broch som beholder eierskapet frem til 1989. Norcontrol Automation blir så videresolgt til Norcontrol Simulation ved Oscar Johansen som tar grep for å samle Norcontrol selskapene tilbake under samme paraply.

Fønix industrier ved Jørgen Broch kjøper senere samme år (1989) Norcontrols tidligere produksjonsavdeling fra Kjell Osvold og skifter navn på selskapet fra Oswo Nord til Norautron.[7] Navnet Norautron ble satt sammen av selskapsnavnene NORcontrol og AUTRONica, ettersom Norcontrol og Autronica på det tidspunktet var i dialog om sammenslåing noe som forøvrig ikke skjedde på det tidspunktet, men senere (i år 2000) da Kongsberg Gruppen kjøpte Navia konsernet med Seatex og Autronica og fusjonerte det inn i Kongsberg Maritime. Norautron flyttet etter hvert fra Falkensten til verftsområdet Horten Industripark som Føniks Industrier ervervet etter konkursen på Horten Verft. Norautron har siden ekspandert fra 26 ansatte i 1989 til 850 ansatte i 2021, etablert seg i Sverige, Polen og Kina og er fremdeles en av Kongsberg Gruppens viktigste underleverandører.[7]

Norcontrol Simulation ble i juni 1987 solgt ut av Kongsberg Gruppen (da NFT) til Basetec med Ludvig G. Braathens Rederi, Aker og Statoil som eiere. Norcontrol Simulation kjøpte i oktober 1987 deler av det tidligere firmaet Seagull samt de vesentlige delene av Tønsbergselskapet Mastech i 1988 for å satse målrettet på området teknisk-maritim opplæring. Kjøpet av Mastech resulterte i dannelsen av selskapet Norcontrol Training året etter (juli 1989).

Norcontrol Simulation overtok i november 1988 selskapet Norcontrol Surveillance Systems fra Kongsberg Gruppen (da NFT), med mål om en samordnet internasjonal markedsføring og samarbeid om videreutvikling av teknologi og produkter. Forretningsområdet ATC («Air Traffic Control») ble samtidig etablert som en videreuvikling av Norcontrols havneovervåkningsprodukter.

Kongsberg Gruppen (da Norsk Forsvarsteknologi - NFT) hadde med det avhendet samtlige selskaper relatert til Norcontrol.[3]

Året etter (1989) overtar Norcontrol Simulation under ledelse av Oscar Johansen først 25%, så 75% av Norcontrol Automation fra Fønix Industrier ved Jørgen Broch. Oscar Johansen samler med det alle Norcontrol selskapene under samme paraply, med unntak av den tidligere produksjonsavdelingen som forble under Brochs eierskap med selskapsnavnet Norautron.

1990 til 2000Rediger

Norcontrol AS (NC) ble etablert 1. januar 1990 som konsern og holdingselskap bestående av fire sidestilte driftsselskap: Norcontrol Automation (NCA), Norcontrol Simulation (NCS), Norcontrol Surveillance Systems (NCSS) og Norcontrol Training (NCT). I 1992 blir imidlertid Norcontrol Simulation og Norcontrol Surveillance Systems fusjonert til ett selskap under navnet Norcontrol Systems (NCS).

Norcontrol var tidlig ute med å etablere kontorer i utlandet og på slutten av 80 tallet ble det etablert et service kontor i Korea som ble navngitt Norcontrol Korea. I 1991 inngår Norcontrol Automation en «joint venture»-avtale med Hyundai i Korea for å komme sterkere i posisjon til å levere utstyr til den stadig økende skipsbyggeaktiviteten i Korea. Etableringen blir senere til Hyundai Kongsberg Korea (HMK) og til Kongsberg Maritime Korea (KMK) når Kongsberg Maritime tar over eierskapet fullt og helt ved å kjøpe ut Hyundai i år 2000. Selskapet hadde i 2021 rundt 250 ansatte, har egen prosjektgjennomføring og gjør engineering, test og igangkjøring av Kongsberg Maritimes systemer levert til skipsverftene i Korea.

I 1991 etablerte Norcontrol et servicekontor i Spijkenisse i Nederland for å kunne tilby lokal service på utstyr levert av Norcontrol på skip som kom inn til de store havnene i Nederland. Selskapet opererte først under navnet Norcontrol A.S. men skiftet navn til Kongsberg Norcontrol B.V. i 1997, da det formelt ble etablert som et eget selskap. Etter at Norcontrol ble fusjonert inn i Kongsberg Maritime skiftet selskapet navn til Kongsberg Maritime Holland B.V. I 2021 ble selskapet ble fusjonert med RRCM Benelux i forbindelse med at Kongsberg Maritime kjøpte Rolls Royce Marine og samordnet sine kontorer i utlandet. Selskapet har idag navnet Kongsberg Maritime Netherlands B.V., har rundt 70 ansatte og representerer de fleste forretningsområdene til Kongsberg Maritime.

Våren 1992 solgte Basetec og Ludvig G. Braathens Rederi alle aksjene i Norcontrol AS til Kongsberg Gruppen (da NFT), som strategisk ønsket å øke sin markedsandel i det sivile markedet. Ringen ble sluttet og Norcontrol kom tilbake til Kongsberg Gruppen. NFT hadde ved oppkjøpet av Norcontrol en egen satsing på navigasjonssystemer til hurtigbåter under navnet SeaCockpit. Denne avdelingen ble flyttet til Horten og fusjonert med Norcontrols navigasjonsavdeling, selskapet Norcontrol Seacraft ble dannet og lokalisert i eget bygg i leide lokaler på Bekkajordet 11 i Horten.

I 1995 skiftet NFT navn til Kongsberg Gruppen og Norcontrol-selskapene ble døpt om til Kongsberg Norcontrol Automation, Kongsberg Norcontrol Systems, Kongsberg Norcontrol Seacraft og Kongsberg Norcontrol Training.[3]

I forbindelse med Kongsbergs Gruppens oppkjøp av Simrad i 1996 ble Kongsberg Maritime etablert som et morselskap under ledelse av Jan Erik Korssjøen, med Kongsberg Norcontrol, Kongsberg Norcontrol Systems, Kongsberg Simrad og Simrad som underliggende divisjoner.[3][4]

Parallelt med etablering av Kongsberg Maritime ble Norcontrol Training solgt ut til Oscar Johansen og andre eksterne investorer (Bjørn Braathen) som etablerte selskapet Seagull.[8] Seagull lever i dag (2021) i sitt beste velgående lokalisert i de gamle Norcontrol lokalene på Eiken som et selskap i konsernet Ocean Technologies Group (OTC) som også har kjøpt opp Videotel som var en av Seagulls sterkeste konkurrenter.[8]

I etterkant har Kongsberg Maritime (KM) etablert sin egen treningsavdeling, organisert under Global Customer Support divisjonen, og tilbyr trening på de fleste av KM's internasjonale lokasjoner, inklusive treningssenteret i Horten som etter en periode på FIN-senteret på Bakkenteigen nå er lokalisert i KM's lokaler på Strandpromenaden.

Norcontrol Systems (tidligere Norcontrol Surveillance Systems) utviklet Air Traffic Control System på midten av 80-tallet basert på kunnskapen ervervet fra havneovervåkingssystemene som er kjerneproduktene til denne grupperingen.[5] Air Traffic Control (ATC) gruppen ble solgt ut fra Kongsberg Maritime i 1997 og slått sammen med Garex og Normarc fra Oslo til Navia Aviation. Selskapet ble i 2000 videresolgt til Northrop Grumman og fikk navnet Park Air System. I 2012 ble selskapet videresolgt til det spanske selskapet Indra som i en periode opprettholdt aktiviteten på Bromsjordet i Horten, men som etter hvert flyttet hele aktiviteten til Asker og nå opererer under selskapsnavnet Indra Navia.[9]

Prosessimulatoravdelingen til Kongsberg Norcontrol Systems ble skilt ut og flyttet til Kongsberg Simrad i 1997 og våren 1999 ble Kongsberg Norcontrol Systems splittet opp til Kongsberg Norcontrol Simulation og Kongsberg Norcontrol Surveillance Systems. Sistnevnte selskap overtok «Vessel Traffic Management System»-produktene (VTMS).[5]

2000 til 2021Rediger

Kongsberg Norcontrol Surveillance Systems ble i juni 2000 fusjonert med Control IT (et eksternt selskap i Moss) og skilt ut fra Kongsberg Maritime. Selskapet Norcontrol IT ble etablert og flyttet ut fra Bekkajordet til Bromsjordet i Horten. Selskapet ble kjøpt tilbake av Kongsberg Defence Systems i 2006 og skiftet med det navn til Kongsberg Norcontrol IT. Selskapet skiftet videre navn til Kongsberg Norcontrol AS i 2016 og opererer i dag under dette navnet. Kongsberg Norcontrol AS er nå det eneste selskapet som fremdeles bruker Norcontrol navnet.[5]

I 1999 ble Navia, bestående av Autronica og Seatex i Trondheim, kjøpt opp og lagt inn i Kongsberg Maritime. Autronica ble fusjonert med Kongsberg Norcontrol i år 2000 til Kongsberg Maritime Ship Systems (KMSS) med tre divisjoner under ledelse av Per Branstad: KMSS Ship Automation (KMSS-SA) og KMSS Ship Simulators (KMSS-SS), på Bekkajordet i Horten, samt KMSS Ship Control (KMSS-SC) med Autronica produktene på Lade i Trondheim. Seatex ble lagt inn under «Kongsberg Simrad»-paraplyen og eksisterer i dag som eget selskap heleid av Kongsberg Maritime under navnet Kongsberg Seatex.

Kongsberg Maritime Ship Systems ble sammen med Kongsberg Simrad i 2003 fusjonert inn i Kongsberg Maritime som med det ble gjort operativt og divisjonalisert under ledelse av Torfinn Kildal. Navigasjonsavdelingen ble i denne prosessen flyttet fra Horten til Kongsberg og slått sammen med «DynPos»-miljøet som stammer fra tidligere Kongsberg Albatross.[12] Navigasjonsmiljøet er i dag (2021) fremdeles på Kongsberg og leverer produktet K-Bridge fra egen produktgruppe i Kongsberg Maritime.[12]

I 2003 etablerer Kongsberg Maritime seg i Shanghai (Kina) med et eget selskap under navnet Kongsberg Maritime China Shanghai (KMCS).[4] Selskapet etableres etter modellen fra Korea med egen prosjektgjennomføring og gjør engineering, test og igangkjøring av Kongsberg Maritimes systemer levert til skipsverftene i Kina. I tillegg etableres det produksjonslinje for produksjon av kontrollkonsoller og annen elektronmekanisk montasje.

 
Åpning av Kongsberg Maritime China Zhenjiang i Kina i 2008.

Kongsberg Maritime signerte i august 2007 en intensjonsavale med selskapet ZMEA i Zhenjiang Kina om å etablere et joint venture for å produsere skipstavler og annen elektromekanisk montasje. Avtalen blir endelig signert i april 2008 og Kongsberg Maritime China Zhejiang (KMCZ) blir etablert. I 2010 blir det bygget ny fabrikk i Zhenjiang på 23.000 m2 for å oppruste og utvide aktiviteten samtidig som Kongsberg Maritime tar over aktiviteten med at selskapet Kongsberg Maritime China Jiangsu (KMCJ) blir etablert og produksjonsaktiviteten fra KMCZ og KMCS i Shanghai blir overført dit.[4]

I 2012 kjøper Kongsberg Maritime Hortens firmaet Jotron Consultas AS som tidligere holdt til i Kongeveien i Horten med 40 års fartstid innen lastkalkulator og programvare for «fleet management», eller på norsk «flåte-styring».[20] Consultas blir flyttet til Bekkajordet i nyoppussede lokaler og innlemmet inn i Merchant Marine divisjonen (tidligere Norcontrol Automation).[20]

 
Kongsberg Gruppens 200 år jubileum på Sjømillitære Samfund i Horten med 846 KOG ansatte i Vestfold som gjester.

Kongsberg Gruppen (KOG) fylte 200 år i 2014 samtidig som nybygde lokaler på Bekkajordet ble åpnet med nytt logistikkbygg og to etasjer påbygg på produksjonshallen.[3] Jubileet ble markert på Sjømilitære Samfund med 846 Kongsberg Gruppen-ansatte fra alle lokasjonene i Horten og Vestfold som gjester.

I 2015 var det et nytt jubileum da «Norcontrol» feiret 50 år. Dette ble feiret med en jubileumsfest på Park Hotell i Sandefjord der man samlet ansatte i Norcontrol-selskapene inklusive gamle direktører og nøkkelpersoner.

 
Factory Acceptance test av AutoChief leveranse nummer 10 000 i Korea i 2018.

AutoChief var Norcontols første produkt som første gang ble levert til M/S Høegh Belle i 1967 og har siden introduksjonen blitt levert i seks generasjoner (AutoChief 1, 2, 3, 4/7, C20 og 600). I april 2018 ble leveranse nr. 10 000 markert på Kongsberg Maritimes kontorer i Norge, Korea, og Kina. Systemet (AutoChief 600) ble levert til Solvangs nye etylen-tanker bygget i Korea.[10]

Norcontrols automasjonsavdeling ble ved operasjonaliseringen av Kongsberg Maritime i 2003 lagt inn i divisjonen «Marine Automation» (KMA) ledet av Lars Gørvell-Dahll. I 2005 ble dette endret da «Marine Automation» og «Dynamic Position & Navigation» divisjonene ble fusjonert til «Offshore & Marine» divisjonen ledet av Ole Gunnar Hvamb. I 2009 ble imidlertid «Offshore & Marine» divisjonen splittet til «Offshore» og «Merchant Marine» og Norcontrols automasjonsavdeling ble en del av «Merchant Marine» divisjonen ledet av Morten Hasås. Dette besto frem til omorganiseringen av Kongsberg Maritime i 2016 da avdelingen ble en del av «Vessel Systems» som ved oppkjøpet av Rolls Royce Marine i 2018 ble en del av divisjonen «Integrated Solutions» (ISOL). «Norcontrol Automation» har med disse endringene blitt en del av et større automasjonsmiljø i Kongsberg Maritime og kan ikke lengre ses på som en egen avdeling, selv om man fremdeles har egne produkter som lever videre, blir levert fra Bekkajordet og antall ansatte på Bekkajordet relatert til denne aktiviteten er stabilt.

Norcontrols simulatoravdeling ble i 2010 lagt inn under «Emerging Business» divisjonen i Kongsberg Maritime (KM). Ved omorganiseringen av KM i 2016 ble simulatoravdelingen flyttet fra KM til Kongsberg Digital AS (KDI) som ble etablert samme år for å hjelpe de industriene Kongsberg Gruppen jobber mot med digital omstilling. Simulatoravdelingen er i dag (2021) et forretningsområde under «Digital Ocean» divisjonen i Kongsberg Digital navngitt Maritime Simulation, gjerne forkortet til «MarSim».[21] Enheten holder til på Bekkajordet som før og er i tillegg godt etablert i Nord Amerika med egne kontorer i USA (nå i Groton, tidligere i West Mystic) og Canada (Dartmouth, Halifax). Simulatoravdelingen hadde også en periode et selskap i Salt Lake City (GlobalSim) som var spesialisert på kransimulatorer.[22] Dette selskapet ble kjøpt opp i 2008 men solgt ut igjen i 2016.

Status (2021)Rediger

Etableringen av Norcontrol i 1965 har betydd mye for teknologimiljøet i Norge og for Kongsberg Gruppen spesielt.[3] Norcontrol var de facto det som ga tidligere Kongsberg Våpenfabrikk et sivilt ben og som sammen med Simrad dannet grunnlaget for dagens Kongsberg Maritime som nå har rundt 7500 ansatte i inn- og utland.[4] Norcontrol ble etter hvert en av spydspissene i elektronikk og teknologimiljøet i Hortensområdet som også har fått betegnelsen Electronic Coast.[23] På 60- og 70-tallet hadde Norcontrol noen år med underskudd og slet på samme måte som mange andre teknologiselskaper i oppstartfasen. Det har endret seg i moderne tid, og selskapene som har videreført Norcontrols ideer og produkter. De står alle frem som lønnsomme industribedrifter i og utenfor Kongsberg Gruppen.

Produktområde
Skipsautomasjon Videreført under «Integrated Solutions» (ISOL)-divisjonen i Kongsberg Maritime med ansatte på Bekkajordet i Horten, Kongsberg og Trondheim med hovedproduktene K-Chief og AutoChief.[4][11][10] Kongsberg Maritime har i tillegg foretatt store internasjonale etableringer med 117 salg og service kontorer over hele verden (i 34 land) samt større kontorer med egen prosjektgjennomføring i Singapore, Korea og Kina. Det også etablert egen fabrikk for elektromekanisk produksjon i Zhenjiang, Kina.[4]
Navigasjon Videreført under «Integrated Solutions» (ISOL)-divisjonen i Kongsberg Maritime med majoriteten av de ansatte på Kongsberg med hovedproduktet K-Bridge.[4][12]
Navigasjonssimulator Videreført under «Digital Ocean»-divisjonen i Kongsberg Digital. med majoriteten av ansatte på Bekkajordet i Horten med hovedproduktet K-Sim Navigation.[6][13] Det er i tillegg etablert egne selskaper i USA (Groton) og iCanada (Darthmout, Halifax) for å understøtte denne virksomheten.[21]
Maskinromsimulator Videreført under «Digital Ocean»-divisjonen i Kongsberg Digital.[6] med majoriteten av ansatte på Bekkajordet i Horten med hovedproduktet K-Sim Engine.[6][14] Det er også utviklet simulatorer for last som har fått navnet K-Sim Cargo. Det er i tillegg etablert egne selskaper i USA (Groton) og i Canada (Dartmouth, Halifax) for å understøtte denne virksomheten[21].
Prosessimulator Videreført under «Digital Energy»-divisjonen i Kongsberg Digital med K-Spice og LedaFlow som hovedprodukter.[6][15][19] Forretningsområdet har ansatte på Bekkajordet i Horten og i Asker i Norge, samt i Houston, Rio De Janeiro, Bangalore og Szczecin.
Havneovervåking Videreført i selskapet Kongsberg Norcontrol AS under Kongsberg Gruppens forretningsområdet Kongsberg Defence Systems med majoriteten av de ansatte på Bromsjordet i Horten.[3][5]
Flyplassovervåking Solgt ut av Kongsberg Gruppen,[3] men videreført av selskapet Indra i selskapet Indra Navia.[9] Virksomheten er flyttet fra Horten til Asker.[3][9]
Trening Solgt ut av Kongsberg Gruppen, men viderført av selskapet Seagull som holder til i Norcontrols gamle lokaler på Eiken i Horten.[3][8] Seagull er nå en del av Ocean Technology Group, konsernet som er verdensledende på maritim opplæring.[8] Kongsberg Maritime har i etterkant etablert en egen treningssavdeling som i hovedsak fokuserer på opplæring på egne produkter med treningsfasiliteter i Horten, Kongsberg, Trondheim samt på flere av kontorene som er etablert i utlandet.[4]
Produksjon Solgt ut av Kongsberg Gruppen, men videreført av Norautron, med produksjonsenhet på Horten Industripark (HIP) på det gamle området til Horten Verft i Horten.[3][7] Norautron har i tillegg etablert produksjonsenheter i Kina og Polen og er nå en del av Embron konsernet.[7] Kongsberg Maritime har i senere tid etablert egen fabrikk for elektromekanisk montasje i Zhenjiang i Kina, men majoriteten av elektronikkproduksjonen utføres fremdeles av Norautron, som er en viktig underleverandør og samarbeidspartner til Kongsberg Maritime.[4][7]
 
Tidslinje for Norcontrol selskapene fra 1965 til 2021.


De tre hovedgrenene og forretningsområdene som Norcontrol etablerte i 1981 lever videre under følgende konstellasjoner:

 • Norcontrol Automation er videreført og er fusjonert inn i «Integrated Solutions» divisjonen i Kongsberg Maritime sammen med Automatiserings, DynPos og Navigasjonsmiljøet på Kongsberg (fra gamle Kongsberg Albatross).[4] Miljøet fremstår ikke lengre som egen enhet, men har egne produkter som blir levert fra Bekkajordet i Horten med hovedproduktene AutoChief 600 og K-Chief 600 samt produktene fra miljøet ervervet fra oppkjøpet av Jotron Consultas.[10][11][20] Antall ansatte på Bekkajordet i dette miljøet er stabilt, samtidig som det er foretatt etableringer i fjerne Østen med over 500 ansatte i Korea og Kina relatert til denne virksomheten.
 • Norcontrol Surveillance Systems, er videreført som eget selskap som har tatt navnet Kongsberg Norcontrol AS (KNC) og holder til på Bromsjordet i Horten.[5] KNC er lagt inn under Kongsberg Defence Systems (forsvarsdivisjonen i Kongsberg Gruppen), leverer Vessel Traffic Services (VTS) til det globale verdensmarkedet og er markedsledende innen sitt område.[5] Air Traffic Control (ATC) ble solgt ut av Kongsberg Gruppen i 1997 og eies nå av det spanske selskapet Indra som har videreført produktene i selskapet Indra Navia AS som holder til i Asker.[9]
 
Brosjyrer fra 1960- (E0), 1970- (DataBridge) og 1980-tallet (Simulator) og VTS (havneovervåkning).

ReferanserRediger

 1. ^ a b c Norcontrol Pensjonisforening. Norcontrol - Maritime Innovasjon siden 1965. Lokalhistorisk Senter, Horten. 
 2. ^ a b Norcontrols gründer Ibb Høivolds memoarer - Uten Nisselue. Memoarene er publisert i boken Norcontrol - Maritime innovasjon siden 1965 utgitt av Norcontrol / Kongsberg Maritimes Pensjonistforening i 2006.
 3. ^ a b c d e f g h i j k l m «Kongsberg Gruppen (KOG)». Kongsberg Gruppen. Besøkt 08.06.2021. «Kongsberg Gruppen ASA (OSE: KOG) er et norsk allmennaksjeselskap som leverer høyteknologiske systemer og løsninger til kunder innen offshore, olje- og gassindustrien, handelsflåten, forsvar, romfart og fornybare industrier. Kongsberg Gruppen har vært inne på eiersiden i Norcontrol-selskapene siden starten i 1965, de fleste av Norcontrols hovedgrener er videreført i Kongsberg Gruppen.» 
 4. ^ a b c d e f g h i j k l m n o «Kongsberg Maritime». Besøkt 08.06.2021. «Konsberg Maritime ble opprettet på 90 tallet på basis av Norcontrol og Simrad-selskapene som ble fusjonert inn. Det har i senere tid vært flere oppkjøp, blant annet Navia i 2000 med selskapene Autronica og Seatex og Rolls Royce Marine i 2018. Selskapet har rundt 7 500 ansatte og er internasjonalt etablert med 117 kontorer i 34 land.» 
 5. ^ a b c d e f g h i «Maritime Surveillance». Kongsberg Gruppen. Besøkt 08.06.2021. «Norcontrols opprinnelige system for havneovervåking, som ble levert første gang til Teeside i England i 1979, er videreført i selskapet Kongsberg Norcontrol AS i Horten, som leverer Maritime Surveillance produkter til områdene til Vessel Traffic Services, Offshore Energy, Coastal Surveillance og Inland Waterways.» 
 6. ^ a b c d e f g h «Kongsberg Digital». Kongsberg Digital. Besøkt 08.06.2021. «Kongsberg Digital AS er et selskap i Kongsberg Gruppen, som leverer programvare og teknologiske løsninger til kunder innen følgende områder: handelsflåten olje og gass fornybar energi og kraftforsyning.» 
 7. ^ a b c d e f «Norautron». Besøkt 07.06.2021. «Produksjonssavdelingen til Norcontrol ble solgt ut i forbindelse med at Kongsberg Våpenfabrikk avhendet Norcontrol-selskapene på 80 tallet og er videreført av selskapet Norautron i Embron gruppen.» 
 8. ^ a b c d e «Seagull». Besøkt 7. juni 2021. «Norcontrols treningsavdeling (tidligere Norcontrol Training) ble i forbindelse med etableringen av Kongsberg Maritime på 2000 tallet solgt ut og selskapet Seagull ble etablert. Selskapet er videreført som Seagull Maritime og er et selskap i det internasjonale konsernet Ocean Technologies Group (OTG).» 
 9. ^ a b c d e «Indra Navia». Besøkt 07.06.2021. «Systemene for Flyplassovervåkning opprinnelig utviklet av Norcontrol Surveillance Systems ble solgt ut på 2000 tallet og er viderført i selskapet Indra Navia.» 
 10. ^ a b c d e f g h i «AutoChief 600». Kongsberg Maritime. Besøkt 08.06.2021. «AutoChief 600 er en dagens versjon av Norcontrols brokontrollsystem AutoChief som første gang ble levert til M/T Høegh Belle i 1967.» 
 11. ^ a b c d e f g «K-Chief 600». Kongsberg Maritime. Besøkt 07.06.2021. «K-Chief 600 er dagens versjon av Norcontrols Alarm, Monitorering og Kontrollsystem DataChief som første gang ble levert til M/T Tartar i 1968.» 
 12. ^ a b c d e f g h «K-Bridge». Kongsberg Maritime. Besøkt 08.06.2021. «K-Bridge er dagens versjon av Norcontrols navigasjonssystem DataBridge, med radar og ARPA (anti kollisjonssystem) som første gang ble levert til T/T Thorshavet i 1970.» 
 13. ^ a b c «K-Sim Navigation». Kongsberg Digital. Besøkt 08.06.2021. «K-Sim Navigation er dagens versjon av Norcontrols NavSim navigasjonssimulator som første gang ble levert til navigasjonsskolen i Tønsberg i 1974.» 
 14. ^ a b c «K-Sim Engine». Kongsberg Digital. Besøkt 08.06.2021. «K-Sim Engine er dagens versjon av Norcontrols DieselSim maskinromssimulator som første gang ble levert til Trondheim Maritime Skole ii 1978.» 
 15. ^ a b c «K-Spice». Kongsberg Digital. Besøkt 08.06.2021. «K-Spice er dagens versjon av Norcontrols prosessimulator som første gang ble levert til Statoil i 1985.» 
 16. ^ «Unnmaned Machinery Space (UMS)». Besøkt 07.06.2021. «Reglene for UMS (Unattended Machinery Space), her beskrevet av Marine Insight med henvisning til SOLAS 1974 Chapter II-1, regulations 46 to regulation 53.» 
 17. ^ «Den vidunderlige radaren». Skipsrevyen AS. Besøkt 5. juni 2021. 
 18. ^ «M/S Taimyr». Sjøhistorie. Besøkt 22.06.2021. 
 19. ^ a b «LedaFlow». Kongsberg Digital. Arkivert fra originalen . Besøkt 08.06.2021. «LedaFlow er en dynamisk flerfasesimulator fra Kongsberg Digital for forbedret dynamisk simulering av flerfasestrømning. Den er et produkt av to tiår med samarbeid mellom TOTAL, ConocoPhillips og SINTEF, og er kommersialisert av Kongsberg Digital.» 
 20. ^ a b c «Kongsberg Maritime kjøper Jotron Consultas». 29.03.2012. Besøkt 07.06.2021. «Kongsberg Maritime kjøper Jotron Consultas. Som et resultat av oppkjøpet vil en ny produktgruppe bli opprettet og alle Jotrons ansatte flyttes til Kongsberg Maritimes lokaler i Horten.» 
 21. ^ a b c d «Maritime Simulation». Kongsberg Digital. Besøkt 8. juni 2021. «Maritime Simulation i Kongsberg Digital er videreføringen av Norcontrols simulatoravdeling som tidligere var eget selskap under navnene Norcontrol Simulation og Kongsberg Norcontrol Simulation.» 
 22. ^ «GlobalSim». Besøkt 07.06.2021. «Det amerikanske selskapet Global Sim leverer kran simulatorer og var eid av Norcontrols simulator avdelingen i perioden 2008 til 2016.» 
 23. ^ Electronic Coast er en uavhengig industriforening og kompetanseklynge som arbeider med arena- og nettverksbygging med målsetning om å styrke verdiskaping og innovasjon i elektronikk- og IKT-baserte bedrifter i Vestfold. Electronic Coast ble formelt stiftet som forening i 2003 med egen daglig leder.

KilderRediger

 • Hovedkilden til denne artikkelen er Ibb Høivolds memoarer Uten Nisselue, utgitt i boken Norcontrol - Maritime innovasjon siden 1965 utgitt av Norcontrol / Kongsberg Maritimes Pensjonistforening i 2006.
 • Bjerva, Knut G. (2006). Norcontrol : maritim innovasjon siden 1965 . Norcontrol, Kongsberg maritim pensjonistforening. 
 • Notater fra Morten Hasås og Paul Snellingen, begge langtidsansatte ved bedriften.
 • Forskrift om driftsordninger på norske skip FOR-1992-09-15-704 gjelder for norske passasjerskip uansett størrelse og andre norske skip med en bruttotonnasje på 50 og derover som skal praktisere: a) drift med periodevis ubemannet maskinrom. b) vakthold/tjeneste med en person alene i maskinrommet. c) brovaktrutiner​ som krever bruk av selvstyring og internt kommunikasjonsanlegg.
 
Norcontrol - Maritime innovasjon siden 1965 (utgitt i 2006)