Områdevern

(Omdirigert fra «Naturvernområde»)

Områdevern eller landskapsvern omhandler vern av naturområder i forskjellig omfang og utstrekning. Slikt vern blir gjort for å sikre et representativt område av naturen, for å ta vare på økologiske nøkkelområder, eller for å sikre leveområder for trua dyre- og plantearter.

Eksempel på områdevern: Lomsdal-Visten i Nordland ble i juni 2009 Norges 30. nasjonalpark.
Merke som viser grensen for Junkerdal nasjonalpark i Nordland

Områdevern i Norge rediger

Områdevern i Norge foregår etter naturmangfoldloven av 19. september 2009, som ble vedtatt på forslag fra Regjeringen og miljøvernminister Erik Solheim etter omfattende debatt. Den avløste naturvernloven av 1970. Naturreservat er den strengeste formen for områdevern som finnes i Norge. Mildere former for områdevern er landskapsvernområder og til en viss grad nasjonalparker og biosfærereservater. Videre er det mulig å opprette mildere former for vern: Biotopvernområdeer etter naturmangfoldloven og jakt- og viltloven, marint verneområde etter naturmangfoldloven og havressursloven, samt fylkesvis registrering av inngrepsfrie områder.

Flere av nasjonalparkene har friluftsliv som en del av verneformålet. Slik sikres store områder for allmennheten, både private og statlige eide, slik at befolkningen kan leve ut friluftslivet sitt.

Norske verneformer rediger

De norske områdevernene kan rangeres slik, etter graden av inngrepsforbud og med henvisning til naturmangfoldloven:

  • Naturreservat – § 37 – strengt vern av arter og økosystemer. Normalt er det forbud mot bygging, virksomhet, motorferdsel, camping, og periodevis ferdsel (f.eks hekkesesong).
  • Biotopvernområde – § 38 – strengt vern av biotopet til en art. Normalt er det forbud mot bygging, virksomhet, motorferdsel, camping, og etter nærmere bestemmelse ferdsel.
  • Marint verneområde – § 39 – middels vern av marine ressurser i sjø. Normalt er det tillatt med fiske, fangst og ferdsel, men dette kan reguleres nærmere forbud mot forurensing, virksomhet og bruk etter loven.
  • Biosfærereservat – middels strengt vern av et større økosystem eller biosfæresystem.
  • Nasjonalpark – § 35 – middels eller mildt vern av naturområder. Normalt er det forbud mot bygging og virksomhet, tidvis også mot motorferdsel og visse friluftsaktiviteter.
  • Landskapsvernområde – § 36 – mildt vern av kulturlandskap. Normalt er det forbud mot bygging, men ikke mot næringsvirksomhet eller motorferdsel.
  • Naturminne – mildt vern av et bestemt punktområde, et biologisk individ eller en lokal forekomst.
  • Geotopvern – mildt vern av et geologisk område.

Se også rediger

Eksterne lenker rediger