Norsk rødliste for arter

liste over truede arter

Norsk rødliste for arter er en oversikt over arter som er vurdert å ha en risiko for å dø ut i Norge. Alle land som er tilsluttet Verdens naturvernunion (International Union for Conservation of Nature and Natural Resources – IUCN) skal ha en slik liste, men innholdet vil være individuelt for hvert enkelt land. Artsdatabanken utgir også Norsk rødliste for naturtyper.

Stær (eksempel)
Stær (Sturnus vulgaris)
Nomenklatur
Sturnus vulgaris
Linnaeus, 1758
Populærnavn
stær,[1]
stare (nynorsk)
stárra (nordsamisk)
Klassifikasjon
RikeDyreriket
RekkeRyggstrengdyr
KlasseFugler
OrdenSpurvefugler
FamilieStærfamilien
SlektSturnus
Miljøvern
IUCNs rødliste:[3]
ver 3.1
UtryddetUtryddet i vill tilstandKritisk truetSterkt truetSårbarNær truetLivskraftig

LC — Livskraftig

Norsk rødliste:
Regionalt utryddetRegionalt utryddet i vill tilstandKritisk truetSterkt truetSårbarNær truetLivskraftig

NT — Nær truet
Artsdatabanken (2021)[2]

Økologi
Habitat: terrestrisk, åpne landskap
Utbredelse: Palearktis

Nasjonale rødlister må ikke forveksles med IUCNs rødliste (også kalt internasjonal rødliste), siden status for listene kan variere innenfor samme art, selv om de samme kategorier og kriterier ligger til grunn for begge.

Norsk rødliste

rediger

Gjeldende rødliste for arter i Norge ble publisert av Artsdatabanken den 24. november 2021 og heter «Norsk rødliste for arter 2021».[4] At en art er «rødlistet» er ikke det samme som at den er «fredet» siden Artsdatabanken ikke har myndighet til å fatte beslutninger eller å iverksette tiltak som berører arter. Fredning av dyr og planter gjøres av lovgivende myndigheter.[5]

Den første norske rødlista for arter kom i 1984 og inneholdt lister over virveldyr og karplanter.[6]

Om norske rødlister

rediger

Det er IUCN som har utarbeidet kategorier og kriterier for rødlisting. I den nye nasjonale rødlista for arter har nye kategorier blitt innført for å passe til de internasjonale kriteriene.

Norsk rødliste for arter forventes å bli revidert hvert femte år. Listen omfatter Fastlands-Norge, norsk økonomisk sone og fiskevernsonen ved Svalbard. Lista fra 2021 inneholder 34 167[2] arter, noe som utgjør ca. 21,0 % av de ca. 18 500 vurderte norske artene. Det er utarbeida en egen rødliste for fugler og pattedyr på Svalbard, som altså kommer i tillegg. En vet at det finnes mer enn 40 000 arter i Norge, men det korrekte antallet kan være nærmere 60 000. Dermed er mørketallene store, og det er mange arter man har for liten kunnskap om til å kunne vurdere.

Vurderingene som presenteres i Norsk rødliste for arter 2021 er utført av 95 eksperter fordelt på 19 ekspertkomitéer. Komitéene er oppnevnt av Artsdatabanken og er i hovedsak satt sammen av personer som arbeider ved norske naturhistoriske museer, universiteter og forskningsinstitusjoner.[7]

Gjeldende kategorier og kriterier

rediger

De kategoriene og kriteriene som brukes i Norge per 2022, er i samsvar med IUCNs kategori og kriterieversjon 3.1, gjeldende fra 2001 og nasjonale tilpasninger i Norsk rødliste for arter 2021.[4][8]

 • RE = regionalt utdødd (Regionally Extinct)
  Arter som er utdødd som reproduserende i landet. Ifølge IUCN skal denne kategorien kun benyttes når det ikke er spor av tvil om at arten er utryddet i landet. I tillegg skal arten ha reprodusert i Norge de siste 200 årene.
 • CR = kritisk truet (Critically Endangered)
  Arter som har ekstremt høy risiko for å dø ut
 • EN = sterkt truet (Endangered)
  Arter som har svært høy risiko for å dø ut
 • VU = sårbar (Vulnerable)
  Arter som har høy risiko for å dø ut.
 • NT = nær truet (Near Threatened)
  En art er nær truet når den ikke tilfredsstiller noen av kriteriene for CR, EN eller VU, men er nære ved å tilfredsstille noen av disse kriteriene nå, eller i nær framtid.
 • DD = datamangel (Data Deficient)
  En art settes til kategori datamangel når usikkerhet om artens korrekte kategoriplassering er svært stor, og klart inkluderer hele spekteret av mulige kategorier fra og med CR til og med LC..
 • LC = livskraftig (Least Concern)
  En art tilhører kategorien livskraftig når den ikke oppfyller noen av kriteriene for kategoriene CR, EN, VU eller NT, og ikke er satt til kategoriene DD, NA eller NE.
 • NA = ikke egnet
  NA er en kategori som omfatter arter som ikke skal bedømmes på nasjonalt nivå. Dette gjelder i hovedsak fremmede arter (arter kommet til Norge ved hjelp av mennesker eller menneskelig aktivitet etter år 1800), eller tilfeldige gjester.
 • NE = ikke vurdert (Not Evaluated)
  NE er en kategori som benyttes for arter eller først og fremst for hele slekter eller andre taksonomiske grupper med dårlig utredet taksonomi, svært dårlig kunnskapsgrunnlag eller mangel på tilgjengelig kompetanse for å kunne gjøre vurderinger.

Gamle kategorier og kriterier

rediger

Kategoriene på den gamle norske rødlista var utrydda (Ex), trua (E), sårbar (V), sjelden (R), hensynskrevende (DC) og bør overvåkes (DM). Den største forandringa i den nye rødlista er at den i større grad tar for seg hvor trua artene er. Kategorien sjelden, som omfatta arter som hadde små eller svært spredte populasjoner, har dermed gått ut, og det har blitt flere kategorier for trua arter i stedet.

Direkte truede arter

rediger

Nedenfor finnes en tabell med antall direkte truede arter fordelt i ulike organismegrupper etter den gamle norske rødlisten.

Organismegruppe Antall
Sopp 87
Kransalger 8
Busk- & bladlav 17
Moser 65
Karplanter 33
Bløtdyr i ferskvann 6
Øyenstikkere 6
Teger 1
Biller 28
Nettvinger 1
Vårfluer 1
Sommerfugler 15
Vepser 13
Amfibier 2
Fugler 7
Pattedyr 2

Norsk rødliste for naturtyper

rediger

Norsk rødliste for naturtyper) 2018 viser hvilke naturtype som har risiko for å gå tapt fra Norge. Rødlista er utarbeidet av Artsdatabanken i samarbeid med fageksperter.

Norsk fremmedartsliste

rediger

Norsk fremmedartsliste (før: norsk svarteliste) er en oversikt over fremmede arter i Norge, med økologiske risikovurderinger for et utvalg av artene. Norsk svarteliste utkom første gang i 2007, utgitt av Artsdatabanken, og utarbeidet i samarbeid med vitenskapelige eksperter.

Se også

rediger

Referanser

rediger
 1. ^ Syvertsen, P. O., Bergan, M., Hansen, O. B., Kvam, H., Ree, V. & Syvertsen, Ø. 2020. Norske navn på verdens fugler. Norsk Ornitologisk Forenings hjemmesider. URL: https://www.birdlife.no/fuglekunnskap/navn/
 2. ^ a b Stokke BG, Dale S, Jacobsen K-O, Lislevand T, Solvang R og Strøm H (24. november 2021). «Fugler. Vurdering av stær Sturnus vulgaris som NT for Norge» . Norsk rødliste for arter 2021. Artsdatabanken. Besøkt 30. mars 2023. 
 3. ^ BirdLife International. 2019. Sturnus vulgaris. The IUCN Red List of Threatened Species 2019: e.T22710886A137493608. https://dx.doi.org/10.2305/IUCN.UK.2019-3.RLTS.T22710886A137493608.en. Downloaded on 05 June 2021.
 4. ^ a b «Rødlista 2021». artsdatabanken.no. Artsdatabanken. 24. november 2021. Besøkt 18. oktober 2022. «Norsk rødliste for arter 2021 er en oversikt over arter som har risiko for å dø ut fra Norge. Rødlista er utarbeidet av Artsdatabanken i samarbeid med fageksperter.» 
 5. ^ Artsdatabanken (2021) Rødlista - hvem, hva, hvorfor? Norsk rødliste for arter 2021. Besøkt 13. juni 2023.
 6. ^ «Oversikt over norske rødlister». Direktoratet for naturforvaltning. 14. januar 2013. Arkivert fra originalen 2. november 2013. Besøkt 5. mai 2013. 
 7. ^ Artsdatabanken (2021b) Ekspertkomiteene. Norsk rødliste for arter 2021. http://www.artsdatabanken.no/rodlisteforarter2021/ekspertkomiteene. Nedlastet 2021-12-08
 8. ^ «Hver femte norske art er nå rødlistet: - En varslet katastrofe». VG Nå (norsk). 24. november 2021. Besøkt 18. oktober 2022. 

Litteratur

rediger
 • Kålås, J.A., Viken, Å., Henriksen, S. og Skjelseth, S. (red.). 2010. Norsk rødliste for arter 2010. The 2010 Norwegian Red List for Species. Artsdatabanken, Norge.

Eksterne lenker

rediger

Nasjonale lenker:

Internasjonale lenker:

Autoritetsdata