Naturmangfoldloven

Naturmangfoldsloven eller Lov om bevaring av natur, landskap og biologisk mangfold er en norsk lov som gir regler om bærekraftig bruk og vern av naturen. Den ble godkjent i statsråd 3. april 2009 og gir myndighetene en plikt til å vurdere tiltak, dersom natur er truet. Dens kanskje viktigste oppgave er å stanse tapet av biologisk mangfold (naturmangfoldet). Loven gjelder både på land og på sjøen, siden det er like viktig å beskytte naturmangfoldet i havet som på land.

Lov om forvaltning av naturens mangfold
Naturmangfoldloven
DepartementMiljøverndepartementet
MålformBokmål
KorttittelNaturmangfoldloven
Forkortetnml
Lovteksthttp://lovdata.no/lov/2009-06-19-100
Fra standsonen, Mostein, Færder

Naturmangfoldloven innførte en ny epoke i norsk naturforvaltning. Naturmangfoldsloven ga nye virkemidler for å kunne ta vare på norsk natur, også den som faller utenfor områder som er vernet.

Naturmangfoldloven skal sikre at de mest verdifulle naturtyper overlever. Flere naturtyper er truet og befinner seg utenfor vernede områder. Et eksempel er det eldste norske kulturlandskapet, kystlyngheiene. Denne naturtypen er truet fordi den er avhengig av skjøtsel i form av beiting eller brenning.

Den eldre Lov om naturvern av 1970 ble avløst av Naturmangfoldloven, men bestod fortsatt som selvstendig ressurslov, slik at generelle mål, prinsipper og regler for høsting og annet uttak av naturresurser følger av naturmangfoldloven.

NaturvernRediger

 
Stor torvlibelle er fredet i Norge, men hva med dens livsviktige leveområder?

Naturmangfoldloven gir muligheten til å etablere leveområder for enkelt arter. Det var tidligere slik at om en orkidé ble fredet, var den forbudt å plukke, men samtidig hadde leveområdet til orkideen ingen beskyttelse. Loven skal gi klare mål for områdevern, krav om forvaltningsplaner for de store verneområdene og gi økte midler til skjøtsel av nasjonalparker, landskapsvernområder og naturreservater. Naturmangfoldloven innfører bedre erstatningsregler for grunneiere og rettighetshavere, noe som vil gi erstatning for økonomisk tap på grunn av vernet.

Prioriterte arterRediger

Et nytt virkemiddel i naturmangfoldloven er prioriterte arter. All uttak, skade eller ødeleggelse av en prioritert art er forbudt. Artsfredning etter den eldre naturvernloven beskytter artene mot jakt, fangst, plukking og innsamling, men verner ikke leveområdet. For prioriterte arter er derimot særlig skadelige og ødeleggende tiltak og handlinger i områder som arten er avhengig av eksplisitt forbudt.

De første åtte prioriterte artene er fuglene dverggås og svarthalespove, insektartene elvesandjeger, eremitt og klippeblåvinge og planteartene dragehode, honningblom og rød skogfrue.

Utvalgte naturtyperRediger

Naturmangfoldloven hjemler også særlig vern av «utvalgte naturtyper» (§52). Kriterier som skal legges til grunn, er blant annet om naturtypen er viktig for en eller flere prioriterte arter, om naturtypen har en vesentlig andel av sin utbredelse i Norge, eller om det er internasjonale forpliktelser knyttet til naturtypen. I forskrift til naturmangfoldloven er følgende fem naturtyper gitt slikt vern: kalklindeskog, kalksjøer, slåttemark, slåttemyr og hule eiker.

Genetisk materialeRediger

Naturmangfoldsloven skal regulere bruk av genetisk materiale og annet arvemateriale fra en art. Dette kan være fra sopper, planter, muslinger og koraller. Slikt materiale kan brukes til å utvikle blant annet medisiner.

Fremmede arterRediger

Naturmangfoldloven har et regelverk som gir bedre kontroll med innførsel og utsetting av «fremmede arter» i Norge. Fremmede arter er regnet som en alvorlig trussel mot naturmangfoldet både nasjonalt og internasjonalt og er listet i Norsk svarteliste. Til de fremmede artene hører blant annet Arion lusitanicus, lakseparasitten Gyrodactylus salaris, lupiner og kjempebjørnkjeks.

Se ogsåRediger

Eksterne lenkerRediger