Eksakte trigonometriske konstanter

Eksakte trigonometriske konstanter er eksakte verdier som brukes for å uttrykke vinkler nøyaktig. Alle konstantene er utledet fra forholdet mellom to sider i en trekant.

I en regulær n-kant er a = π/n den halve sentralvinkel og b = π(1/2 - 1/n) den halve, indre vinkel.
Trigonometri

Historie

Anvendelser

Hypotenus

Funksjoner

Inverse funksjoner

Referanse

Identiteter

Eksakte konstanter

Trigonometriske tabeller

Setninger

Sinussetningen

Cosinussetningen

Tangenssetningen

Pytagoras’ læresetning

Matematisk analyse

Integraler av funksjoner

Deriverte av funksjoner

Integraler av inverse funksjoner

Alle eksakte verdier av sinus, cosinus og tangens til vinkler med 3-graders inkrementer er det mulig å utlede ved å bruke identitetene for halve vinkler, dobbelte vinkler og sum/differanse med verdiene for 0°, 30°, 36°, og 45°. Det tilsvarer at de er konstruerbare tall og basert på konstruksjon av regulære mangekanter. Disse spesielle vinklene som er listet, er de halve sentralvinklene i de tilsvarende mangekantene. Det er kun mulig å finne eksakte verdier for vinkler på formen m /n (gitt i radianer), der m og n er heltall slik at det går an å konstruere et polygoner med n eller m sider.

Konstantene oppgis på eksakt form, dvs. ved hjelp av røtter og brøker, uten avrunding til desimaltall, som kan lede til unøyaktigheter dersom man bruker de i videre beregninger. Mange av verdiene er irrasjonelle. Dersom man evaulerer funksjonene og med et rasjonalt argumenter, er de eneste mulige rasjonale løsningene 0, ±1 og ±1/2.

Velkjente konstanter rediger

 
Eksakte verdier på formen  enhetssirkelen; alle disse er et multiplum av 30° og 45° ( /6 og  /4).

Følgende konstanter kan utledes for verdier ut fra en sekstendeling av enhetssirkelen; disse gjelder for verdiene man får av å dele en sirkel i åtte eller tolv like deler. Én hel omdreining er gitt ved 360° eller  .

Dreining Grader Radianer Sinus Cosinus Tangens
0 0 0 1 0
1/12 30°  /6 1/2 3/2 3/3
1/8 45°  /4 2/2 2/2 1
1/6 60°  /3 3/2 1/2 3
1/4 90°  /2 1 0
1/3 120° 2 /3 3/2 1/2 3
3/8 135° 3 /4 2/2 2/2 −1
5/12 150° 5 /6 1/2 3/2 3/3
1/2 180°   0 −1 0
7/12 210° 7 /6 1/2 3/2 3/3
5/8 225° 5 /4 2/2 2/2 1
2/3 240° 4 /3 3/2 1/2 3
3/4 270° 3 /2 −1 0
5/6 300° 5 /3 3/2 1/2 3
7/8 315° 7 /4 2/2 2/2 −1
11/12 330° 11 /6 1/2 3/2 3/3
1 360° 2  0 1 0

Andre verdier rediger

Verdier for vinkler utenfor området [0°, 45°] kan utledes fra disse verdiene ved bruk av formlene for symmetri i trigonometriske identiteter. Merk at 1° = π/180 radianer.

0°: fundamental rediger

 
 
 
 

3°: 60-sidet polygon rediger

 
 
 
 

6°: 30-sidet polygon rediger

 
 
 
 

9°: 20-sidet polygon rediger

 
 
 
 

12°: 15-sidet polygon rediger

 
 
 
 

15°: dodekagon rediger

 
 
 
 

18°: dekagon rediger

 
 
 
 

21°: summen 9° + 12° rediger

 
 
 
 

22.5°: oktogon rediger

 
 
 
 

24°: summen 12° + 12° rediger

 
 
 
 

27°: summen 12° + 15° rediger

 
 
 
 

30°: heksagon rediger

 
 
 
 

33°: summen 15° + 18° rediger

 
 
 
 

36°: pentagon rediger

 
 
 
 

39°: summen 18° + 21° rediger

 
 
 
 

42°: summen 21° + 21° rediger

 
 
 
 

45°: kvadrat rediger

 
 
 
 

60°: trekant rediger

 
 
 
 

der   er det gylne snitt.

Se også rediger

Litteratur rediger

Eksterne lenker rediger