Steinssletta

et spesielt grøderikt og viktig landbruksområde på Ringerike
(Omdirigert fra «Steinsletta»)

Steinssletta er et flatt og meget fruktbart jordbruksområde i Hole og Ringerike kommuner i Buskerud. Området ble utpekt som nasjonalt utvalgt kulturlandskap, under navnet Steinssletta Kulturlandskap, i 2009, der kriteriene var at det skulle være kulturlandskap med store biologiske, kulturhistoriske og landskapsmessige verdier og realistisk grunnlag for å få til langsiktig drift og skjøtsel i områdene.

Steinssletta, Stein gård og Halvdanshaugen og Steinsvika, i bakkant Kirkekretsen og Vegårdsfjerdingen i Åsa i Norderhov, og nordenden av Steinsfjorden
Steinssletta mot Røysehalvøya, Nordfjorden og Holleia

Steinssletta har fått sitt navn etter den gamle kongsgården Stein, som ligger sentralt i det sørøstre hjørnet av sletta. Denne urgården er kjent som høvdingsete for småkongen Halvdan Svarte i kongesagaene. Like ved (nord for) gården ligger også den sagnomsuste Halvdanshaugen på Stein, der sagaene hevder at enten hodet (Snorre) eller hele liket etter kong Halvdan ble hauglagt. Like sørvest for gårdstunet på Stein ligger en nord-sørgående bergrygg som er kjent som Hestehagaberget lokalt. På det høyeste punktet av denne ryggen finnes rester etter en bygdeborg fra folkevandringstiden.

Mesteparten av den fruktsomme sletta ligger i Hole kommune, mens bare nordenden ligger i Ringerike. Sentralt i nordenden ligger de gamle storgårdene Hesleberg og Vaker i Norderhov. Like nord for sletta ligger også Norderhov kirke fra middelalderen, Tanberggårdene fra kongesagaene, og det store gravfeltet på Stavhella.

Steinssletta har vært preget av kornproduksjon. Europavei 16, som er stamveien mellom Østlandet og Vestlandet, krysser over sletta i sør–nord retning.

Bilder rediger

Se også rediger

Eksterne lenker rediger

Autoritetsdata