Standard for yrkesklassifisering

STYRK

Standard for yrkesklassifisering (forkortet STYRK) er den norske standarden for kategorisering av yrker som benyttes av offentlige myndigheter i Norge. Standarden består av en tallkode på et til fire siffer, for eksempel betyr STYRK-koden 7212 «Sveisere». Det er til sammen 350 forskjellige yrkeskategorier i standarden. Hensikten med standarden er å kunne sammenligne statistikk om arbeidsmarkedet mellom ulike geografiske områder og kunne sammenligne utvikling i arbeidsstyrken over tid.

Standarden er en norsk tilpassing av standarden FN-standarden International Standard Classification of Occupations ISCO[1][2] slik at statistikker kan sammenlignes på tvers av grenser. Standarden erstattet den eldre standarden Nordisk Yrkesklassifisering (NYK).

Brukere av STYRK rediger

Alle personer i Norge med fast ansettelse klassifiseres med en STYRK-kode i Arbeidsgiver- og arbeidstakerregisteret knyttet til personnummer. Alle offentlig utlyste stillinger klassifiseres i STYRK-kode av NAV når de legges inn i fagsystemet ARENA som er NAVs database over ledige jobber. I 2008 ble en ny versjon av STYRK-standarden vedtatt hvor en stor del av kodene er endret, opprettet eller har endret betydning. Men STYRK08 er ennå ikke faset inn i Arbeidsgiver- og arbeidstakerregisteret.

Registreringssentral for historiske data benytter en variant av standarden, HISCO, som også inneholder kategorier for historiske yrker, det vil si yrker som ikke er vanlige lenger, i folketellinger for å muliggjøre demografisk- og sosialhistorisk forskning.

Nivåinndeling rediger

Standarden er hierarkisk, det vil si at hver gang en tar vekk siste siffer i en kode, går en et nivå opp. Når NAV bruker standarden til å klassifisere ledige jobber, bruker de et mer fininndelt system med løpenummer, med tilsammen 1200 kategorier. Danmarks statistik har i sin tilpassing av standarden, kalt DISCO, også lagt til underkategorier i tillegg til firesiffret kode slik at det er 800 forskjellige yrkeskategorier.

Nivå Eksempelkode Eksempelkoden betyr...
1 siffer. yrkesfelt 2 Akademiske yrker
2 siffer. yrkesområde 21 Realister, sivilingeniører mv.
3 siffer. yrkesgruppe 211 Fysikere, kjemikere mv.
4 siffer. yrke 2113 Kjemikere
4 siffer m løpenummer 2113 102 Kjemiker
4 siffer m løpenummer 2113 103 Biokjemiker
4 siffer m løpenummer 2113 105 Forsker (Kjemi)
4 siffer m løpenummer 2113 108 Oljeanalytiker
4 siffer m løpenummer 2113 109 Sjefskonsulent (Kjemi)

Toppkategorier rediger

 1. Yrkeskoder som begynner på 1 er administrative ledere og politikere
 2. Yrkeskoder som begynner på 2 er akademiske yrker
 3. Yrkeskoder som begynner på 3 er høyskoleyrker
 4. Yrkeskoder som begynner på 4 er kontor- og kundeserviceyrker
 5. Yrkeskoder som begynner på 5 er salgs-, service- og omsorgsyrker
 6. Yrkeskoder som begynner på 6 er yrker innen jordbruk, skogbruk og fiske
 7. Yrkeskoder som begynner på 7 er håndverkere o.l.
 8. Yrkeskoder som begynner på 8 er prosess- og maskinoperatører, transportarbeidere mv.
 9. Yrkeskoder som begynner på 9 er yrker uten krav til utdanning
 10. Yrkeskoder som begynner på 0 er militære yrker (ikke sivile stillinger i forsvaret)

Liste over STYRK-koder rediger

STYRK-kode STYRK 1998 STYRK 2008
0 Militære yrker og uoppgitt Militære yrker og uoppgitt
00 Uoppgitt eller yrker som ikke kan identifiseres Uoppgitt / yrker som ikke kan identifiseres
000 Uoppgitt eller yrker som ikke kan identifiseres Uoppgitt / yrker som ikke kan identifiseres
0000 Uoppgitt eller yrker som ikke kan identifiseres Uoppgitt / yrker som ikke kan
01 Militære yrker Offiserer fra fenrik og høyere grad
011 Militære yrker Offiserer fra fenrik og høyere grad
0110 Offiserer fra fenrik og høyere grad
0111 Menige
0112 Befal I
0113 Befal II
02 Befal med sersjant grad
021 Befal med sersjant grad
0210 Befal med sersjant grad
03 Menige
031 Menige
0310 Menige
1 Administrative ledere og politikere Ledere
11 Politikere og toppledere i offentlig administrasjon og interesseorganisasjoner Politikere og toppledere
111 Politikere Politikere og toppledere i offentlig administrasjon
1110 Politikere
1111 Politikere
1112 Toppledere i offentlig administrasjon
1114 Toppledere i interesseorganisasjoner
112 Toppledere i offentlig administrasjon Administrerende direktører
1120 Toppledere i offentlig administrasjon Administrerende direktører
114 Ledere i interesseorganisasjoner
1141 Ledere i partipolitiske organisasjoner
1142 Ledere i arbeidsgiver-/arbeidstakerorganisasjoner og økonomiske interesseorganisasjoner
1143 Ledere i humanitære organisasjoner og andre interesseorganisasjoner
12 Ledere i store og mellomstore bedrifter og i offentlig administrasjon mv. Administrative og merkantile ledere
121 Administrerende direktører Ledere av administrative enheter
1210 Administrerende direktører
1211 Finans- og økonomisjefer
1212 Personalsjefer
1213 Strategi- og planleggingssjefer
1219 Andre administrative ledere
122 Produksjonsdirektører Ledere av salgs-, PR- og forskningsenheter
1220 Produksjonsdirektører innen ikke-spesifisert næringsområde
1221 Produksjonsdirektører innen jordbruk, skogbruk og fiske Salgs- og markedssjefer
1222 Produksjonsdirektører innen olje- og gassutvinning, bergverksdrift, industri, kraft- og vannforsyning PR- og informasjonssjefer
1223 Produksjonsdirektører innen bygge- og anleggsvirksomhet Forsknings- og utviklingsledere
1224 Produksjonsdirektører innen varehandel, hotell- og restaurantvirksomhet mv.
1225 Produksjonsdirektører innen transport og kommunikasjon
1226 Produksjonsdirektører innen finansiell tjenesteyting, eiendomsdrift osv.
1227 Produksjonsdirektører innen offentlig administrasjon
1228 Produksjonsdirektører innen undervisning, helse- og sosialtjenester
1229 Produksjonsdirektører innen andre sosiale og personlige tjenester
123 Spesialdirektører
1231 Finans-, økonomi- og administrasjonsdirektører
1232 Personaldirektører
1233 Salgsdirektører
1234 Markeds- og informasjonsdirektører
1235 Innkjøps- og distribusjonsdirektører
1236 IT-direktører
1237 Forskningsdirektører
1239 Andre spesialdirektører
13 Ledere av små bedrifter Ledere av enheter for vareproduksjon og tjenesteyting
131 Ledere av små bedrifter Ledere i gartnerier, akvakultur mv.
1310 Ledere innen ikke-spesifisert næringsområde
1311 Ledere innen jordbruk, skogbruk og fiske Ledere i skogbruk, gartnerier mv.
1312 Ledere innen bergverksdrift, industri, kraft- og vannforsyning Ledere innen akvakultur mv.
1313 Ledere innen bygge- og anleggsvirksomhet
1314 Ledere innen varehandel mv.
1315 Ledere innen hotell- og restaurantvirksomhet
1316 Ledere innen transport og kommunikasjon
1317 Ledere innen finansiell tjenesteyting, eiendomsdrift osv.
1318 Ledere innen renovasjon, personlig tjenesteyting og arbeid for private husholdninger
1319 Andre ledere
132 Ledere av produksjon, utvinning, bygg og anlegg, transport
1321 Ledere av industriproduksjon mv.
1322 Ledere av olje- og gassutvinning mv.
1323 Ledere av bygge- og anleggsvirksomhet
1324 Ledere av logistikk og transport mv.
133 Ledere av IKT-enheter
1330 Ledere av IKT-enheter
134 Ledere av utdanning, helse- og sosialtjenester
1341 Ledere av omsorgstjenester for barn
1342 Ledere av helsetjenester
1343 Ledere av eldreomsorg
1344 Ledere av sosialomsorg
1345 Ledere av utdanning og undervisning
1346 Ledere av forsikring og finansvirksomhet
1349 Andre ledere av produksjon og tjenesteyting
14 Ledere i hotell, restaurant, varehandel mv.
141 Ledere i hotell og restaurant
1411 Hotellsjefer
1412 Restaurantsjefer
142 Varehandelssjefer
1420 Varehandelssjefer
143 Daglige ledere, andre tjenesteytende virksomheter
1431 Sports-, rekreasjons- og kultursenterledere
1439 Andre daglige ledere i tjenesteytende virksomheter
2 Akademiske yrker Akademiske yrker
21 Realister, sivilingeniører mfl. Realister, sivilingeniører mv.
211 Fysikere, kjemikere og tilsvarende yrker Fysikere, kjemikere mv.
2111 Fysikere og astronomer Fysikere og astronomer
2112 Meteorologer Meteorologer
2113 Kjemikere Kjemikere
2114 Geologer og geofysikere Geologer og geofysikere
212 Matematikere, statistikere og tilsvarende yrker Matematikere, statistikere mv.
2120 Matematikere, statistikere mv.
2121 Matematikere og tilsvarende yrker
2122 Statistikere
213 Systemutviklere og programmerere Biologiske yrker mv.
2130 Systemutviklere og programmerere
2131 Biologer, botanikere, zoologer mv.
2132 Sivilagronomer mv.
2133 Miljøvernrådgivere
214 Sivilarkitekter, sivilingeniører og tilsvarende yrker Sivilingeniører (unntatt elektroteknologi)
2141 Sivilarkitekter, by og trafikkplanleggere Sivilingeniører (industri og produksjon)
2142 Sivilingeniører (bygg og anlegg) Sivilingeniører (bygg og anlegg)
2143 Sivilingeniører (elkraftteknikk) Sivilingeniører (miljøteknikk)
2144 Sivilingeniører (elektronikk og telekommunikasjon) Sivilingeniører (maskin- og marin-teknikk)
2145 Sivilingeniører (maskin- og marinteknikk) Sivilingeniører (kjemi)
2146 Sivilingeniører (kjemi) Sivilingeniører (geofag, petro-leumsteknologi, metallurgi mv.)
2147 Sivilingeniører (geofag, petroleumsteknologi, metallurgi o.l.)
2148 Landmålere, jordskiftekandidater o.l.
2149 Andre sivilingeniører og tilsvarende yrker Andre sivilingeniører (unntatt elektroteknologi)
215 Sivilingeniører elektroteknologi
2151 Sivilingeniører (elkraftteknikk)
2152 Sivilingeniører (elektronikk)
2153 Sivilingeniører (telekommunikasjon)
216 Arkitekter, designere mv.
2161 Sivilarkitekter
2162 Landskapsarkitekter
2163 Produkt- og klesdesignere
2164 Arealplanleggere
2165 Landmålere, kartografer mv.
2166 Grafiske- og multimediadesignere
22 Biologiske og medisinske yrker mfl. Medisinske yrker
221 Biologiske yrker mfl. Leger
2211 Biologer, botanikere, zoologer og tilsvarende yrker Allmennpraktiserende leger
2212 Sivilagronomer og tilsvarende yrker Legespesialister
222 Medisinske yrker Sykepleiere og spesialsykepleiere
2221 Leger Spesialsykepleiere
2222 Tannleger Jordmødre
2223 Veterinærer Sykepleiere
2224 Farmasøyter Vernepleiere
2225 Ernæringsfysiologer
223 Spesialsykepleiere og jordmødre
2230 Spesialsykepleiere og jordmødre
225 Veterinærer
2250 Veterinærer
226 Andre medisinske yrker
2261 Tannleger
2262 Farmasøyter
2263 Helse- og miljørådgivere
2264 Fysioterapeuter
2265 Ernæringsfysiologer
2266 Audiografer og logopeder
2267 Ergoterapeuter
2269 Kiropraktorer mv.
23 Undervisningsyrker som krever minst 4 års universitets- eller høyskoleutdanning Undervisningsyrker
231 Universitets- og høyskolelektorer/-lærere Universitets- og høyskolelektorer/-lærere
2310 Universitets- og høyskolelektorer/-lærere Universitets- og høyskolelektorer/-lærere
232 Lektorer og adjunkter i videregående skole Yrkesfaglærere
2320 Lektorer og adjunkter i videregående skole Yrkesfaglærere
233 Lektorer mv (videregående skole)
2330 Lektorer mv. (videregående skole)
234 Spesiallærere/spesialpedagoger Grunnskole- og førskolelærere
2340 Spesiallærere/spesialpedagoger
2341 Grunnskolelærere
2342 Førskolelærere
235 Andre pedagogiske yrker som krever minst 4 års universitets- eller høyskoleutdanning Andre lærere
2351 Spesialister i utdanningsmetodikk Spesialister i pedagogikk
2352 Studieinspektører o.l. Spesiallærere / spesialpedagoger
2353 Andre språklærere
2354 Andre musikklærere
2355 Andre lærere i estetiske fag
2356 Andre IKT-lærere
2359 Andre lærere med minst 4 års universitets- eller høyskoleutdanning Andre lærere
24 Høyere saksbehandlere innen offentlig administrasjon Rådgivere innen økonomi, administrasjon og salg
241 Yrker innen økonomisk, samfunnsvitenskapelig, juridisk, teknisk, naturvitenskapelig mv. planlegging og utredning Finansrådgivere
2411 Økonomisk og samfunnsvitenskapelig planlegging og utredning Revisorer, regnskapsrådgivere
2412 Juridisk planlegging og utredning Finans- og investeringsrådgivere
2413 Teknisk og naturvitenskapelig planlegging og utredning Finansanalytikere
2419 Andre yrker innen offentlig administrasjon
242 Administrasjonsrådgivere
2421 Organisasjonsrådgivere mv.
2422 Høyere saksbehandlere i offentlig og privat virksomhet
2423 Personal- og karriererådgivere
2424 Rådgivere innen kompetanseutvikling
243 Rådgivere innen salg, markedsføring mv.
2431 Reklame- og markedsføringsrådgivere
2432 Informasjonsrådgivere
2433 Salgskonsulenter innen tekniske og medisinske produkter
2434 Salgskonsulenter innen IKT-produkter
25 Andre akademiske yrker IKT-rådgivere
251 Regnskaps-, personal- og rådgivningsyrker Programvare- og applikasjonsutviklere/analytikere
2511 Statsautoriserte revisorer Systemanalytikere/-arkitekter
2512 Personal- og organisasjonskonsulenter Programvareutviklere
2513 Nett- og multimediautviklere
2514 Applikasjonsprogrammerere
2519 Markedsanalytikere og andre forretningsyrker Andre programvare- og applikasjonsutviklere
252 Juridiske yrker Databasedesignere, systemadministratorer mv.
2521 Advokater Databasedesignere og -administratorer
2522 Domstolsjurister Systemadministratorer
2523 Jurister innen politi og påtalemyndighet Nettverksansvarlige
2529 Sikkerhetsanalytikere mv.
253 Konservatorer, universitetsbibliotekarer o.l.
2531 Arkivarer og konservatorer
2532 Universitetsbibliotekarer
254 Samfunnsfaglige, humanistiske og økonomiske yrker
2541 Sosial- og siviløkonomer
2542 Sosiologer, sosialantropologer, samfunnsgeografer og statsvitere
2543 Historikere, arkeologer og filosofer
2544 Språkforskere, oversettere og tolker
2545 Psykologer
255 Forfattere, skribenter, skapende og utøvende kunstnere
2551 Forfattere og andre skribenter
2552 Skulptører, kunstmalere og andre billedkunstnere
2553 Dirigenter, komponister, musikere og sangere
2554 Koreografer og dansere
2555 Skuespillere og regissører
256 Geistlige yrker
2560 Geistlige yrker
26 Juridiske, samfunnsvitenskapelige og humanistiske yrker
261 Juridiske yrker
2611 Jurister og advokater
2612 Dommere
2619 Andre juridiske yrker
262 Bibliotekarer, arkivarer mv.
2621 Arkivarer og kuratorer
2622 Bibliotekarer og andre informasjonsarbeidere
263 Samfunnsvitenskapelige, humanistiske og religiøse yrker
2631 Rådgivere/forskere, samfunnsøkonomi
2632 Rådgivere/forskere, samfunnsvitenskap
2633 Rådgivere/forskere, humanistiske fag
2634 Psykologer
2635 Rådgivere innen sosiale fagfelt
2636 Geistlige yrker
264 Forfattere, journalister mv.
2641 Forfattere mv.
2642 Journalister
2643 Oversettere, tolker mv.
265 Profesjonelle kunstnere
2651 Skulptører, kunstmalere og andre billedkunstnere
2652 Dirigenter, komponister, musikere og sangere
2653 Koreografer og dansere
2654 Regissører
2655 Skuespillere
2656 Programledere i TV og radio
2659 Andre utøvende kunstneriske yrker
3 Yrker med kortere høyskole- og universitetsutdanning og teknikere Høyskoleyrker
31 Ingeniører, teknikere mfl. Ingeniører mv.
311 Ingeniører og teknikere Ingeniører
3111 Bygningsingeniører og -teknikere
3112 Elkraftingeniører og -teknikere Bygningsingeniører
3113 Elektronikk- og telekommunikasjonsingeniører og -teknikere Elkraftingeniører
3114 Maskiningeniører og -teknikere Elektronikkingeniører
3115 Kjemiingeniører og -teknikere Maskiningeniører
3116 Ingeniører og teknikere innen petroleum, bergverk og metallurgi Kjemiingeniører
3117 Ingeniører innen petroleum, bergverk og metallurgi
3118 Tekniske tegnere
3119 Andre ingeniører og teknikere Andre ingeniører
312 Dataingeniører og -teknikere Arbeidsledere innen bergfag, industri, bygg og anlegg
3120 Dataingeniører og -teknikere
3121 Arbeidsleder, bergfag
3122 Arbeidsleder, industri
3123 Arbeidsleder, bygg og anlegg
313 Operatører av optisk og elektronisk lyd- og billedutstyr Prosesskontrollører
3131 Filmfotografer og innspillingsteknikere Energikontrolloperatører
3132 Operatører av kringkastings- og telekommunikasjonsutstyr Kontrolloperatører ved forbrennings- kjøle- og vannrenseanlegg mv.
3133 Kontrolloperatører innen kjemisk prosessindustri
3134 Kontrolloperatører ved olje- og naturgassraffineringsanlegg
3135 Kontrolloperatører innen metallproduksjon
3139 Andre operatører av optisk og elektronisk utstyr Andre prosesskontrolloperatører
314 Skipsmaskinister, maskinoffiserer, dekksoffiserer, flygere, flygeledere o.l. Bioteknikere mv.
3141 Skipsmaskinister Bioteknikere (ikke-medisinske laboratorier)
3142 Dekksoffiserer og loser Agroteknikere
3143 Flygere Skogteknikere
3144 Flygeledere o.l.
315 Brann- og sikkerhetsinspektører Skipoffiserer, flygere, flygeledere mv.
3151 Branninspektører Skipsmaskinister
3152 Sikkerhetsinspektører Dekksoffiserer og loser
3153 Flygere
3154 Flygeledere
3155 Teknikere innen luftfartssikkerhet
32 Yrker innen biologi og helsevesen som krever 1-3 års høyskoleutdanning Helserelaterte yrker
321 Biologiteknikere mfl. Radiografer, proteseteknikere, reseptarer mv.
3211 Bioingeniører og -teknikere Radiografer mv.
3212 Agroteknikere Bioingeniører
3213 Skogingeniører, skogkonsulenter o.l. Reseptarer
3214 Protese- og tannteknikere
322 Høyskoleyrker innen medisin o.l. (unntatt syke- og vernepleiere)
3221 Radiografer og audiografer
3222 Helse- og miljøinspektører
3223 Kostholdskonsulenter
3224 Optikere
3225 Tannpleiere
3226 Fysioterapeuter, ergoterapeuter o.l.
3227 Dyrepleiere
3228 Reseptarer
3229 Naturterapeuter
323 Sykepleiere og vernepleiere Yrker innen alternativ medisin
3230 Yrker innen alternativ medisin
3231 Sykepleiere
3232 Vernepleiere
324 Dyrepleiere
3240 Dyrepleiere
325 Andre helseyrker
3251 Tannpleiere
3254 Optikere
3256 Helsesekretærer
3257 Helse- og miljøkontrollører
3258 Ambulansepersonell
3259 Andre helseyrker
33 Undervisningsyrker som krever 1-3 års høyskoleutdanning Medarbeidere innen økonomi, administrasjon og salg
331 Grunnskolelærere Yrker innen finanstjenester
3310 Grunnskolelærere
3311 Finansmeglere
3312 Kundebehandlere lån og kreditt
3313 Regnskapsførere
3315 Takstmenn
332 Førskolelærere Agenter og meglere
3320 Førskolelærere
3321 Forsikringsagenter
3322 Selgere (engros)
3323 Innkjøpere
3324 Handels- og skipsmeglere
333 Forretningstjenesteyrker
3331 Speditører og befraktere
3332 Konferanse- og arrangementsplanleggere mv.
3333 Arbeidsformidlere
3334 Eiendomsmeglere og - forvaltere
3339 Andre yrker innen forretningstjenester
334 Yrkesfaglærere, faglærere og andre yrker innen undervisning og pedagogisk arbeid Sekretærer og arbeidsledere for kontorpersonell
3341 Yrkesfaglærere og faglærere i videregående skole Arbeidsledere for kontorpersonell
3342 Advokatsekretær
3343 Sjefssekretærer
3349 Andre yrker innen undervisning og pedagogisk arbeid
335 Yrker innen offentlig forvaltning
3351 Tollere
3352 Skattefunksjonærer
3353 Saksbehandlere innen sosiale ytelser
3354 Saksbehandlere for førerkort, importlisenser mv.
3355 Politibetjenter mv.
3359 Andre yrker innen offentlig forvaltning
34 Lavere saksbehandlere innen administrasjon og forretningsfag og yrker innen sosialarbeid, underholdning mfl. Yrker innen kultur, idrett mv.
341 Funksjonærer innen finansvesen og salg Yrker innen sosialarbeid og kultur
3411 Finansmeglere Privatetterforskere mv.
3412 Forsikringskonsulenter Miljøarbeidere innen sosiale fagfelt
3413 Eiendomsmeglere og -forvaltere Religiøse yrker
3414 Reisekonsulenter
3415 Tekniske og kommersielle salgsrepresentanter
3416 Innkjøpere
3417 Takstmenn, takstinspektører og auksjonarier
3418 Kundebehandlere (banktjenester)
3419 Markedsførings- og reklamekonsulenter
342 Forretningmeglere, formidlere mfl. Yrker innen sport og idrett
3421 Handels- og skipsmeglere Idrettsutøvere
3422 Speditører og befraktere Trenere og idrettsdommere
3423 Kunde-/ personalkonsulenter (vikarbyrå) Sports- og aktivitetsinstruktører
3429 Andre forretningsmeglere
343 Funksjonærer innen økonomi og administrasjon Yrker innen estetiske fag
3431 Funksjonærer innen administrasjon Fotografer og filmfotografer
3432 Revisorer (ikke statsautoriserte) og regnskapsførere Interiørdesignere og dekoratører
3433 Husøkonomer Tekniske konservatorer
3434 Sjefskokker
3439 Andre yrker innen estetiske fag
344 Lavere saksbehandlere innen offentlig administrasjon
3441 Tollfunksjonærer
3442 Lavere saksbehandlere ved ligningskontor
3443 Lavere saksbehandlere ved trygdekontor
3444 Lavere saksbehandlere ved arbeidskontor
3449 Andre lavere saksbehandlere innen offentlig administrasjon
345 Polititjenestemenn
3450 Polititjenestemenn
346 Sosionomer, barnevernspedagoger o.l.
3460 Sosionomer, barnevernspedagoger o.l.
347 Yrker innen design, underholdning og idrett
3471 Dekoratører, designere og reklametegnere
3472 Sangere og musikere i underholdningsbransjen
3473 Klovner, tryllekunstnere, akrobater o.l.
3474 Inspisienter mfl.
3475 Idrettsutøvere og -trenere
348 Religiøse yrker
3480 Religiøse yrker
349 Informasjonsmedarbeidere, journalister, bibliotekarer mv.
3491 Informasjonsmedarbeidere og journalister
3492 Programsekretærer og programmedarbeidere
3493 Bibliotekarer
35 IKT-teknikere
351 Operatører og brukerstøtte, IKT
3511 Driftsteknikere, IKT
3512 Brukerstøtte, IKT
3513 Nettverks- og systemteknikere, IKT
3514 Internett-teknikere
352 Teknikere innen kringkasting og telekom
3521 Teknikere innen radio og tv
3522 Teknikere innen telekom
4 Kontor- og kundeserviceyrker Kontoryrker
41 Kontoryrker Kontormedarbeidere
411 Sekretærer og tastaturoperatører o.l. Kontormedarbeidere
4110 Kontormedarbeidere
4111 Stenografer, referenter o.l.
4112 Dataregistrerere (puncheoperatører)
4113 Sekretærer
4114 Kontormedarbeidere
412 Økonomimedarbeidere og andre tallbehandlere
4121 Økonomimedarbeidere og revisjonsassistenter
4129 Andre tallbehandlere
413 Lager- og transportfunksjonærer Dataregistrere og stenografer
4131 Lagermedarbeidere og materialforvaltere Stenografer mv.
4132 Logistikere Dataregistrere
4133 Transportfunksjonærer
414 Bibliotek-, postmedarbeidere o.l.
4141 Bibliotek- og arkivmedarbeidere
4142 Postbud og -sorterere
42 Kundeserviceyrker Kundeserviceyrker
421 Billettselgere, kasserere o.l. servicemedarbeidere Kundebehandlere, penger og pengespill
4211 Billettører og billettselgere Kundebehandlere, bank og postkontor
4212 Post- og bankkasserere Bingoverter, bookmakere mv.
4213 Bingoverter o.l. Pantelånere mv.
4214 Pantelånere Inkassomedarbeidere mv.
4215 Inkassomedarbeidere
422 Reisebyrå-, resepsjons-, sentralbordmedarbeidere o.l. Reisebyrå-, resepsjons- og andre opplysningsmedarbeidere
4221 Reisebyråmedarbeidere o.l. Reisebyråmedarbeidere mv.
4222 Resepsjonister og opplysningsmedarbeidere Kundesentermedarbeidere
4223 Sentralbordoperatører Sentralbordoperatører
4224 Hotellresepsjonister
4225 Informasjonsskrankemedarbeidere
4226 Resepsjonister (ekskl. hotell)
4227 Intervjuere
4229 Andre opplysningsmedarbeidere
43 Økonomi- og logistikkmedarbeidere
431 Regnskaps- og lønnsmedarbeidere mv.
4311 Regnskapsmedarbeidere
4312 Forsikrings- og finansmedarbeidere
4313 Lønningsmedarbeidere
432 Lager- og transportmedarbeidere
4321 Lagermedarbeidere og material-forvaltere
4322 Logistikkmedarbeidere
4323 Transportfunksjonærer
44 Postbud, arkiv- og personalkontormedarbeidere
441 Postbud, arkiv- og personalkontor-medarbeidere
4411 Bibliotekassistenter
4412 Postbud og postsorterere
4413 Kodere mv.
4415 Arkivassistenter
4416 Personalkontormedarbeidere
5 Salgs-, service- og omsorgsyrker Salgs- og serviceyrker
51 Yrker innen personlig tjenesteyting og sikkerhetsarbeid Yrker innen personlig tjenesteyting
511 Kundebehandlere om bord i transportmidler Persontransportpersonell
5111 Verter/vertinner på fly, skip og tog Flyverter, båtverter mv.
5112 Konduktører og billettører (om bord i transportmidler) Konduktører
5113 Reiseledere og guider Reiseledere og guider
512 Husholdnings- og restaurantpersonale o.l. Kokker
5120 Kokker
5121 Internatledere o.l.
5122 Kokker
5123 Hovmestere, servitører og barkeepere
513 Pleie- og omsorgspersonale Servitører og bartendere
5131 Barne- og ungdomsarbeidere o.l. Servitører
5132 Omsorgsarbeidere og hjelpepleiere Bartendere
5133 Hjemmehjelpere
5134 Tannlegesekretærer
5135 Legesekretærer
5136 Dagmammaer, praktikanter o.l.
5137 Apotekteknikere
5139 Annet pleie- og omsorgspersonale
514 Andre yrker innen personlig tjenesteyting Frisører, kosmetologer mv.
5141 Frisører, kosmetologer o.l. Frisører
5142 Begravelsesbyrå- og krematoriearbeidere Kosmetologer mv.
5143 Slankeverter, solstudioverter o.l.
5149 Andre yrker innen personlig tjenesteyting
515 Renholdsledere og vaktmestre
5151 Renholdsledere i virksomheter
5152 Husholdere
5153 Vaktmestre
516 Rednings- og vaktyrker Andre yrker innen personlig tjenesteyting
5161 Brannkonstabler o.l. Astrologer mv.
5162 Fengselsbetjenter
5163 Vaktmestere o.l. Begravelsesbyrå- og krematoriearbeidere
5164 Vektere o.l. Dyrepassere og - trenere mv.
5165 Kjøreskolelærere
5169 Annet sikkerhetspersonale Andre personlige tjenesteytere
52 Salgs- og modellyrker mv. Salgsyrker
521 Mannekenger og andre modeller Torg og markedsselgere
5210 Mannekenger og andre modeller
5211 Torghandlere
5212 Gateselgere, mat
522 Butikkmedarbeidere, selgere mv. Butikkselgere
5221 Butikkmedarbeidere o.l. Innehavere av kiosk/liten butikk
5222 Blomsterdekoratører Butikkavdelingssjefer
5223 Dør- og telefonselgere Butikkmedarbeidere
5224 Selgere (engros)
5225 Intervjuere
523 Billettselgere
5230 Billettselgere
524 Andre salgsyrker
5241 Mannekenger og modeller
5242 Demonstrasjonsselgere
5243 Dørselgere
5244 Telefon- og nettselgere
5245 Servicemedarbeidere (bensinstasjon)
5246 Gatekjøkken- og kafémedarbeidere mv.
5249 Andre salgsmedarbeidere
53 Pleie- og omsorgsarbeidere
531 Barnehage- og skoleassistenter mv.
5311 Barnehage- og skolefritidsassistenter mv.
5312 Skoleassistenter
532 Pleiemedarbeidere
5321 Helsefagarbeidere
5322 Hjemmehjelper
5329 Andre pleiemedarbeidere
54 Sikkerhetsarbeidere
541 Sikkerhetsarbeidere
5411 Brannkonstabler
5413 Fengselsbetjenter
5414 Vektere
5419 Andre sikkerhetsarbeidere
6 Yrker innen jordbruk, skogbruk og fiske Bønder, fiskere mv.
61 Yrker innen jordbruk Jordbrukere
611 Korn-, grønnsaks-, frukt- og bærprodusenter og gartneriarbeidere Korn-, grønnsaks-, frukt- og bærprodusenter, gartnere
6111 Korn-, grønnsaks-, frukt- og bærprodusenter Korn- og grønnsaksprodusenter
6112 Gartneriarbeidere Frukt- og bærprodusenter
6113 Gartnere
6114 Kombinasjonsbrukere, nyttevekster
612 Husdyr-, egg- og melkeprodusenter o.l. Husdyr-, egg- og melkeprodusenter
6121 Melke- og husdyrprodusenter Melke- og husdyrprodusenter
6122 Egg- og fjærfeprodusenter Egg- og fjærfeprodusenter
6123 Birøktere mv.
6129 Andre dyreoppdrettere og røktere Andre dyreoppdrettere og røktere
613 Plante- og husdyrprodusenter(kombinasjonsbruk) Plante- og husdyrprodusenter (kombinasjonsbruk)
6130 Plante- og husdyrprodusenter (kombinasjonsbruk) Plante- og husdyrprodusenter (kombinasjonsbruk)
62 Yrker innen skogbruk Skogbrukere, fiskere mv.
621 Skogsarbeidere o.l. Skogbrukere
6210 Skogsarbeidere o.l. Skogbrukere
622 Havbruksarbeidere og fiskere
6221 Havbruksarbeidere
6222 Fiskere
6224 Fangstfolk
63 Yrker innen oppdrett av fisk o.l.
631 Fiskeoppdrettere o.l.
6310 Fiskeoppdrettere o.l.
64 Yrker innen fiske og fangst
641 Fiskere og fangstfolk
6411 Fiskere
6412 Fangstfolk
7 Håndverkere o.l. Håndverkere
71 Steinfag-, bygnings- og anleggsarbeidere Byggearbeidere
711 Steinfagarbeidere, steinhoggere o.l. Bygningsarbeidere
7110 Steinfagarbeidere, steinhoggere o.l.
7112 Murere
7113 Steinhoggere mv.
7114 Betongarbeidere
7115 Tømrere og snekkere
7119 Andre bygningsarbeidere
712 Bygge- og anleggsarbeidere Bygningstekniske arbeidere
7121 Murere mfl. Taktekkere
7122 Betong- og grunnarbeidere (bygg) Gulv- og flisleggere
7123 Jernbindere Gips- og sparklingsarbeidere
7124 Forskalingssnekkere Isolatører mv.
7125 Tømrere Glassarbeidere
7126 Vei- og anleggsarbeidere Rørleggere og VVS-montører
7127 Tunnel- og fjellarbeidere, sprengningsarbeidere o.l. Kuldemontører mv.
7128 Stillasbyggere
7129 Anleggsgartnere
713 Bygningstekniske arbeidere Malere, overflatebehandlere, feiere mv.
7131 Taktekkere Malere og byggtapetserere
7132 Isolatører og kapslere Overflatebehandlere og lakkerere
7133 Glassarbeidere Feiere, fasaderenholdere mv.
7134 Rørleggere og VVS-montører
714 Malere, overflatebehandlere, bygningsrengjørere o.l.
7141 Malere og byggtapetserere
7142 Overflatebehandlere og lakkerere
7143 Sandblåsere o.l.
7144 Feiere
72 Metall- og maskinarbeidere, elektrikere o.l. Metall- og maskinarbeidere
721 Støpere, sveisere, platearbeidere o.l. Støpere, sveisere, platearbeidere mv.
7211 Støpere Støpere
7212 Sveisere Sveisere
7213 Kopper- og blikkenslagere Kopper- og blikkenslagere
7214 Platearbeidere Platearbeidere
7215 Riggere og spleisere Riggere og spleisere
7216 Dykkere
7217 Bilskadereparatører
722 Smeder, børsemakere, låsesmeder o.l. Smeder, verktøymakere mv.
7221 Smeder Smeder
7222 Børsemakere, låsesmeder o.l. Verktøymaker, låsesmeder mv.
7223 Metalldreiere mv.
7224 Metallslipere
723 Mekanikere Mekanikere og reparatører
7231 Bilmekanikere Bilmekanikere
7232 Mekanikere innen flytekniske fag Mekanikere innen flytekniske fag
7233 Landbruks- og anleggsmaskinmekanikere Anleggsmaskin- og industrimekanikere
7234 Motormekanikere Sykkelreparatører mv.
7235 Automatikkmekanikere
7236 Finmekanikere
7237 Industrimekanikere
724 Elektrikere, elektronikere o.l.
7241 Elektrikere, elektronikere o.l.
7242 Service- og telemontører
7243 Automatikere, tavlemontører, viklere og transformatormontører
7244 Energimontører
73 Presisjonsarbeidere, kunsthåndverkere, grafiske arbeidere o.l. Presisjonsarbeidere, kunsthåndverkere, grafiske arbeidere mv.
731 Presisjonsarbeidere i metall mv. Presisjonsarbeidere og kunsthåndverkere
7311 Instrumentmakere og -reparatører Presisjonsinstrumentmakere og -reparatører
7312 Musikkinstrumentmakere og -stemmere Musikkinstrumentmakere og -stemmere
7313 Gull- og sølvsmeder, gravører o.l. Gull- og sølvsmeder, gravører mv.
7314 Keramikere mv.
7315 Glasshåndverkere
7316 Dekormalere mv.
7317 Kunsthåndverkere i tre mv.
7318 Vevere, strikkere mv. (innen husflidsproduksjon)
7319 Andre kunsthåndverkere
732 Keramikere, glasshåndverkere o.l. Grafiske arbeidere
7321 Keramikere og pottemakere Førtrykkere
7322 Glasshåndverkere Trykkere
7323 Innbindere mv.
733 Kunsthåndverkere i tre, tekstil, lær o.l.
7331 Kunsthåndverkere i tre o.l.
7332 Kunsthåndverkere i tekstil, lær o.l.
734 Grafikere (førtrykk), fotografer o.l.
7341 Grafikere (førtrykk) o.l.
7342 Fotografer
735 Tekniske tegnere
7350 Tekniske tegnere
74 Andre håndverkere og fagarbeidere Elektrikere, elektronikere mv.
741 Slaktere, bakere o.l. yrker innen næringsmiddelproduksjon Elektrikere mv.
7411 Slaktere, fiskehandlere o.l. Elektrikere
7412 Bakere og konditorer Automatikere
7413 Prøvesmakere og kvalitetsbedømmere av mat og drikke Energimontører
7419 Andre håndverkere innen næringsmiddelproduksjon
742 Snekkere, trebehandlere o.l. Serviceelektronikere og tele- og IKT-installatører mv.
7421 Snekkere Serviceelektronikere
7422 Trebåtbyggere Tele- og IKT-installatører
7423 Kurvmakere o.l.
743 Håndverkere i tekstil, bekledning mv.
7431 Vevere, strikkere o.l. (innen husflidsproduksjon)
7432 Skreddere, kjole- og draktsyere, modister o.l.
7433 Buntmakere
7434 Gradører
7435 Parykkmakere
7436 Møbeltapetserere o.l.
744 Håndverkere i pelsskinn, lær mv.
7441 Skinnberedere og garvere
7442 Skomakere
7443 Taksidermister
745 Laboranter
7450 Laboranter
75 Andre håndverkspregede yrker
751 Slaktere, fiskehandlere, konditorer mv.
7511 Slaktere, fiskehandlere mv.
7512 Bakere, konditorer mv.
7513 Ystere mv. (gårdsproduksjon)
7514 Saftere, syltere mv. (gårdsproduksjon)
7515 Prøvesmakere og kvalitetsbedømmere av mat og drikke
752 Møbelsnekkere
7522 Møbelsnekkere
753 Skreddere, møbeltapetserere mv.
7531 Skreddere, buntmakere mv.
7532 Gradører
7534 Møbeltapetserere mv.
7535 Skinnberedere og garvere
7536 Skomakere
754 Yrkesdykkere, skytebaser mv.
7541 Yrkesdykkere
7542 Skytebaser og sprengningsarbeidere
7543 Produkttestere (ikke matprodukter)
7544 Desinfeksjonsarbeidere og skadedyrbekjempere
7549 Andre håndverkere
8 Prosess- og maskinoperatører, transportarbeidere mv. Prosess- og maskinoperatører, transportarbeidere mv.
81 Prosessoperatører mv. Prosess- og maskinoperatører
811 Operatører innen olje- og gassutvinning, bergverksdrift o.l. Operatører innen borefag mv.
8111 Bergfagarbeidere Bergfagarbeidere
8112 Prosessoperatører (oppredning) Prosessoperatører (oppredning)
8113 Operatører innen olje- og gassutvinning Operatører innen boring mv.
8114 Brønnserviceoperatører (olje- og gassutvinning) Operatører innen produksjon av betong mv.
812 Operatører innen stål- og annen metallproduksjon Operatører metallproduksjon
8121 Operatører innen metallurgisk prosessfag Operatører innen metallurgiske prosessfag
8122 Metallformere Operatører innen metallflatebehandling
813 Operatører innen keramikk- og glassproduksjon Operatører innen produksjon av kjemiske produkter
8131 Keramiske formere og dekoratører Operatører innen kjemisk industri
8132 Operatører innen glassproduksjon Operatører innen produksjon av fotofilm og -papir mv.
8139 Andre operatører innen glass- og keramikkproduksjon
814 Operatører innen trelast- og treforedlingsproduksjon Operatører innen gummi, plast og papirproduksjon
8141 Operatører innen produksjon og videreforedling av trelastprodukter Operatører innen produksjon av gummiprodukter
8142 Operatører innen treforedlingsindustri Operatører innen plastprodukter
8143 Operatører innen spon- og fiberplateproduksjon Operatører innen papirprodukter
815 Operatører innen produksjon av raffinerte petroleumsprodukter og annen kjemisk prosessindustri Operatører innen bearbeiding og produksjon av tekstiler, pels, skinn og lær
8151 Operatører ved olje- og naturgassraffineringsanlegg Spinne- og nøstemaskinoperatører
8152 Operatører innen tekstilproduksjon mv.
8153 Industrisyere
8154 Operatører innen tekstilbearbeiding
8155 Operatører innen pels, skinn- og lærbearbeiding
8156 Operatører innen skinn og lærprodukter
8157 Renseri- og vaskerimaskinoperatører
8159 Operatører innen annen kjemisk prosessindustri Andre operatører innen produksjon av tekstiler, pels, skinn og lær
816 Operatører ved kraftstasjoner og anlegg for forbrenning, vannrensing o.l. Operatører innen næringsmiddelproduksjon
8160 Operatører innen næringsmiddelproduksjon
8161 Energioperatører
8162 Operatører ved forbrennings-, kjøle- og vannrenseanlegg mv.
817 Operatører innen treforedling og trelast
8171 Operatører innen treforedling
8172 Operatører innen trelastproduksjon
818 Operatører av andre stasjonære maskiner
8181 Operatører innen glass- og keramisk produksjon
8182 Fyrkjele- og turbinoperatører
8183 Pakke-, tappe- og etikettmaskinoperatører
8189 Andre stasjonære maskinoperatører
82 Maskinoperatører Montører
821 Operatører innen produksjon av metallvarer, betongprodukter mv. Montører
8211 Operatører innen metallvareproduksjon Montører av mekaniske produkter
8212 Verktøymakere o.l. Montører av elektriske og elektroniske produkter
8213 Maskinarbeidere
8214 Operatører innen produksjon av betongprodukter mv.
8219 Andre montører
822 Operatører innen kjemisk-teknisk produksjon
8221 Operatører innen produksjon av hygieniske og farmasøytiske produkter
8222 Operatører innen ammunisjons- og sprengstoffproduksjon
8223 Operatører innen gummiproduksjon
8224 Operatører innen plastfag og plastproduksjon
8225 Operatører innen maling- og lakkproduksjon
8229 Operatører innen annen kjemisk-teknisk produksjon
825 Operatører innen grafisk industri, papir- og kartonasjeindustri
8251 Grafiske trykkere
8252 Bokbindere
8253 Operatører innen kartonasje
8254 Fotolaboranter
826 Operatører innen tekstil-, pels-, lær- og skinnproduksjon
8261 Spinne- og nøstemaskinoperatører
8262 Veve- og hekle/strikkemaskinoperatører o.l.
8263 Industrisyere
8264 Tekstiloperatører innen fiskeredskap
8265 Tilskjærere
8266 Operatører innen farging, vasking, rensing mv. av tekstil o.l.
8267 Operatører innen produksjon av sko, vesker mv.
8269 Andre operatører innen tekstilproduksjon o.l.
827 Operatører innen næringsmiddelproduksjon
8271 Fagarbeidere innen bearbeiding av fisk og fiskeprodukter
8272 Operatører innen bearbeiding av kjøtt og kjøttprodukter
8273 Operatører av maskiner for fremstilling av meieriprodukter
8274 Operatører av møller for korn og krydder
8275 Operatører av maskiner for fremstilling og bearbeiding av bakverk, korn- og sjokoladeprodukter
8276 Operatører av maskiner for bearbeiding av frukt, grønnsaker og nøtter
8277 Bryggere og maskinoperatører innen fremstilling av mineralvann, øl og andre drikkevarer
8279 Operatører innen annen næringsmiddelproduksjon
828 Operatører og montører innen produksjon av transportmidler og elektronisk utstyr
8281 Montører innen produksjon av transportmidler
8282 Operatører og montører innen produksjon av elektronisk utstyr
83 Transportarbeidere og operatører av mobile maskiner o.l. Transportarbeidere og operatører av mobile maskiner mv.
831 Lokomotivførere o.l. Lokomotiv og T-baneførere mv.
8311 Lokomotivførere og lokomotivkontrollører Lokomotiv og T-baneførere
8312 Skiftekonduktører Skiftekonduktører mv
832 Motor- og sporvognførere Bil-, drosje- og varebilførere
8321 Bil-, drosje- og varebilførere
8322 Buss- og sporvognførere Bil-, drosje- og varebilførere
8323 Lastebil- og vogntogførere
833 Operatører av mobile maskiner o.l. Lastebil-, buss- og trikkeførere
8331 Anleggsmaskinførere Bussjåfører og trikkeførere
8332 Kran- og heisførere o.l. Lastebil- og trailersjåfører
8333 Truckførere
834 Dekks- og maskinmannskap (skip) Operatører av mobile maskiner mv.
8341 Dekksmannskap (skip) Jordbruks- og skogbruksmaskinførere
8342 Maskinmannskap (skip) Anleggsmaskinførere
8343 Kran- og heisførere mv.
8344 Truckførere
835 Dekks- og maskinmannskap (skip)
8350 Dekks- og maskinmannskap (skip)
9 Yrker uten krav til utdanning Renholdere, hjelpearbeidere mv.
91 Hjelpearbeidere innen tjenesteyting Renholdere mv.
911 Renholdere
9111 Renholdere i private hjem
9112 Renholdere i virksomheter
912 Yrker innen forefallende arbeid for privatpersoner og -husholdninger Bilvaskere, vinduspussere mv.
9120 Forefallende arbeid for privatpersoner og -husholdninger
9122 Bilvaskere
9123 Vinduspussere
9129 Andre rengjørere
913 Rengjørings- og andre husholdsyrker i bedrifter og privathusholdninger
9131 Rengjørings-/husarbeidspersonale i privathusholdninger
9132 Rengjøringspersonale i bedrifter o.l.
9133 Kjøkken- og anretningsassistenter
914 Yrker innen rengjøring av bygninger, kjøretøyer o.l.
9141 Vinduspussere
9142 Bilklargjørere
915 Bud, dørvakter o.l.
9151 Bud o.l.
9152 Vakter og dørvakter
9153 Måleavlesere o.l.
916 Renovasjonsarbeidere o.l.
9160 Renovasjonsarbeidere o.l.
92 Hjelpearbeidere innen jordbruk, skogbruk og fiske Hjelpearbeidere i jordbruk, skogbruk og fiske
921 Hjelpearbeidere innen jordbruk, skogbruk og fiske Hjelpearbeidere i jordbruk, skogbruk og fiske
9210 Hjelpearbeidere innen jordbruk, skogbruk og fiske
9211 Hjelpearbeidere i nyttevekstproduksjon
9212 Hjelpearbeidere i husdyrproduksjon
9213 Hjelpearbeidere i kombinasjonsbruk
9214 Hjelpearbeidere i gartneri mv.
9215 Hjelpearbeidere i skogbruk
9216 Hjelpearbeidere innen havbruk
93 Hjelpearbeidere innen bygg, anlegg, industri osv. Hjelpearbeidere i bergverk, industri, bygg og anlegg og transport
931 Hjelpearbeidere innen bygg, anlegg, vedlikehold o.l. Hjelpearbeidere i bergverk, bygg og anlegg
9310 Hjelpearbeidere innen bygg, anlegg, vedlikehold o.l.
9311 Hjelpearbeidere i bergverk
9312 Hjelpearbeidere i anlegg
9313 Hjelpearbeidere i bygg
932 Hjelpearbeidere innen industri Hjelpearbeidere i industri
9320 Hjelpearbeidere innen industri
9321 Håndpakkere mv.
9329 Andre hjelpearbeidere i industri
933 Hjelpearbeidere innen lager og godshåndtering Hjelpearbeidere innen transport og lager
9330 Hjelpearbeidere innen lager og godshåndtering
9331 Førere av ikke-motorisert kjøretøy
9333 Laste- og lossearbeidere
9334 Varepåfyllere
94 Kjøkkenassistenter
941 Kjøkkenassistenter
9412 Kjøkkenassistenter
95 Reklamedistributører mv.
951 Reklamedistributører mv.
9510 Reklamedistributører mv.
96 Renovasjons- og gjenvinningsarbeidere mv.
961 Renovasjons- og gjenvinningsarbeidere
9611 Renovasjonsarbeidere
9612 Gjenvinningsarbeidere
9613 Gatefeiere mv.
962 Andre hjelpearbeidere
9621 Bud mv.
9622 Altmuligmann
9623 Måleravlesere mv.
9629 Andre hjelpearbeidere

Tilsvarende standarder i andre land rediger

I Sverige benyttes Standard för svensk yrkesklassificering (SSYK)[3] og i Danmark en standarden med det svingende navnet DISCO[4]

Referanser rediger

 1. ^ International Labour Organization ISCO-08 Structure and preliminary correspondence with ISCO-88
 2. ^ ILO ISCO-88
 3. ^ Statistiska centralbyrån Standard för svensk yrkesklassificering (SSYK) Arkivert 13. mai 2013 hos Wayback Machine.
 4. ^ Danmarks statistik DISCO

Eksterne lenker rediger