Bioingeniør er en yrkesgruppe som har som oppgave å ta pasientprøver og å utføre analyse av biologisk materiale ved hjelp av avansert teknologisk utstyr. Bioingeniører er både helsearbeidere og ingeniører og er den største yrkesgruppen ved sykehusenes medisinske laboratorier. Bioingeniøren tar blodprøver og har ansvaret for rutiner og prosedyrer ved prøvetaking.

Bioingeniøren drifter og vedlikeholder alle typer analysemaskiner, fra små, håndholdte, pasientnære apparater til store automatiserte analysehaller. Bioingeniøren har god kunnskap om kvalitetssikring av analyseresultater, både selve prøvetakingen og etter at prøven er analysert og analyseresultatet er gitt ut. Kvalitetssikrede analyseresultater danner et viktig grunnlag for å stille diagnoser og gi riktig behandling.

Bioingeniør er en beskyttet yrkestittel for personer med offentlig autorisasjon fra Statens autorisasjonskontor for helsepersonell.

Bioingeniørens arbeidsoppgaver

rediger
 • Prøvetaking basert på kunnskap om anatomi, fysiologi og sykdomsprosesser
 • Håndtering, bearbeding og analyse av biologisk materiale
 • Bruk og fremstilling av blodbankprodukter
 • Ansvar for metoder, laboratorieteknikker og analyseinstrumenter, samt vurdering av deres muligheter og begrensninger
 • Ansvar for metodeevaluering og kvalitetssikring, samt vurdering av analysesvarenes medisinske og statistiske sannsynlighet
 • Ansvar for feilsøking, vedlikehold og service
 • Deltakelse i undervisning, veiledning av annet helsepersonell og pasienter
 • Undersøke fysiologiske prosesser i kroppen med radioaktive isotoper.

Bioingeniørens arbeidsområder

rediger

Bioingeniørene har ansvaret for korrekt håndtering av prøvemateriale og korrekte analysesvar. Det vil si ansvar for alle prosedyrer fra en laboratorieanalyse rekvireres til et godkjent svar foreligger. Resultatene av bioingeniørenes arbeid benytter legene ved diagnostisering, behandling og oppfølging av sykdom.

 • Sykehus med blodprøvetaking av inneliggende og polikliniske pasienter
  • Medisinsk biokjemi

Ved laboratorium for medisinsk biokjemi analyseres blod og annet biologisk materiale.

Ved blodbanken (avdeling for immunologi og transfusjonsmedisin) foretas blodtyping og tapping av blodgivere, og det lages en rekke blodprodukter til behandling av pasienter.

 • Drift i en patologiavdeling.

Ved en Avdeling for patologi fremstilles vevs- og celleprøver for mikroskopisk undersøkelse for å se etter forandringer som kan være tegn på sykdom.

 • Drift av laboratorium for medisinsk mikrobiologi

Ved mikrobiologiske laboratorier identifiserer man bakterier, sopp, virus og parasitter, og påviser antistoffer som kroppen produserer mot disse mikrobene.

En rekke bioingeniører arbeider ved nukelærmedisinske avdelinger hvor de preparerer og behandler pasienter med radioaktivt stoff, samt håndterer høyteknologisk bildediagnostikk.

Bioingeniører anvender genteknologi på en rekke områder: sykdomsdiagnostikk, bærerdiagnostikk, fosterdiagnostikk, screening, genterapi, produksjon av proteiner og medisiner, innenfor patologi og rettsmedisin.

Utdanning og autorisasjon i Norge

rediger

Bioingeniørutdanningen er en 3-årig universitetsutdanning som fører fram til en bachelorgrad. Bachelor i Bioingeniørfag tilbys ved syv av landets høgskoler eller universitet. Formålet med utdanningen er å kvalifisere studentene for arbeid i de medisinske laboratoriene. Bioingeniører er autorisert som helsepersonell med hjemmel i helsepersonelloven. Autorisasjon utstedes av Statens autorisasjonskontor for helsepersonell (SAFH). Personer med utdanning fra utlandet må også søke SAFH om autorisasjon.

Flere høgskoler og universitet tilbyr mastergradutdanning til bioingeniører. I tillegg holder Bioingeniørfaglig institutt (BFI) kurs og etterutdanningstilbud for bioingeniører. Spesialistgodkjenning for bioingeniører er en ordning basert på nasjonale retningslinjer og gir kompetanse uavhengig av arbeidssted.

Bioingeniørfaglig institutt (BFI)

rediger

Bioingeniørfaglig institutt (BFI) er en selvstendig faglig enhet NITO, og ledes av et fagstyre som er valgt av medlemmene ved direkte valg. BFI skal ivareta bioingeniørenes fag- og profesjonsinteresser, og instituttets prioriterte arbeidsområder skal gjenspeile utviklingen innen bioingeniørfaget.[1] BFI har som ambisjon å være med på å forme samfunnets helse- og omsorgspolitikk og arbeider aktivt med å synliggjøre bioingeniørens kompetanse og rolle i norsk helsevesen. Instituttet eier og gir ut det vitenskapelige tidsskriftet Bioingeniøren.

Referanser

rediger

Eksterne lenker

rediger