Lov om helsepersonell m.v. (helsepersonelloven, forkortet hlspl.) av 2. juli 1999 er en lov som omhandler virksomhet, plikter og rettigheter for helsepersonell og virksomheter som yter helsehjelp i Norge.

Lovens formål er å bidra til sikkerhet for pasienter og kvalitet i helsetjenesten samt tillit til helsepersonell og helsetjeneste. Mange av bestemmelsene i loven forvaltes av Helsetilsynet i fylket og Statens helsetilsyn.

Opphevelse av andre lover rediger

Helsepersonellovens § 77 opphevet, fra det tidspunkt loven trådte i kraft, en rekke lover som omhandlet ulike grupper helsepersonell:

Eksterne lenker rediger