Åpne hovedmenyen

Oslomet – storbyuniversitetet

universitet i Oslo og Akershus i Norge
Oslomet – storbyuniversitetet
Oslomet – storbyuniversitetet
Grunnlagt1. august 2011; 7 år siden (2011-08-01)
(som høgskole)
12. januar 2018; 17 måneder siden (2018-01-12)
(som universitet)
TypeUniversitet
RektorCurt Rice
ProrektorNina Waaler
og Morten Irgens
BeliggenhetOsloSandvika og Kjeller
Studenter20455[1] (2016)
Ansatte2110[2] (2016)
Nettstedwww.oslomet.no

Koordinater: 59°55′18″N 10°44′01″Ø Oslomet – storbyuniversitetet,[3][4] tidligere Høgskolen i Oslo og Akershus (HiOA), er et norsk statlig universitet med studiesteder i Oslo, Sandvika og Kjeller i kommunene Oslo, Bærum og Skedsmo. Det driver forskning og utdanning innen samfunnsvitenskap, helsefag, lærerutdanning og internasjonale studier, og teknologi, kunst og design. Universitetet har rundt 1 400 akademisk ansatte, rundt 20 000 studenter og rundt 800 teknisk-administrativt ansatte.

HiOA ble etablert 1. august 2011 ved at de tidligere statlige høgskolene Høgskolen i Oslo og Høgskolen i Akershus ble slått sammen, og var den største høgskolen i Norge; begge høgskolene var resultat av Høgskolereformen i 1994 og var dannet ved fusjoner av til sammen 25 tidligere høyskoler i Osloregionen. I 2014 og 2016 ble de tidligere selvstendige statlige forskningsinstituttene Arbeidsforskningsinstituttet, Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring, Norsk institutt for by- og regionforskning og Statens institutt for forbruksforskning slått sammen med HiOA,[5] som dermed ble et av de største forskningsmiljøene innen samfunnsvitenskapelig forskning i Norge. HiOA ble omgjort til universitet ved beslutning i statsråd 12. januar 2018 og fikk navnet Oslomet – storbyuniversitetet.

Innhold

HistorieRediger

Røtter i profesjonsrettede høgskoler og fagskolerRediger

Høgskolen i Oslo (HiO) og Høgskolen i Akershus (HiAk) ble begge etablert ved fusjoner av en rekke mindre høyskoler i Osloregionen i forbindelse med høgskolereformen i 1994; Høgskolen i Oslo ble dannet ved fusjon av 20 høyskoler og Høgskolen i Akershus bestod av fem tidligere høyskoler; fra 1994 var Høgskolen i Oslo Norges største høgskole. Disse høyskolene og deres forløpere representerte en rekke til dels svært ulike tradisjoner og yrker, men hadde i hovedtrekk tradisjonelt fokus på praktiske profesjonsutdannelser, herunder ingeniør-, lærer- og sykepleierutdannelse. Mange av forløperinstitusjonene var fagskoler som fikk høyskolestatus i 1970- og 1980-årene.[6] De eldste av forløperne er Christiania tekniske skole (1873) og Den kvindelige industriskole i Christiania (1875).

Akademisering siden 1990-åreneRediger

Etter høgskolereformen gjennomgikk Høgskolen i Oslo og Høgskolen i Akershus en gradvis akademisering; virkeområdet ble utvidet til flere tradisjonelt akademiske disipliner, forskningsvirksomheten ble styrket, undervisningen i eksisterende fag ble over tid i større grad forskningsbasert, høgskolene la større vekt på akademiske kvalifikasjoner i sin rekruttering og studietilbudet ble utvidet til å omfatte utdannelse på hovedfags- og i en viss grad på doktorgradsnivå.

Fra 1995 var høgskolene også underlagt samme lov som universitetene, og fikk blant annet rett til å bruke professortittelen; de formelle forskjellene mellom universiteter og høyskoler, som tidligere hadde vært betydelige, ble frem mot årtusenskiftet sterkt redusert. Tidligere hadde de to høgskolene flest ansatte på høgskolelektornivå, den laveste akademiske stillingen, men gjennom kompetanseheving og særlig nyrekruttering av høyere kvalifiserte akademikere har andelen førsteamanuenser og professorer økt betydelig etter årtusenskiftet. Dette var særlig tilfelle ved den daværende Høgskolen i Oslo, men i mindre grad ved Høgskolen i Akershus. Utviklingen av høyskolene siden 1990-årene er i stor grad sammenlignbar med utviklingen av f.eks. britiske polytekniske skoler til såkalte «nye universiteter» i samme tidsrom.

Dannelsen av Høgskolen i Oslo og Akershus og fusjoner med forskningsinstitutterRediger

I 2011 fusjonerte Høgskolen i Oslo og Høgskolen i Akershus, og dannet Høgskolen i Oslo og Akershus (HiOA), som dermed ble Norges klart største høgskole. I 2014 fusjonerte denne institusjonen også med to samfunnsvitenskapelige forskningsinstitutter, Arbeidsforskningsinstituttet (AFI) og Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring (NOVA), som ble organisert som autonome institutter innenfor HiOA, organisert innen paraplyen Senter for arbeids- og velferdsforskning.[7] I 2016 gikk også Norsk institutt for by- og regionforskning (NIBR) og Statens institutt for forbruksforskning (SIFO) inn i HiOA.[8] Gjennom innlemmelsen av disse fire store og veletablerte forskningsinstituttene med en forskningstradisjon tilbake til 1960-årene ble forskningsvirksomheten ved HiOA som helhet vesentlig utvidet.

UniversitetsstatusRediger

HiOA leverte 22. februar 2017 søknad om universitetsakkreditering til NOKUT, med mål om å oppnå universitetsstatus innen kort tid.[9] HiOA sendte den endelige søknaden til Kunnskapsdepartementet 15. desember 2017, etter at NOKUT hadde konkludert med at institusjonen oppfylte vilkårene for universitetsstatus. 12. januar 2018 vedtok regjeringen å tildele høgskolen universitetsstatus med virkning fra samme dag.[10]

NavnRediger

Den daværende høgskolen gjennomførte en lengre prosess om navnevalg ved vellykket universitetssøknad, der navnene Aker universitet, Nova universitet og Profesjonsuniversitetet var de opprinnelige finalistene. Senere ble navnet «OsloMet – Storbyuniversitetet» lansert av rektor Curt Rice, og høgskolestyret vedtok å foreslå dette navnet med denne skrivemåten overfor Kunnskapsdepartementet med knappest mulig flertall (6–5).[11] «Met» er i denne sammenhengen en forkortelse for «metropolitanuniversitet»,[12] et uttrykk som særlig er brukt i navnene til flere britiske «nye universiteter» som tidligere var polytekniske skoler, bl.a. London Metropolitan University; begrepet metropol brukes også av Professionshøjskolen Metropol i København. Metropolitanuniversitet betegner i Storbritannia institusjoner som tradisjonelt har hovedfokus på praktiske utdannelser som lærer-, sykepleier-, ingeniør- og sosialarbeiderutdannelse, og i denne sammenhengen viser uttrykket «metropol» til at institusjonen primært betjener en bredere tettstedsregion («metropolområde») og har en større vekt på dette nærområdets utdannelsesbehov enn tradisjonelle universiteter. Oslo metropolitanuniversitet var også et av de norske navnealternativene rektoratet vurderte, men i det endelige navneforslaget var bare forkortelsen med.[12] Metropolitan er også på norsk en grammatisk korrekt, men ikke så mye brukt adjektivform av metropol[12] (sammenlign Metropolitanskolen i København og metropolitanbispedømme), og har kommet til de skandinaviske språkene fra latin metropolitanus, opprinnelig fra gammelgresk μητροπολίτης (mētropolítēs), uavhengig av den engelske bruken av uttrykket.

Den norske formen av navnet, særlig den foreslåtte skrivemåten med stor bokstav inne i navnet og uten mellomrom, fikk kritikk[13][14] fra en rekke instanser, herunder Språkrådet, som uttalte at det var i strid med norsk rettskrivning og retningslinjene for navn på statlige organer. Språkrådet viste bl.a. til Kulturdepartementets rundskriv V-9B/2016 som presiserte og understreket at gjeldende rettskrivnings- og skriveregler skal legges til grunn ved fastsettelse av navn på statlige og statstilknyttede organer, institusjoner og selskaper m.m.; Språkrådet omtalte forslaget som et «uegnet navneforslag» og ba Kunnskapsdepartementet avvise navnet.[15][16] Direktør i Språkrådet Åse Wetås skrev at «i tillegg til at navnet har en form som er i strid med norske rettskrivingsregler, er det også uegnet til å forklare hva som er institusjonens oppgaver».[17] Også Meteorologisk institutt i Oslo bad om at forkortelsen «OsloMet» ble avvist, da de selv er internasjonalt kjent under en lignende forkortelse;[18] Verdens meteorologiorganisasjon anbefalte for eksempel i 1956 alle medlemsorganisasjonene å standardisere referanser til Meteorologisk institutt i Norge som «MET OSLO».[19] De britiske universitetene som heter «Metropolitan University» skriver kortformen med mellomrom, f.eks. «London Met», og bruker dette kun som en uformell kortform og ikke som en del av navnet. Morgenbladet kunngjorde at det vil skrive navnet i tråd med norske rettskrivningsregler som «Oslomet», altså uten stor bokstav inne i navnet.[20] NTB uttalte at byrået konsekvent vil skrive navnet «Oslo Met», da «OsloMet» bryter med norsk rettskrivning og bærer preg av logospråk.[21]

18. januar 2018 uttalte Språkrådet i rollen som forvalter av offisiell rettskrivning i staten at den korrekte skrivemåten for navnet etter norsk rettskrivning er «Oslomet – storbyuniversitetet», og anbefalte alle å bruke denne skrivemåten; Språkrådet uttalte at denne skrivemåten, i kraft av å være offisiell rettskrivning, gjelder for all språkbruk i staten. Språkrådet uttalte også at Oslomet selv har plikt til å skrive navnet i tråd med norsk rettskrivning som Oslomet; det lovbestemte kravet om å følge korrekt rettskrivning i staten og Språkrådets lovbestemte rolle som forvalter av offisiell rettskrivning står uansett over et enkeltvedtak, og det kreves en lovendring vedtatt av Stortinget for å endre dette.[3][22] I den offisielle listen over korrekt skrivemåte for navn på statsorganer og underliggende virksomheter er navnet skrevet Oslomet – storbyuniversitetet på bokmål og nynorsk.[23] Etter Språkrådets uttalelse gikk de fleste medier, eksempelvis studentavisen i Oslo, Universitas, over til å skrive navnet Oslomet i tråd med Språkrådets uttalelse.[24] Statssekretær Bjørn Haugstad i Kunnskapsdepartementet har ifølge professor og tidligere styremedlem ved Oslomet Ragnar Audunson uttalt at han synes Oslomet – storbyuniversitetet er et dårlig navn som kanskje bør endres av et senere rektorat, men at Kunnskapsdepartementet ikke ville overstyre høyskolestyrets valg.[25]

Sommeren 2018 begynte universitetet å sette opp skilt med det engelske navnet som primærnavn først og i fet skrift, og det norske navnet som sekundært navn. På skiltene er navnet bare skrevet «Storbyuniversitetet» på norsk, uten «Oslomet» foran. Skiltene, og særlig behandlingen av det norske navnet som et sekundært navn, ble kritisert av Språkrådet[26] og flere ansatte.[27][28]

Universitetets navn på engelsk Oslo Metropolitan University, på nordsamisk Oslomet – stuorragávpotuniversitehta, på lulesamisk Oslomet – stuorstádauniversitiehtta og på sørsamisk Oslomet – stoerrestaareuniversiteete.[29] Institusjonen har også et navn på norsk tegnspråk; det var delte meninger i døvemiljøet om navnet passet inn i norsk tegnspråk.[30]

StudiestederRediger

Oslomet har tre studiesteder: Studiested Pilestredet (Frydenlund, Pilestredet park og Holbergs plass), studiested Kjeller og studiested Sandvika (Kunnskapssenteret i Sandvika). [31]

StudierRediger

De fleste av universitets studietilbud er profesjonsutdanninger. Universitetet har halvårs- og årsstudier, over 50 bachelorstudier, 25 masterstudier og en rekke etter- og videreutdanningstilbud. I tillegg har Oslomet fem doktorgradsprogrammer og et førstelektorprogram. [31]

Fakulteter, institutter og sentreRediger

 
Universitetsområdet ved Pilestredet, med Fyrhuset.

Universitetet har fire fakulteter som er delt inn i 19 institutter:

 • Fakultet for helsevitenskap
  • Institutt for atferdsvitenskap
  • Institutt for ergoterapi og ortopediingeniørfag
  • Institutt for fysioterapi
  • Institutt for naturvitenskapelige helsefag
  • Institutt for sykepleie og helsefremmende arbeid
 • Fakultet for lærerutdanning og internasjonale studier
  • Institutt for barnehagelærerutdanning
  • Institutt for grunnskole- og faglærerutdanning
  • Institutt for internasjonale studier og tolkeutdanning
  • Institutt for yrkesfaglærerutdanning
 • Fakultet for samfunnsvitenskap
  • Institutt for arkiv-, bibliotek- og informasjonsfag
  • Institutt for journalistikk og mediefag
  • Institutt for offentlig administrasjon og velferdsfag
  • Institutt for sosialfag
  • Handelshøyskolen
 • Fakultet for teknologi, kunst og design
  • Institutt for bygg- og energiteknikk
  • Institutt for estetiske fag
  • Institutt for maskin, elektronikk og kjemi
  • Institutt for informasjonsteknologi
  • Institutt for produktdesign

I tillegg finnes tre sentre:

Senter for tverrfaglig medieforsking er ikke en egen enhet, men et virtuelt forskningssenter der HiOA er vertsinstitusjon.[32]

RektorerRediger

Kari Toverud Jensen var første rektor ved den sammenslåtte Høgskolen i Oslo og Akershus 2011–2015. Curt Rice er rektor ved HiOA/Oslomet for perioden 2015–2019.[33]

BygningerRediger

Virksomheten er fordelt på flere bygninger, bl.a. ved Pilestredet og på Kjeller. Flere bygninger er oppkalt etter kjente kvinner:[34]

Liste over forløperinstitusjonerRediger

Nedenfor følger en oversikt over forløperinstitusjonene til Høgskolen i Oslo og Akershus og Oslomet. Opprettelsesår er i parentes. Institusjoner som fortsatt eksisterer som enheter innenfor Oslomet er i kursiv. Noen av institusjonene har hatt andre navn tidligere; de er ført opp under sine siste navn.

Høgskoler og fagskoler
Forskningsinstitutter

ReferanserRediger

 1. ^ Totalt antall registrerte studenter i følge Database for statistikk om høgre utdanning DBH
 2. ^ Antall ansatte i forskjellige kategorier i følge Database for statistikk om høgre utdanning DBH
 3. ^ a b «Skrivemåten av universitetsnamnet Oslomet – storbyuniversitetet», referanse 17/677-4/DGI, 18. januar 2018, brev fra Språkrådet til Kulturdepartementet
 4. ^ regjeringen.no Høgskolen i Oslo og Akershus blir OsloMet - storbyuniversitet 12.01.2018
 5. ^ «Høgskolen i Oslo og Akershus og SIFO slår seg sammen». Regjeringen. 24. september 2015. Besøkt 18. desember 2015. 
 6. ^ Den lange veien mot universitet
 7. ^ AFI og NOVA institutter i eget senter
 8. ^ «SIFO og NIBR til HiOA». HiOA. Arkivert fra originalen 22. desember 2015. Besøkt 18. desember 2015. 
 9. ^ https://khrono.no/campus/2017/02/leverte-univsokn
 10. ^ «OsloMet er Norges nye universitet - HiOA». www.hioa.no (norsk). Arkivert fra originalen 12. januar 2018. Besøkt 12. januar 2018. 
 11. ^ 6–5 for OsloMet i høgskolestyret
 12. ^ a b c Navn på nytt universitet
 13. ^ Slakter navnet OsloMet: – Det er et universitet, ikke en kafé, Forskerforum
 14. ^ Er OsloMet et rop om hjelp?, Universitas
 15. ^ Språkdirektøren ber Isaksen avvise OsloMet-navnet
 16. ^ Departementet bør ikkje godkjenne OsloMet
 17. ^ Språkrådet ber om at OsloMet avvises
 18. ^ Det blåser opp til navnestrid om Oslos nye universitet. Meteorologer fraråder OsloMet.
 19. ^ Abridged Final Report of the Session, Commission for Marine Meteorology, Secretariat of the World Meteorological Organization, s. 47, 1956
 20. ^ At det het for noe, sa du?, Morgenbladet
 21. ^ Curt Rice: – Navnedebatten har hatt en PR-effekt verdt mange millioner
 22. ^ Språkrådet mener at navnet skal skrives Oslomet, Khrono
 23. ^ Navn på statsorganer og underliggende virksomheter, Språkrådet
 24. ^ Selv ansatte på Oslomet sliter med å skrive universitetets navn, Universitas
 25. ^ Ragnar Audunson: «Jeg tok feil. Vi trenger ny debatt om valgt eller ansatt rektor», Uniforum
 26. ^ Ber Oslomet fjerne omstridt skilting, Dagens Næringsliv
 27. ^ «Professorer krever stans i skiltingen: Er Oslomet et amerikansk universitet i Oslo?», Khrono
 28. ^ Full krangel om nye skilt til fem millioner kroner ved Oslomet, Dagens Næringsliv
 29. ^ Khrono: Lihkku beivviin https://khrono.no/oslomet-samefolkets-dag-rice/notert-lihkku-beivviin/209957
 30. ^ Hurra for språkstrid
 31. ^ a b Mer om HiOA
 32. ^ Khrono: Trenger mer medieforskning, 8. mai 2014.
 33. ^ http://www.universitetsavisa.no/politikk/article49485.ece
 34. ^ http://khrono.no/2013/06/hogskolens-kvinner

Eksterne lenkerRediger