Offentlig sektor kan sies å være:

  1. Den virksomhet som skal sørge for felles oppgaver og forvalte felles verdier i samfunnet.
  2. Produksjon av fellestjenester, som i hovedsak er finansiert via skatter og avgifter.

I den økonomiske statistikken består offentlig sektor av offentlig forvaltning og offentlig eide eller kontrollerte foretak.

I Norge har offentlig sektor en rekke sosiale oppgaver i tillegg til produksjon av ulike varer og tjenester.

Mer enn hver tredje sysselsatte i Norge jobber i offentlig sektor, nærmere bestemt 34 prosent. Flest jobber i kommunal sektor (17 %) og statsforvaltningen (10 %), mens øvrige 7 % fordeler seg på fylkeskommunen (2 %) og forretningsdrift i offentlig regi (5 %).[1]

Begrepsbruk og definisjoner Rediger

I media og i sin alminnelighet er det ofte vist til offentlig sektor som om det var et entydig begrep. ENS 1995 (Det europeiske nasjonalregnskapssystemet) gir en definisjon av offentlig forvalting, og skiller også mellom offentlig og privat eie og drift. Offentlig sektor defineres normalt[2] ved å gruppere offentlige finansielle foretak og offentlige ikke-finansielle foretak sammen med offentlig forvaltningssektor. Hver av disse undersektorene kan igjen deles inn i offentlige eide foretak og offentlig forretningsdrift, som igjen kan deles inn i henholdsvis statlig og kommunalt eide foretak eller forretningsdrift som vist i figuren nedenfor.[3]

 

Offentlig forvaltning Rediger

Myndighet og roller Rediger

Den offentlige forvaltningen ivaretar fellesoppgaver både på nasjonalt, lokalt og internasjonalt nivå. En viktig oppgave er myndighetsrollen. Den utøves gjennom lovgivende, utøvende og dømmende myndighet. Forvaltningen ivaretar også fellesoppgaver knyttet til landets sikkerhet og interesser gjennom forsvaret og utenrikspolitikk.

Tjenesteyting Rediger

Offentlig forvaltning yter tjenester til brukerne, gratis eller til lave priser. Omfattende tjenesteyting leveres innen helse, pleie- og omsorg og utdanning. I tillegg har offentlig forvaltning ansvar for infrastruktur som veier, jernbane, flyplasser og havner. Finansieringen skjer hovedsakelig gjennom de skatter og avgifter som personer og bedrifter betaler.

Omfordeling Rediger

Offentlig forvaltning omfordeler inntekt blant annet gjennom skattesystemet. Forvaltningen yter støtte gjennom sosial- og trygdeordningene. Eksempler på dette er arbeidsledighetstrygd, sykepenger og pensjoner.

Økonomisk politikk Rediger

Regjeringen har ansvaret for å følge opp den politikk Stortinget vedtar. Statsbudsjettet fastlegger finanspolitikken. En annen del av den økonomiske politikken er pengepolitikken som Norges Bank har ansvaret for, blant annet ved å fastsette den såkalte styringsrenten.

Stat og kommune – finansiering Rediger

De viktigste kildene til finansiering av offentlig forvaltning er skatter og avgifter. Staten utformer skatteopplegget for stat og kommune samlet, og styrer gjennom overføringer via statsbudsjettet kommunenes inntekter. Kommunene kan i noen grad påvirke egne inntekter, bl.a. med eiendomsskatt og gebyrer på tjenester. Ansvaret for innkreving av skatter og avgifter til folketrygden (trygdeavgift og arbeidsgiveravgift) er tillagt de kommunale skatteoppkreverne.

Offentlig eide foretak Rediger

Et offentlig foretak må være under offentlig kontroll, det vil si at forvaltningen eier mer enn 50 prosent. Disse foretakene driver hovedsakelig produksjon, markedsføring og salg på et forretningsmessig grunnlag og deles inn i hovedgruppene ikke-finansielle og finansielle foretak. De ikke-finansielle foretakene omfatter store virksomheter som for eksempel Statoil, Telenor, Statkraft og Hafslund. Men de fleste i antall er de kommunalt eide foretakene. Kommunene eier blant annet virksomheter innen transport, eiendomsforvaltning, renovasjon, kraft- og vannforsyning. Kommunene eier også mange vernede bedrifter.

Offentlige finansielle foretak omfatter Norges Bank og statlige låneinstitusjoner som Husbanken og Statens lånekasse for utdanning. I tillegg kommer pensjonskasser, livsforsikringsselskaper, skadeforsikringsselskaper og enkelte andre finansielle foretak som er eid og kontrollert av stat, kommuner og fylkeskommuner.[4]

Omfang Rediger

Offentlig sektor (stat, kommune og fylkeskommune) har om lag 666 000 ansatte. Offentlig sektor kjøper inn varer og tjenester for om lag 380 milliarder kroner årlig, hvorav staten kjøper inn for om lag 170 milliarder kroner (foreløpige tall fra SSB 2010). Innkjøp i offentlig sektor utgjør rundt 16 prosent av bruttonasjonalprodukt. Fire av ti yrkesbygg er offentlige. [5]

Offentlige sektors hovedinntekter er skatter, avgifter og trygdepremier fra den private sektor. I 2012 trakk offentlig sektor inn 865 milliarder kroner. I tillegg kommer inntekter fra oljevirksomheten. Hoveddelen av de direkte skatter som betales til stat og kommuner, er skatt på inntekt. Denne er kommunenes viktigste inntektskilde.

Se også Rediger

Referanser Rediger

  1. ^ Nøkkeltall for offentlig sektor, Statistisk sentralbyrå, besøkt 12. april 2014
  2. ^ Haglund, Hedum, Scherven og Sørensen (2005), side 13. Her vises det til avgrensing av offentlig sektor i IMFs manual: Government Finance Statistics Manual 2001
  3. ^ Offentlig forvaltning i BoF, SSB, Avdeling for nasjonalregnskap og finansstatistikk/Seksjon for nasjonalregnskap 2009, besøkt 11. april 2014
  4. ^ Offentlig sektor, SSB-artikkel, besøkt 11. april 2014
  5. ^ Norsk klimapolitikk Meld. St. 21 (2011–2012), Klima- og miljødepartementet, besøkt 11. april 2014

Eksterne lenker Rediger