Det første Wedel-ministeriet

Grev Wedel Jarlsberg

Det første Wedel-ministeriet er en vanlig betegnelse på den norske regjeringa i perioden 18141836. Det har sitt navn etter et av de sentrale regjeringsmedlemmene, grev Johan Caspar Herman Wedel Jarlsberg. Det var den første regjeringa i unionen med Sverige.

Fram til parlamentarismen blei innført i 1884, var det kongen som på egen hånd utnevnte statsrådene. Disse stillingene var da lite politiske – og mer å regne som avansementsmuligheter for embetsmenn. Det var derfor ingen faste regjeringsskifter slik vi har i dag, men derimot hyppige skifter av departementssjefer. Dette blei forsterka av ordninga med ei statsrådsavdeling i Stockholm. Denne bestod av en statsminister og to statsråder. Disse to skulle skiftes ut årlig, og det blei dermed ofte flyttinger mellom Christiania og Stockholm og mellom departementene.

Ettersom både kongen og statsministeren stort sett var plassert i Stockholm, var det visekongen eller stattholderen som leda statsrådet i Christiania. Om ingen av disse posisjonene var besatt (eller vedkommende var fraværende), var det eldste statsråd som var regjeringas formann. Denne hadde den uoffisielle tittelen førstestatsråd.

19. september 1836 blei grev Wedel Jarlsberg utnevnt til stattholder, og dette regnes i kilde 2 (se nedafor) som overgangen mellom det første og det andre Wedel-ministeriet. Kilde 1 avslutter det første Wedel-ministeriet ved Wedels avgang som statsråd i 1822. Her betegnes så perioden 1822–36 som Collett/Løvenskiold-ministeriet.

DepartementsinndelingRediger

Fra 30. november 1814 bestod statsrådet av statsministeren og åtte statsråder, hvorav statsministeren og to statsråder fulgte kongen, og dermed stort sett befant seg i Stockholm. De øvrige seks ledet hvert sitt departement:

  • 1. departement: Kirke- og undervisningssaker, kulturpleie, fattigomsorg og «milde stiftelser»
  • 2. departement: Justissaker
  • 3. departement: Politisaker, fengsels-, skyss-, vei-, post- og medisinalvesenet
  • 4. departement: Innenrikssaker, kameralvesenet, land- og bergvesenet, skoger, fiskerier, kanaler, havner og distriktenes økonomiske saker
  • 5. departement: Finans-, handels- og tollsaker
  • 6. departement: Krigsadministrasjonen, festninger og anlegg, fyr-, los- og signalvesenet

(Dette var en annen inndeling enn under Christian Frederiks styre tidligere i 1814.)

31. mars 1815 blei det oppretta et eget departement for marinesaker. Det overtok også fyr-, los- og signalvesenet. 6. departement blei etter dette gjerne kalt Armédepartementet.

Fra 1. januar 1819 blei departementsantallet redusert til fem, og en gikk over til offisielle navn som svarte til saksfeltet:

I mars 1822 blei Revisjonsdepartementet oppretta. For øvrig skjedde det ikke endringer under det første Wedel-minesteriet.

Medlemmer av det første Wedel-ministerietRediger

Visekonger og stattholdereRediger

Embetet som visekonge var bare besatt i korte tidsrom i denne perioden:

  • kronprins Carl Johan; 9.–17. november 1814 og 10. juni – 16. juli 1816
  • kronprins Oscar Joseph Franz; 11. april – 1. november 1824 og 17. juni – 3. september 1833

For øvrig var følgende stattholdere i perioden (unntatt når det var visekonge i landet):

Resten av perioden stod embetet ubesatt.

Statsministre og statsråderRediger

I nedstående tabell benyttes departementsbetegnelser med navn (ikke nummer) for heile perioden. Med «Stockholm» menes statsråd ved statsrådsavdelinga i Stockholm. (+) indikerer at vedkommende leda to departement. «Neste» betyr at vedkommende fortsatte i samme posisjon i det andre Wedel-ministeriet.

Navn Departement Fra Til Merknad
Statsministre i Stockholm
Peder Anker statsminister 18.11.1814 01.07.1822 Avskjed denne dato
Matthias Otto Leth Sommerhielm statsminister 01.07.1822 15.11.1827 Permittert fra juni 1827 til sin død i november
Severin Løvenskiold statsminister 10.07.1828 neste
Statsråder
Marcus Gjøe Rosenkrantz førstestatsråd uten portefølje 11.11.1814 31.01.1815 Avskjed denne dato
Matthias Otto Leth Sommerhielm Justisdepartementet 11.11.1814 juni 1815 Førstestatsråd fra 31.01.1815 til han blei statsminister
Stockholm juni 1815 sep 1816
Justisdepartementet sep 1816 mai 1817
Stockholm mai 1817 aug 1818
Armédepartementet okt 1818 mai 1819
Stockholm mai 1819 mai 1820
Marinedepartementet sep 1820 aug 1821
Stockholm aug 1821 01.07.1822 Deretter statsminister
Jonas Collett Indredepartementet 11.11.1814 april 1816
Stockholm april 1816 mai 1817
Indredepartementet mai 1817 01.01.1819 Nedlagt ved endringer i departementsstrukturen
Finansdepartementet okt 1818 nov 1818 (+)
uten portefølje 01.01.1819 mai 1819
Armédepartementet mai 1819 okt 1819
Kirkedepartementet okt 1819 sep 1820
Marinedepartementet mai 1820 sep 1820 (+)
Stockholm sep 1820 aug 1821
uten portefølje aug 1821 01.01.1822
Finansdepartementet 01.01.1822 10.11.1836 Bestyrte departementet fram til 17.12.1836 (altså delvis i det andre Wedel-ministeriet)
Førstestatsråd fra 01.07.1822
Niels Aall uten portefølje 11.11.1814 28.11.1814 Avskjed denne dato
Carsten Tank Anker 11.11.1814 05.05.1815 Tiltrådte aldri pga diplomatisk oppdrag i London
Herman Wedel Jarlsberg Finansdepartementet 18.11.1814 aug 1816 Permittert august 1816
Indredepartementet april 1816 aug 1816 (+)
Finansdepartementet okt 1816 okt 1818 Permittert oktober 1818
Indredepartementet okt 1816 mai 1817 (+)
Finansdepartementet nov 1818 01.01.1822 Permittert 1. januar 1822; avskjed 03.10.1822
Diderik Hegermann Krigsdepartementet 18.11.1814 31.03.1815 Departementet delt i Armédepartementet og Marinedepartementet
Armédepartementet 31.03.1815 04.05.1816 Avskjed denne dato
Niels Treschow Kirkedepartementet 18.11.1814 sep 1816 Kilde 2 (se under) oppgir at Treschow blei utnevnt til statsråd 18.11, men til sjef for Kirkedept først 30.11
Stockholm sep 1816 27.10.1817
Kirkedepartementet nov 1817 okt 1819
Stockholm okt 1819 sep 1820
Kirkedepartementet sep 1820 09.07.1822 Posisjon fra juli til desember framgår ikke av kildene
Stockholm des 1822 apr 1823
Kirkedepartementet apr 1823 28.06.1825 Avskjed denne dato
Christian Adolph Diriks Politidepartementet 18.11.1814 mai 1817
Justisdepartementet juni 1815 sep 1816 (+)
Justisdepartementet mai 1817 okt 1817
Politidepartementet 18.10.1817 28.01.1818
Justisdepartementet mars 1818 16.09.1825 (+)
Politidepartementet 04.03.1818 01.01.1819 Nedlagt ved innføring av ny departementsstruktur
Kirkedepartementet 16.09.1825 10.11.1836 Avskjed denne dato
Christian Krohg Stockholm feb 1815 april 1816 Utnevnt 18.11.1814, men tiltrådte seinere; permisjon fra april 1816
Indredepartementet aug 1816 okt 1816
Finansdepartementet aug 1816 okt 1816 (+)
Kirkedepartementet sep 1816 nov 1817 (+)
Politidepartementet mai 1817 18.10.1817 (+)
Justisdepartementet okt 1817 mars 1818 (+)
Politidepartementet 28.01.1818 04.03.1818 (+)
uten portefølje mars 1818 10.10.1818 Avskjed denne dato
Peter Motzfeldt Stockholm 18.11.1814 juni 1815 Permittert
Armédepartementet 04.05.1816 okt 1818
Stockholm okt 1818 okt 1819
Armédepartementet okt 1819 15.06.1822
Revisjonsdepartementet 23.03.1822 01.05.1824 (+) Nyoppretta departement
Stockholm mai 1824 mai 1825
Revisjonsdepartementet mai 1825 sep 1828 Posisjon fra september til november framgår ikke av kildene
Stockholm nov 1828 30.10.1829
Revisjonsdepartementet nov 1829 juni 1831
Stockholm juni 1831 aug 1832
Revisjonsdepartementet aug 1832 sep 1834
Stockholm sep 1834 sep 1835
Revisjonsdepartementet sep 1835 neste
Severin Løvenskiold 28.11.1814 1817 Fungerte som sendemann til Danmark; avskjed 1817
statsminister, se over
Thomas Fasting Marinedepartementet 31.05.1815 nov 1817 Nyoppretta departement
Stockholm nov 1817 des 1818
Marinedepartementet des 1818 mai 1820
Stockholm mai 1820 aug 1821
Marinedepartementet aug 1821 aug 1824
Revisjonsdepartementet 01.05.1824 21.05.1824 (+)
Stockholm aug 1824 sep 1825
Marinedepartementet 16.09.1825 sep 1826
Stockholm sep 1826 okt 1827
Marinedepartementet okt 1827 jan 1830
Armédepartementet des 1828 jan 1830 (+)
Stockholm jan 1830 jan 1831
Marinedepartementet jan 1831 juli 1833
Armédepatementet aug 1832 juli 1833 (+)
Stockholm juli 1833 sep 1834
Marinedepartementet sep 1834 mai 1836
Stockholm juni 1836 neste
Jens Schow Fabricius Marinedepartementet nov 1817 des 1818 Konstituert; se ellers merknad under tabellen
Nicolai Johan Lohmann Krog Stockholm 23.08.1821 15.06.1822 Konstituert
Armédepartementet 15.06.1822 okt 1825
Stockholm okt 1825 sep 1826
Armédepartementet sep 1826 des 1828
Stockholm des 1828 jan 1830
Armédepartementet jan 1830 aug 1832
Marinedepartementet jan 1830 jan 1831 (+)
Revisjonsdepartementet juni 1831 jan 1832 (+)
Stockholm aug 1832 juli 1833
Armédepartementet juli 1833 mai 1835
Marinedepartementet juli 1833 sep 1834 (+)
Stockholm mai 1835 28.04.1836
Armédepartementet mai 1836 neste
Marinedepartementet mai 1836 17.12.1836 (+)
Poul Christian Holst Kirkedepartementet 09.07.1822 april 1823
Stockholm april 1823 aug 1824
Marinedepartementet aug 1824 16.09.1825
Kirkedepartementet 28.06.1825 16.09.1825 (+)
Justisdepartementet 16.09.1825 sep 1826
Stockholm sep 1826 sep 1827
Justisdepartementet sep 1827 aug 1832
Stockholm aug 1832 aug 1833
Justisdepartementet aug 1833 mai 1836
Stockholm juni 1836 neste
Hans Hagerup Falbe konstituert statsråd 16.10.1822 Kilde 1 oppgir konstitusjonsdatoen til 16. november
Stockholm des 1822 mai 1824 Utnevnt 19.07.1823
Revisjonsdepartementet 21.05.1824 mai 1825
Stockholm mai 1825 sep 1826
Marinedepartementet sep 1826 okt 1827
Stockholm okt 1827 sep 1828
Revisjonsdepartementet sep 1828 nov 1829
Stockholm nov 1829 17.10.1830 Døde denne dato
Paul Hansen Birch Stockholm juli 1822 sept 1822 Konstituert
Mathias Hagerup Stockholm juli 1822 sept 1822 Konstituert
Jørgen Herman Vogt Armédepartementet 16.09.1825 sep 1826 Tiltrådte som sjef i oktober 1825
Justisdepartementet sep 1826 sep 1827
Stockholm sep 1827 jan 1829 Permittert; tilbake i tjeneste 10.11.1836 (det andre Wedel-ministeriet)
Frederik Gottschalk Heltzen Due Stockholm sep 1828 nov 1828 Konstituert
Stockholm 28.04.1836 juni 1836 Konstituert
Valentin Christian Wilhelm Sibbern Stockholm 17.10.1830 jan 1832 Tiltrådte 08.11.1830
Revisjonsdepartementet jan 1832 aug 1832
Justisdepartementet aug 1832 aug 1833
Stockholm aug 1833 sep 1834
Revisjonsdepartementet sep 1834 sep 1835
Armédepartementet mai 1835 mai 1836 (+)
Justisdepartementet mai 1836 neste


Merknad: Fra november 1814 foredro Fabricius, som var sjef for sjøkrigskollegiet, marinesaker for statsrådet. Marinedepartementet blei oppretta først 31. mars 1815.

StatssekretærerRediger

Statssekretær var embetstittelen for sekretæren for statsrådsavdelinga i Christiania. Ved avdelinga i Stockholm var det et tilsvarende embete som først hadde tittelen ekspedisjonssekretær, men fra 9. juli 1822 til 15. mars 1841 statssekretær. Videre fantes fra 1829 i Christiania et deltidsembete som «sekretær hos Den norske regjerings formann».

Statssekretærer i Christiania var:

Ekspedisjonssekretærer/statssekretærer i Stockholm var:

Sekretær hos den norske regjerings formann var:

Kort om bakgrunnen for en del statsrådsskifterRediger

Hans Henrik von Essen blei utnevnt til stattholder 11. november 1814. Samtidig fikk Sommerhielm, Collett, Rosenkrantz og Aall fra det forrige statsrådet stadfesta sine stillinger.

18. november utnevnte kronprins Carl Johan nye statsråder: Anker, Motzfeldt, Treschow, Diriks, Wedel Jarlsberg, Hegermann, Krohg og Løvenskiold. Wedel var en sentral rådgiver for kronprinsen i dette. Det er verdt å merke seg at Wedel, som sjøl var unionstilhenger, tok hensyn til at hans side hadde lidt nederlag ved stortingsvalget. Det var derfor bare tre klare unionsmenn i regjeringa: Wedel, Anker og Treschow (pluss den titulære statsråd Løvenskiold).

Da Sommerhielm døde i 1827, var det vanskelig å skaffe en etterfølger som norsk statsminister i Stockholm. Både Wedel, Collett, Sibbern og Wilhelm Frimann Koren Christie fikk tilbud, men takka nei. Løvenskiold aksepterte så, men han var svært upopulær i norske kretser.

I 1833 nekta kong Karl Johan å sanksjonere et stortingsvedtak om kommunalt sjølstyre. Forslaget kom opp igjen i 1836. Kongen ville da oppløse Stortinget før det fikk fatta vedtak. Det var bare Løvenskiold i regjeringa som støtta dette. Odelstinget rakk å samles og reiste 8. juli 1836 riksrettssak mot Løvenskiold. Fem timer etter blei Stortinget oppløst.

Kongen var svært misfornøyd og gav Collett, som hadde samarbeidd med Stortinget, avskjed. Også Diriks fikk avskjed, men det er uklart hvor stor sammenheng det hadde med stridighetene. Samtidig utnevnte kongen Wedel til ny stattholder (og leder av regjeringskollegiet), etter at dette embetet hadde stått ledig i sju år.

8. september idømte Riksretten Løvenskiold en bot på 1000 speciedaler pluss saksomkostninger. Han søkte avskjed, men kongen nekta å innvilge dette.

Se ogsåRediger

KilderRediger

  • (1) Jan Debes: Det norske statsråd 1814–1949, Cammermeyer, Oslo 1950
  • (2) Det norske statsråd 1814–1945, Statsministerens kontor, Oslo 1996