Lov om skatt av formue og inntekt, oftest omtalt som skatteloven (forkortet sktl.), er en norsk lov som regulerer fysiske og juridiske personers skatteplikt til Norge. Loven gjelder formuesskatt til stat og kommune, inntektsskatt til stat, fylkeskommune og kommune, grunnrenteskatt til stat, naturressursskatt til fylkeskommune og kommune, og tonnasjeskatt til staten.[1]

Skatteloven
ForkortelseSktl.
DepartementFinansdepartementet
TypeNorsk lov
VirkeområdeFormuesskatt, inntektsskatt, tonnasjeskatt, grunnrenteskatt, naturressursskatt
MyndighetFinansdepartementet
Vedtatt26. mars 1999
I kraft1. januar 2000
FormålRegulering av skatteplikt til Norge
MålformBokmål
Nettsidehttps://lovdata.no/dokument/NL/lov/1999-03-26-14
Lovdata-IDLOV-1999-03-26-14

Den gjeldende skattelov ble vedtatt 26. mars 1999 og trådte i kraft fra og med 1. januar 2000. Loven består av 20 kapitler.

Lovens inndeling rediger

 • Kapittel 1. Alminnelige bestemmelser (lovens virkeområde, skattekreditorer, forholdet til forvaltningsloven osv.)
 • Kapittel 2. Skattesubjektene og skattepliktens omfang (hvem som skattesubjekt, sambeskatning, fritak for og begrensninger i skatteplikt osv.)
 • Kapittel 3. Skattested
 • Kapittel 4. Formue (regler for verdsettelse av formue)
 • Kapittel 5. Alminnelig inntekt - bruttoinntekter (reglene om hva som er skattepliktig inntekt og grunnlag for alminnelig inntekt; arbeids-, virksomhets- og kapitalinntekt osv)
 • Kapittel 6. Alminnelig inntekt - fradrag (reglene om hva som kan fradras i alminnelig inntekt, herunder minstefradrag og særfradrag)
 • Kapittel 7. Særregler om inntekt fra egen bolig eller fritidsbolig (skattefritak for egen bruk av bolig; skatteplikt for utleie av bolig osv.)
 • Kapittel 8. Særregler om fastsettelse av inntekt i visse næringer (særregler for jordbruk, fiske, skogsdrift, reineiere, bank- og forsikringsvirksomhet, rederier osv.)
 • Kapittel 9. Særregler om gevinst og tap ved realisasjon m.v. (hva som realisasjon, skattefritak ved salg av egen bolig, særregler om gevinstbeskatning og tapsfradrag)
 • Kapittel 10. Særregler om inntektsbeskatning av selskaper, selskapsdeltakere og samvirkeforetak (skattlegging av selskaper og selskapsdeltakere, utbytte, gevinst / tap på aksjer osv.)
 • Kapittel 11. Omorganisering (fusjon, fisjon og omdanning av selskaper)
 • Kapittel 12. Personinntekt (beregning av personinntekt)
 • Kapittel 13. Skjønnsfastsettelse av formue og inntekt ved interessefellesskap
 • Kapittel 14. Tidfesting av inntekt og fradrag i inntekt (realisasjonsprinsippet og kontantprinsippet samt særregler om tidfesting; regler for avskrivning, betinget skattefritak osv.)
 • Kapittel 15. Skattesatser (skatt til kommune, fylkeskommune og stat; personfradrag og særskilt fradrag for skattytere i Finnmark og Nord-Troms)
 • Kapittel 16. Fradrag i skatt og refusjon (skattefradrag for boligsparing for ungdom, pensjonsinntekt, skatt i annet land osv.
 • Kapittel 17. Skattebegrensning
 • Kapittel 18. Særregler ved skattlegging av kraftforetak
 • Kapittel 19. Særregler om skattlegging av utenlandske arbeidstakere mv. (kildeskatteordning)
 • Kapittel 20. Ikrafttredelse, overgangsbestemmelser og endringer i andre lover

Se også rediger

Referanser rediger

Eksterne lenker rediger