Rankedal naturreservat

Naturreservat i Ringerike kommune
Rankedal naturreservat
LandNorge Norge
Områdeen bratt elveskråningen fra Eggemoen og ned mot Randselva i Ringerike kommune, der elva danner en stille meanderbue ved Viul.
Grunnlagt10. juni 2016
Areal0,371[1] km²
Opprettet10. juni 2016

Rankedal naturreservat
60°12′18″N 10°19′12″Ø

rike lauvskogutforminger knyttet til ustabile elveskråninger og leirraviner, og såpass store forekomster er uvanlig.[1]

Rankedal naturreservat (cirka 373 daa) ble opprettet ved kgl.res. 10. juni 2016 med hjemmel i lov 19. juni 2009 nr. 100 om forvaltning av naturens mangfold (naturmangfoldloven) § 34, jf. § 37 og § 62. Fremmet av Klima- og miljødepartementet.[2] Reservatet ligger i Ringerike kommune, Buskerud, like sørvest for Viulkastet naturreservat.

Naturreservatet skal bevare en elveskråning med leirraviner og med en unik sonering fra tørr, rik sandfuruskog til frisk edelløvskog og ekstreme gråorkildeskoger. Det ligger i skråningen mellom Eggemoen og Randselva, sør for Viulveien og vest for gamle Viul Træsliperi, akkurat der elva gjør en krapp sving som vider seg kraftig ut. Videre er formålet å bevare områdets betydning for sjeldne naturtyper og stort biologisk mangfold. De spesielle naturtypene huser flere sjeldne arter av karplanter og fugl. Det er en målsetting å beholde verneverdiene i mest mulig urørt tilstand, og eventuelt videreutvikle dem.[2]

Se ogsåRediger

ReferanserRediger

  1. ^ a b Rankedal naturreservat i Miljødirektoratets nettsted Naturbase
  2. ^ a b Klima- og miljødepartementet (2016-06-10) Forskrift om vern av Rankedal naturreservat, Ringerike kommune, Buskerud fylke[død lenke]. Klima- og miljødepartementet, 10. juni 2016