Portal:Hitra/Utvalgt artikkel/Artikkelarkiv

Arkiv over utvalgte artikler i Portal:Hitra

JanuarRediger

Havmyran naturreservat er et naturreservat i Hitra kommune, Sør-Trøndelag. Naturreservatet ligger i et hei, sump og myr-område sørvest på innlandet av øya Hitra, og har siden 2002 status som ramsarområde, på grunn av sin betydning for trekkfugler. Reservatet ble opprettet i 1982 for å bevare et stort representativt og urørt myr- og heilandskap med oseanisk vegetasjon, og ) et viktig våtmarksområde med rik og interessant fuglefauna.


rediger · flytt · historikk · diskusjon

FebruarRediger

Dolmen by er kanskje Hitras best kjente severdighet med flere hundre små hus, hytter, kirker, naust og eget havneområde. Dolmen by ble opprinnelig etablert av Johan Hopsø i 1957 som et hobbyprosjekt, men det hele utviklet seg langt ut over det. 14. juli 2007 markerte byen sitt 50 års jubileum. Skiftende eierforhold og økonomiske problemer har i flere perioder gjort byen utilgjengelig for publikum, siste gang etter en konkurs i 2005. Fra juni 2006 står imidlertid byportene igjen åpne. Flere av Hopsøs opprinnelige hus står fremdeles i byen. Mange av husene er direkte kopier av hus som står og har stått i Hitra- og Frøyaregionen.


rediger · flytt · historikk · diskusjon

MarsRediger

Fylkesvei 714 (Fv714) går mellom Gjølme i Orkdal og Hellesvik i Frøya. Veiens lengde er 129,1 km. Før 1. januar 2010 var veien riksvei, etter at forvaltningsreformen trådte i kraft har den status som fylkesvei.


rediger · flytt · historikk · diskusjon

AprilRediger

Beskrivelse over Hitterens Præstegield er en skriftlig beskrivelse, trolig skrevet i 1780, som omfattet det tidligere Hitra prestgjeld som omfattet dagens Hitra kommune og Frøya kommune i Sør-Trøndelag. Beskrivelsen var en av en serie av tilsvarende beskrivelser som oftest blir kalt for «topografiske beskrivelser». Disse ble produsert etter ønske fra høyeste hold med bakgrunn i den økte interessen for økonomi og næringsliv hos både sentraladministrasjonen i København og hos andre andre embets- og opplysningsmenn som oppmuntret til dette.


rediger · flytt · historikk · diskusjon

MaiRediger

Hitra Frøya Fastlandssamband AS (HFF) ble etablert 23. september 1986 for å kreve inn bompenger som en del av finansieringen av fastlandsforbindelsen mellom Hitra-fastlandet, Hitra-Frøya og Hitra-Fjellværøya. De tre vegsambandene var alle opprinnelig bilfergesamband.


rediger · flytt · historikk · diskusjon

JuniRediger

Dolm kirke er det eldste eksisterende byggverk på Hitra i Sør-Trøndelag. Kirka er opprinnelig fra senmiddelalderen og erstattet en eldre og liten stavkirke fra vikingtiden, ca. år 1000, på Undås. Dolm kirke er bygget i romansk stil med rundbuer og tykke steinvegger. Den har vært brannherjet etter lynnedslag og gjenreist igjen fire ganger (1709, 1772, 1848 og 1920). Funn tyder imidlertid på at det har vært flere branner, og at minst en gang har folk brent inne i kirken.


rediger · flytt · historikk · diskusjon

JuliRediger

Hopsjø (Handelsstedet Hopsjø) var et handelssted ved MelandsjøenHitra, etablert i 1730 av familien Parelius. Hopsjø var i drift med få avbrudd frem til 1953. Den som først og fremst gjorde handelsstedet mektig og kjent var Nils Rosing Parelius (1753-1799). Under han ekspanserte handelsstedet kraftig og etablerte internasjonale forbindelser med frakt i egne båter av fiskeprodukter til Frankrike og Spania og hentet manufaktur, brennevin og vin, salt, sukker, tobakk og frukt i retur.


rediger · flytt · historikk · diskusjon

AugustRediger

Hestnes hvalstasjonHitra i Sør-Trøndelag ble opprettet av A/S Norsk Hvalfangst i 1925. Med sitt store behov for sesongarbeidere var hvalstasjonen en av de viktigste arbeidsplassene i distriktet. Hvalstasjon kom i drift i 1926 med tre hvalbåter. Man fanget storhval og første sesong ble det brukt speiding fra sjøfly. Flypioneren Leif Lier sto for denne virksomhet. Dette året ble det fanget 273 hval. Siste sesong ved Hestnes hvalstasjon var 1962.


rediger · flytt · historikk · diskusjon

SeptemberRediger

Hjort (Cervus elaphus) tilhører familien hjortedyr (Cervidae) og finnes vilt i store deler av Eurasia og Nord-Amerika. Hjort har dessuten blitt innført til Australia og New Zealand. Hanndyret kalles bukk og hunndyret hind eller kolle, mens ungen kalles kalv. Hitra har en av Nord-Europas største hjorte-stammer (den med høyest individtetthet), og grunneierne har helt siden 1800-tallet hatt gode ekstrainntekter ved utleie av jaktrettigheter. Opp mot 1000 hjort skytes hvert år. I tillegg finnes det et betydelig antall rådyr og en mindre bestand av elg.


rediger · flytt · historikk · diskusjon

OktoberRediger

Sandstad er et tettsted i Hitra kommune med vel 200 innbyggere. Sandstad var også navnet på den tidligere kommunen Sandstad. Stedet har vært og er hovedinnfartsåren til Hitra og Frøya ettersom det ligger sørvendt mot Trondheimsleia og fastlandet. Det ble etablert fergeforbindelse fra Sandstadsundet til Storoddan ved Kyrksæterøra i 1964. Fergeleiet ble senere flyttet til Jøsnøya på Sandstad, men nedlagt da stedet ble ett av innslagspunktene for Hitratunnelen som siden åpningen 8. desember 1994 har gitt Hitra fergefri fastlandsforbindelse.


rediger · flytt · historikk · diskusjon

NovemberRediger

Hitra vindpark ligger på EldsfjelletHitra vel 300 meter over havet. Parken ble åpnet 14. oktober 2004 etter et drøyt års anleggsarbeid som startet i juli 2003. Det måtte bygges 20 km ny vei til anleggsområdet fra Straum, i tillegg til 10 km nye kraftlinjer. Investeringskostnaden for anlegget er vel 450 mill. kr. Parken har 24 vindmøller hver med 2,3 MW installert effekt og har en gjennomsnittlig årsproduksjon på 150 GWh, eller kraft nok får å dekke årsbehovet til 7500 husstander.


rediger · flytt · historikk · diskusjon

DesemberRediger

Kirkene på Hitra har bidratt til at Hitra fra gammelt av ble kallt for «øya med de sju kirker», og så langt tilbake som 1589 hadde Hitra prestegjeld 7 kirker, selv om Hitra på den tiden ikke hadde samme betydning som i dag. Begrepet har imidlertid blitt sittende og refererer i dag til øyas fem kirker og to kapell, som er; Dolm kirke (opprinnelig ca. år 1000, nåværende byggverk fra 1920), Fillan kirke (1789), Sandstad kirke (1888), Nordbotn kirke (1900), Kvenvær kirke (1909), Hitra kirke (1927) og Forsnes kapell (1935).


rediger · flytt · historikk · diskusjon