Liste over salmer i Landstads kirkesalmebog

Wikimedia-listeartikkel

A – Å ALFABETISK OVERSIKT over salmer i Landstads kirkesalmebog/

Tittel Nummer
Aand over Aander, kom ned fra det Høie (432)
Af Dybsens Nød jeg raabe maa (273)
Af Høiheden oprunden er (140)
Af Jesu Ord og Adferd kan (41)
Afvend fra os, o Herre mild (390)
Ak Fader, lad dit Ord, din Aand (230)
Ak Herre from, hvor stor en Sum (389)
Ak vidste du, som gaar i Syndens Lænke (507)
Ak, hvorledes? Skal jeg skue (338)
Al den ganske Kristenhed (296)
Al Lov og Pris og Ære bør (546)
Al Ting tjener dem til Gode (550)
Aldrig er jeg uden Vaade (272)
Alenest Gud i Himmerig (11)
Alle I, som eder vende (329)
Alle Ting er underlige (152)
Allevegne hvor jeg vanker (400)
Apostlerne sad i Jerusalem (435)
At sige Verden ret Farvel (547)
Bedre kan jeg ikke fare (629)
Bliv hos mig, kjære Herre Krist (376)
Bliv hos os, Mester, Dagen helder (361)
Bort Sorg og Klag' (406)
Bort, Verden, af mit Sind og Øie (415)
Bryd frem, mit Hjertes Trang at lindre (118)
Brødre! vender eders Blikke (504)
Dage komme, Tider skride (572)
Dagen viger og gaar bort (612)
De arme Sjæle, som (591)
De knælede med Ja mod Ja (583)
De Kristne gaa fra Sted til Sted (631)
De Ord, som du mig lader høre (403)
De unge Kristne knæle ned (45)
Den Blomstertid nu kommer (402)
Den gamle Adams Sind (120)
Den Helt, som knuste Dødens Magt (410)
Den Herre Krist i Dødsens Baand (342)
Den Idræt Gud er tækkelig (439)
Den lyse Dag forgangen er (610)
Den Naade, Gud os haver ted (535)
Den Naade, som Gud haver gjort (426)
Den rette Dyders Moder (226)
Den signed' Dag, o Frelser blid (533)
Den signede Dag er os nu ted (139)
Den signede Dag, som vi nu ser Med Blide (434)
Den signede Dag, som vi nu ser Ned til os (604)
Den store, hvide Flok vi se (559)
Den Tro, som Jesum favner (275)
Den Trøst er stor (31)
Den Vei, der ind til Jesum gaar (116)
Den Vei, du gik i Kors og Trang (424)
Den yndigste Rose er funden (153)
Den ypperligste Vei (463)
Den Ædelsteen saa rosenrød (303)
Den, som mig føder, det er Gud (489)
Der Døden slog Herodes ned (183)
Der mange skal komme fra Øst og fra Vest (216)
Der staar en Mand og takker Gud (509)
Det er fuldbragt. Den faldne Jord (411)
Det Faar, som forvildet er og mist (466)
Det koster ei for megen Strid (521)
Det koster meer, end man fra først betænker (503)
Det lakker nu ad Aften brat (84)
Det lidet Barn som nu er fød (180)
Det runde Himlens Stjerne-Telt (192)
Det snart forvist paa Tiden er (573)
Det volder sure Miner (259)
Dig bede Børnen' dine (492)
Dig, evig' Gud, ske Ære (605)
Din Synd den gjør dig blind og lam (500)
Din, o Jesu, din at være (483)
Dit Navn, o Jesu, lokker mig (177)
Drag Helligaand, du Lysets Tolk (445)
Drag ind ad dine Porte (263)
Drag, Jesu, mig Op efter dig (414)
Dristig nu, mit bange Hjerte (568)
Du hellige Guds Kirke her (249)
Du ledte frem ved Almagts Bud (582)
Du Livsens Brød, Immanuel (60)
Du skjænker mig dig selv (314)
Du være lovet, Jesu Krist (133)
Du, som gaar ud (444)
Dybe, stille, Sterke, milde (238)
Dyre Bord, som Jesus dækker (59)
Eia, hvor vel Du veed (290)
Eia, mit Hjerte inderlig (241)
En Gud og Alles Fader (536)
Enhver, som tror og bliver døbt (34)
Enhver, som æder dette Brød (313)
Er Gud for mig, saa træde (225)
Er Skibet nu Og Folk i Fare stedt (222)
Et Aar vi atter se at sænke (168)
Et Barn er født i Betlehem (138)
Et er nødigt; dette Ene (534)
Et helligt Liv, en salig Død (161)
Et lidet Barn saa lystelig (132)
Et Trofast Hjerte, Herre min (119)
Falder paa dig Modgangs Hede (427)
For dig, o Herre som Dage kun (163)
Forsøger eder selv (494)
Fra Fjord og Fjære (137)
Fra Fristelser og Satans Stød (267)
Fra Gud vil jeg ei vige (384)
Fra Himlen høit jeg kommer her (129)
Fra Himlen kom et veldigt Veir (436)
Fra Himlen kommer Engle-Hær (145)
Fra Himmelen hid til os ned (401)
Fred til Bod for bittert Savn (92)
Frisk op! endnu engang (158)
Frisk op, min Sjæl, og giv dig ei (188)
Fryd dig, du Kristi Brud (96)
Frygt, mit Barn, den sande Gud (13)
Følg, Jesu, med (358)
Følger med til Urtegaarden (315)
Gaa nu hen og grav min Grav (628)
Gak under Jesu Kors at staa (331)
Gid jeg, o Jesu, følger dig (289)
Giv dig, min kjære Sjæl, til Ro (405)
Giv, helligste Treenighed (579)
Giv, o Gud, jeg aldrig glemmer (386)
Give Gud i Himmerige (385)
Give Gud, jeg efterhaanden (185)
Give Gud, paa hvem vi stole (446)
Gjør Døren høi, gjør Porten vid (97)
Gjør Godt mod dem, som dig mon hade (218)
Gladelig vil vi Halleluja kvæde (512)
Gode Gud, se til enhver (543)
Godt Haab, I gode Kristne (221)
Gud er naadig, han vil ikke (469)
Gud Fader lig at være (306)
Gud Fader udi Himmerig (228)
Gud Fader være æret (73)
Gud Fader, hør idag vort Raab (37)
Gud Faders Navn og Ære (197)
Gud Faders Søn enbaarne (100)
Gud har fra Evighed givet (537)
Gud Helligaand, i Tro os lær (27)
Gud Helligaand, opfyld med Lyst (21)
Gud lad os bære megen Frugt (262)
Gud skal al Ting mage (490)
Gud være lovet evig nu og priset (69)
Gud være med os alle (594)
Gud, efter dig mig længes (125)
Gud, jeg tror og det bekjender (248)
Gud, lad dit Ord i Naade lykkes (496)
Gud, naar du til Regnskab kalder (561)
Guddomsstraale, Himmellue (443)
Guds Aand, som Jesu Vidner kan (438)
Guds Engle sang i Stjernetal (142)
Guds Godhed vil vi prise (174)
Guds Naade jeg altid prise vil (271)
Guds Naade og Aarvaagenhed (245)
Guds Ord det er vort Arvegods (44)
Guds salige Godhed og Naade (475)
Guds Søn er kommen til os ned (190)
Halleluja, jeg har Min Jesum fundet (251)
Han er opstanden! Store Bud (350)
Hav Tak, o Gud, vor Skabermand (600)
Helligaand, du største Gave (437)
Helligste Treenighed (36)
Her ei ties, her indvies (590)
Her er det Ny, som paa Jorderig skedte (149)
Her er Guds Hus og Himlens Port (6)
Her er jeg da et Lam at gaa (305)
Her falder megen Trætte (217)
Her kommer dine arme Smaa (130)
Her ligger jeg nu kold og stiv (457)
Her lignes Trængsels Tiden (381)
Her løber jeg i Blinde (200)
Her mødes alle Veie (630)
Her vi sidde nu med Gammen (603)
Her vil ties, her vil bies (476)
Her, uden Sky og Skygge (242)
Herre Gud, du er og bliver (233)
Herre Gud, vi var i Nød (596)
Herre Jesu Krist! Min Frelser (80)
Herre Jesu Krist, mit Levnets Lys (619)
Herre Jesu Krist, sand Gud og Mand (548)
Herre Jesu, kom tilstede (63)
Herre tal, din Tjener hører (23)
Herre! jeg hjertelig ønsker (232)
Herre! jeg maa klage (510)
Herre, bevar og velsigne din Ager (581)
Herre, du levende Gud og min Fader (395)
Herre, Gud Fader, du vor (2)
Herre, hvor skal vi gaa hen (311)
Herre, jeg er nu gammel og graa (164)
Herre, jeg har handlet ilde (388)
Herre, signe du og raade (91)
Herre, vor Gud, med det ømmeste Hjerte (592)
Herren han er min Hyrde god (374)
Himlene, Herre! fortælle din Ære (453)
Hjem jeg længes! Ak, i Verden (479)
Hjælp Gud, at jeg nu kunde (378)
Hjælp Gud, at vi den Naade faa (30)
Hjælp mig, o sødeste Jesu, at vinde (551)
Hold oppe, Gud, hos os dit Ord (29)
Hos dig, o Jesu, seent om Nat (447)
Hvad er det blandt saa mange (288)
Hvad er det for en Snekke (219)
Hvad er det godt, i Jesu Arme (524)
Hvad er dog Paaske sød og blid (348)
Hvad er, som jager Jesum bort Til fremmed (184)
Hvad kan os komme til for Nød (287)
Hvi kvider Kjød og Blod sig saa (502)
Hvi skulde nogen være (462)
Hvi vil du dig saa klage (567)
Hvo ene lader Herren raade (207)
Hvo veed, hvor nær mig er min Ende (527)
Hvo vil med til Himmerige (461)
Hvo Ører har, han høre til (256)
Hvor deilig skal Guds Kirke staa (484)
Hvor gaar du hen (198)
Hvor Gud mig fører, gaar jeg glad (189)
Hvor ilde dog af Synds Begjær (499)
Hvor kan du dog i Synden le (520)
Hvor lifligt er det dog at gaa (357)
Hvor lystelig og yndig (517)
Hvor salig er den lille Flok (82)
Hvor saligt var det Ægte-Par (203)
Hvor ser det ud i Verdens Ørk (474)
Hvor stor er dog den Glæde (196)
Hvor To og Tre forsamlet er (7)
Hvor tryg en Vei (156)
Hvordan takke vi vor Herre (151)
Hvorhen skal jeg dog fly (291)
Hvorledes skal jeg møde (98)
Hører I, som græde (360)
Hører til, I høie Himle (316)
I arme Synd're kommer hid (467)
I Dag er Naadens Tid (387)
I Dag skal alting sjunge (412)
I denne Stund (24)
I denne søde Juletid (134)
I denne Verdens Sorger sænkt (456)
I Døden Jesus blunded (345)
I Fred er jeg nu faret hen (622)
I Himmelen, i Himmelen (258)
I Hus og Hjem, hvor Mand og Viv (206)
I Jesu Navn Fra Hjemme-Havn (595)
I Jesu Navn Skal al (1)
I Jesu søger jeg min Fred (298)
I Kristne, I som kaldes vil (286)
I Kristne, I som træde (234)
I Kristne, som bekjende (398)
I Paradis er fagre Ord (257)
I prægtige Himle og Jorden tillige (201)
Idag paa apostolisk Vis (586)
Igjennem Tidens Plager (169)
Ingen Høihed, ingen Ære (321)
Jeg arme Synder træde maa (48)
Jeg beder dig, min Herre Gud (113)
Jeg er en Fremmed her i Landet (243)
Jeg er frelst og dyrekjøbt (42)
Jeg er rede til at bede (277)
Jeg gaar i Fare, hvor jeg gaar (283)
Jeg gaar til fjerne Lande (597)
Jeg glæder mig (35)
Jeg har af Hjertens Grund afsagt (46)
Jeg har min Sag til Gud hjemstilt (542)
Jeg kommer her, o søde Gud (54)
Jeg ligger her i Vaande (621)
Jeg løfter høit til Herrens Borg (215)
Jeg løfter op til Gud min Sang (107)
Jeg løfter Sjæl og Øie op (236)
Jeg nu evig haver Livet (72)
Jeg raaber fast, o Herre (191)
Jeg raaber, Herre Jesu Krist (210)
Jeg slipper Jesum ei (370)
Jeg staar for Gud, som al Ting veed (53)
Jeg synger Jule-Kvad (150)
Jeg takker Gud, min kristen Tro (83)
Jeg veed et evigt Himmerig (105)
Jeg veed mig en Søvn i Jesu Navn (570)
Jeg vil din Pris udsjunge (606)
Jeg vil mig Herren love (265)
Jesu hjælp, at Verden sig (307)
Jesu, din Ihukommelse (66)
Jesu, din søde Forening at smage (310)
Jesu, dine dybe Vunder (15)
Jesu, giv mig Graad og Sukke (322)
Jesu, giv Seier! Livs-Fyrste og Kilde (471)
Jesu, Herre! paa dit Ord (482)
Jesu, kom dog selv til mig (117)
Jesu, Livets rige Kilde (544)
Jesu, som iblandt os staar (369)
Jesu, styr du mine Tanker (580)
Jesum, Jesum, Jesum sigter (81)
Jesus dør, og Jorden ryster (335)
Jesus er mit Haab og Trøst (565)
Jesus er mit Liv i Live (339)
Jesus græd. Fald paa mit Hjerte (506)
Jesus i det Høie throner (418)
Jesus Krist, vor Hjælp, er kommen (308)
Jesus lever, Graven brast (351)
Jesus staar og rækker Hænder (368)
Jesus! naar jeg Synet ned (181)
Jesus, som skal Verden dømme (325)
Kimer, I Klokker (131)
Kirken den er et gammelt Hus (589)
Kirken er til Moder kaaret (293)
Kjæmp alvorlig nu, Guds Naade (250)
Kjære Barn, hvor stor er dog (40)
Kjærlighed er Lysets Kilde (227)
Klar op, mit Hjerte, Sjæl og Sind (428)
Knæler, Kristi Vidneskare (587)
Kom du Folke-Frelser sand (141)
Kom du, Guds Aand, som lader (564)
Kom Helligaand med Skaber-Magt (209)
Kom hen til mig, du trætte Sjæl (577)
Kom hid til mig enhver især (576)
Kom hid, og hør de ti Bud-Ord (486)
Kom Ord fra Gud med Aand og Liv (255)
Kom, Brødre! lad os haste (252)
Kom, du sagtmodig Konge, kom (302)
Kom, Hellige Aand, Herre Gud (429)
Kom, Hjerte, tag dit Regnebret (560)
Kom, Menneske, at skue mig (634)
Kommer hid kun med de Smaa (38)
Kommer I, som vil ledsage (328)
Krist stod op af Døde I Paaske-Morgen røde (344)
Krist stod op af Døde, Og frelste os (343)
Kriste Jesu, du velsigne (563)
Kristus kom selv til Jordans Flod (260)
Kvinde, se din Tro er stor (276)
Kyrie eleison (33)
Lad andre hen i Trældom gaa (292)
Lad denne Dag, o Herre Gud (43)
Lad din Naade paa os regne (422)
Lad dit Rige allevegne (391)
Lad mig nu din forblive (47)
Lad os bede Lysets Fader (557)
Lad os drage, bange Hjerte (340)
Lov og Tak og evig Ære (26)
Lover den Herre, den mægtige Konge (175)
Lover den Herre, hvis reddende (364)
Lover Gud, I Kristne fromme (554)
Lover Herren! han er nær (8)
Lovsynger Herrens Miskundhed (147)
Luk Øine op, o Kristenhed (112)
Lystig, mit Hjerte, lad Sorgen bortdrive (383)
Længe haver Satan spundet (320)
Lær mig, Gud, min Synd at kjende (126)
Løft Hoved op al Kristendom (104)
Maria, hun er en Jomfru reen (297)
Med Bøn jeg Støv og Muld (407)
Med dig, min Frelser, vil jeg lide (531)
Med Fred og Glæde far jeg hen (162)
Med Graad vi hans Legem nedgrave (624)
Med Konning David klage (392)
Med Sorg hver Dag vi ser (281)
Med Sorgen og Klagen holde Maade (528)
Med Straale-Krans om Tinde (237)
Midt i Livet ere vi (223)
Midt igjennem Nød og Fare (106)
Mig hjertelig nu længes (618)
Mig lyster nu at træde (261)
Mig tjener alle Ting til Gavn (485)
Min Død er mig til Gode (625)
Min Glæde udi Gud jeg har (491)
Min Hjertens Jesu, søde Lyst (538)
Min Jesu, du min Sjæletrøst (379)
Min Jesu, Grund til al vor Lyst (513)
Min Jesu, lad mit Hjerte faa (442)
Min Jesus han er min (235)
Min Sjæl for Herren kvæder (299)
Min Sjæl og Aand, opmuntre dig (416)
Min Sjæl, min Sjæl, lov Herren (77)
Min Sjæl, om du vil nogen Tid (408)
Min Sjæl, vær lystig, glad og fro (574)
Min Sol, min Lyst, min Glæde (154)
Min største Hjertens Glæde (478)
Mit Haab og Trøst og al Tillid (114)
Mit Hjerte altid vanker (143)
Mit Hjerte sig fryder (356)
Mægtigste Kriste, Menighedens Herre (393)
Mørket skjuler Jorderige (319)
Naar jeg betænker Tid og Stund (530)
Naar mig min Synd vil krænke (285)
Naar mit Øie, træt af Møie (477)
Naar Synderen ret ser sin Vaade (124)
Naar Tid og Stund den er for Haand (569)
Naar Verden med sin Glæde sviger (472)
Naar vi i største Nøden staa (220)
Naglet til et Kors paa Jorden (332)
Nu bede vi den Helligaand (3)
Nu bør ei Synden mere (488)
Nu da til Lykke med Kampen (552)
Nu er Frelsens Dag oprundet (146)
Nu er jeg glad og gaar med Sang (74)
Nu er os Gud miskundelig (28)
Nu Gud ske Lov, at Stunden (627)
Nu har jeg fundet det, jeg grunder (448)
Nu har jeg vunden (626)
Nu hviler Mark og Enge (614)
Nu Jesus til sin Pine gaar (505)
Nu kjære menige Kristenhed (9)
Nu kommer Bud fra Englekor (294)
Nu kommer Vaar (254)
Nu lader os da grave ned (623)
Nu lover Herrens Navn (545)
Nu nærmer sig vor Pintsefest (421)
Nu rinder Solen op af Østerlide (607)
Nu skrider Dagen under (611)
Nu Solen gaar ned (615)
Nu takker alle Gud (76)
Nu træde vi til et nyt Aar (171)
Nu veed jeg Vei til Himmerig (373)
Nu ville vi os samle (128)
Nu vore Sjæles Høitid staar (68)
O du min Immanuel (79)
O Fader vor i Himmerig (14)
O Fader vor, barmhjertig, god (247)
O Gud, af Himlen se hertil (497)
O Gud, af Naade rig og stor (22)
O Gud, du fromme Gud (526)
O Gud, Forstanden fatter ei (274)
O Gud, hvad er du meer end skjøn (449)
O Gud, hvor jammerlig (229)
O Gud, hvor stor og priselig (598)
O Gud, som Tiden vender (178)
O Guds Lam uskyldig (65)
O Helligaand kom til os ned (19)
O Helligaand, du Skat saa skjøn (431)
O Helligaand, Med Naadens Haand (508)
O Helligaand, o søde Trøst (430)
O hellige Treenighed (85)
O Herre Gud! din Sol saa skjøn (493)
O Herre Gud, din Lære (253)
O Herre Krist, dig til os vend (5)
O Herre Krist, gak ikke bort (362)
O hjertekjære Gud (202)
O hjertekjære Jesu Krist (337)
O Hjertens Ve, Og Sorg at se (336)
O Hoved, høit forhaanet (333)
O hvilken Ære (166)
O høie Herre Gud (549)
O Jesu Krist, from, mild og god (50)
O Jesu Verdens Frelsermand (540)
O Jesu, dig Taksigelse (71)
O Jesu, du al Naadens Væld (464)
O Jesu, du er min (532)
O Jesu, for din Alterfod (58)
O Jesu, gaar du da din Vei (396)
O Jesu, Herlighedens Haab (553)
O Jesu, kom dit Ord ihu (423)
O Jesu, Livsens Herre (541)
O Jesu, lov og Ære (56)
O Jesu, naar jeg tænker paa (312)
O Jesu, paa din Alterfod (67)
O Jesu, Præst i Evighed (366)
O Jesu, se Min Skam og Ve (213)
O Jesu, som har elsket mig (304)
O Jesu, som Udi Landflygtighed (187)
O Jesu, søde Jesu, dig (70)
O Jesu, Troens dyre Skat (371)
O Jesu, vogt mit Hjerte saa (111)
O kjære Sjæl! fald ydmyg ned (515)
O kjære Sjæl, frygt aldrig meer (558)
O kjære Sjæl, luk op din Mund (578)
O kjære Sjæl, som vanker (498)
O kjæreste Sjæl, op at vaage (353)
O kom dog hver, som Synd har gjort (511)
O Krist, du sande Lys og Vei (193)
O Kristenhed! i Nattens Stund (556)
O Lue fra Guds Kjærlighed (20)
O meer end sterke Høvedsmand (214)
O Menneske, som tror og veed (109)
O Mennesker, bereder (121)
O min Sjæl, du gaar og vanker (240)
O Naadens Sol og Sæde (280)
O seierrige Frelsermand (409)
O Sjæl, hvor blev de gode Ord (52)
O Sjæle-Hyrde, Gud og Mand (372)
O Sjæleven (25)
O store Gud, din Kjærlighed (377)
O store Gud, vi love dig (10)
O store Konge, Davids Søn (99)
O Syndere, betænker (182)
O syndig Flok, hvo er det, som (123)
O søde Gud, din Kjærlighed (441)
O tænk, naar engang samles skal (94)
O vaagner op af Verdens Drømme (110)
O vi arme Synd're (17)
O Vingaardsmand (246)
O Ægtestand (204)
O, at jeg havde tusind Munde (514)
O, giver Lyd, I Folk (460)
O, hvor er jeg vel til Mode (279)
O, hvor salig' er I dog, I Fromme (633)
O, I Forældre, ser dog paa (199)
O, kommer hid fra alle Land (454)
O, lad din Aand nu med os være (39)
O, salig den, Guds Ord har hørt (87)
O, vilde du betænke (522)
Om Salighed og Glæde (365)
Op al den Ting, som Gud har gjort (451)
Op alle Folk paa denne Jord (440)
Op alle, som paa Jorden bor (519)
Op Hjerte, Hu, op Sjæl og Sind (264)
Op Sjæl, bryd Søvnen af (347)
Op sødeste Sang (75)
Op Zions Vægt're, sover ei (231)
Op, glædes alle, glædes nu (127)
Op, thi Dagen nu frembryder (95)
Op, vaag og beed (268)
Opløft dit Syn, o kristen Sjæl (593)
Opstanden er den Herre Krist (349)
Ordets Lærdom; Bøn og Sang (86)
Os er idag en Frelser fød (136)
Over Kedron Jesus træder (317)
Overmaade fuld af Naade (452)
Paa Berget har nu Jesus endt (212)
Paa denne Dag vi se Guds Søn (417)
Paa Gud alene Jeg haver sat min Lid (382)
Paa hans Kors Pilatus skriver (330)
Paa Jesu Død og blodig' Saar (101)
Paa Jorden er en liden Hjord (495)
Paaske-Morgen slukker Sorgen (352)
Pengene, som Judas slengte (324)
Rettens Spir det er alt brækket (327)
Rind nu op i Jesu Navn (608)
Saa from og god (375)
Saa langt som Himlens Hvelving naar (295)
Saa sandt jeg lever, siger Gud (465)
Saa skal da Mammon vige (523)
Saa skal dog Satans Rige (282)
Saa vidt som Solens Straaler stige (179)
Saa vil vi nu sige hverandre Farvel (93)
Saalænge du har Maal og Mund (78)
Salig er den Mand, som ikke (501)
Salig' er de Døde, hine (632)
Saligheden er os nær (176)
Sankt Peder faldt for Kristo ned (480)
Satan skal i Støvet trædes (269)
Se hvor Jesus allevegne (367)
Se, hvor nu Jesus træder (300)
Se, jeg er med blandt deres Tal (566)
Se, Solens skjønne Lys og Pragt (613)
Send mig Vinger, vær nu snar (620)
Ser jeg mig i Verden om (399)
Skal Kjærlighed sin Prøve staa (516)
Skulde jeg min Gud ei prise (459)
Slaar sammen alle Hænder (413)
Slukt er Dagens lyse Flammer (616)
Solen paa Himmelen lukked sit Øie (354)
Som den gyldne Sol frembryder (346)
Som tørstige Hjort monne skrige (518)
Sorgen og Glæden de vandre tilhobe (208)
Sortnet var den gyldne Sol (341)
Sover I, hvor kan I sove (318)
Staa fast, min Sjæl, staa fast (284)
Staa som en Klippe (244)
Stat op at møde Din Løser (363)
Stat op med Fryd og tag imod (61)
Stemmer alle op at sjunge (173)
Stor, Jesu, er din Miskundhed (468)
Store Gud og Frelsermand (122)
Store Profet! med den himmelske Lære (539)
Synes det i Kors og Pine (278)
Synge vi af Hjertens Grund (602)
Synger for Herren og leger (135)
Søde Jesu, Festens Fyrste (155)
Søde Jesu, Glædens Kilde (115)
Søde Jesu, kom at røre (18)
Søde Jesu, vi er her (4)
Søde Synd, du Vellyst-Engel (323)
Sørg, o kjær Fader, du (525)
Sørgendes Husvaler (433)
Sørger du endnu, min Sjæl (380)
Sørger ei for dem, som sove (575)
Taalmodighed behøves (211)
Tag nu, o Herre, nøie vare (89)
Tak for dit Ord (32)
Tegn skal der ske for Dommedag (108)
Tiden svinder, Tiden rinder (170)
Til dig alene, Herre Krist (16)
Til dit Hus med Takkesang (585)
Til Ende Aaret haster (167)
Til Faderen, o Sjæl (397)
Til Guds Hus velkommen vær (159)
Til Herrens Bord i Jesu Navn (57)
Til Hyrder fromme (148)
To Guds Venner vandre silde (359)
Traads Kors og Død (301)
Trofaste Herre Jesu Krist (562)
Træder nu til Herrens Bord (64)
Tænk, Menneske, paa Enden vel (455)
Udi din Haand, o Fader blid (88)
Udi min Angst og Nød (224)
Vaagn op du som sover (103)
Vaagn op, min Sjæl! thi Stunden er (102)
Vaagn op, og slaa paa dine Strenge (609)
Vanmægtig Sjæl, hvi gaar du saa (51)
Var Gud ei med os denne Tid (555)
Ve mig, at jeg saa mangelund (49)
Vel den, der veed i Jesu Navn (404)
Velkommen hid (172)
Velsignet vær, o Jesu Krist (355)
Velt alle dine Veie (186)
Verden i det Onde sænkes (157)
Verdens Ørken mørk og taaget (239)
Vi kaste atter Garnet (481)
Vi komme, Herre Jesu Krist (62)
Vi med Forundring daglig maa (160)
Vi takke dig, o Gud, vor Fader kjære (450)
Vi takke Gud, vor Fader (55)
Vi tro og trøste paa een Gud (12)
Vi ønske vor Brudgom nu og Brud (584)
Vidunderligst af alt paa Jord (420)
Vil dog Himlen intet tale (326)
Vil du i denne Verdens Stund (205)
Vor Brudgom ei længe nu borte vil blive (419)
Vor Disk og Dug er alt bered (599)
Vor Gud er idel Kjærlighed (458)
Vor Gud han er saa fast en Borg (266)
Vor Herre Gud og Skabermand (90)
Vor Jesus kan ei noget Herberg finde (144)
Vor Jesus over os nu staar (470)
Vor Præst, som os skal lære (588)
Vor Sjæl er dertil fød og baaren (487)
Vor Tro er den Forvisning paa (165)
Vor Trængsel, hvor besværlig (425)
Vorder Lys, I Hedninglande (195)
Vort Maaltid vi da slutte nu (601)
Vreden din afvend, Herre Gud, i Naade (394)
Vær glad, o Sjæl, og frygt dog ei (529)
Vær i Korset tro og stille (270)
Vær nu glad og vel til Mode (617)
Vær trøstig, mit Hjerte bedrøv dig ei meer (473)
Vær trøstig, Zion, Jesu Brud (194)
Vær velsignet, Naade-Throne (334)
Zion, pris din Saliggjører (309)
Zions Vægter hæver Røsten (571)

Kilder rediger

*DataBibelen utgitt av  SigveSaker