Grønknuten naturreservat

naturreservat i Ringerike og Modum kommuner i Buskerud

Grønknuten naturreservat (11 707 daa) består av et høyereliggende barskogområde med urørt preg og ble opprettet 9. juli 1993 og endret ved kgl.res. 14. februar 2014 med hjemmel i lov 19. juni 2009 nr. 100 om forvaltning av naturens mangfold (naturmangfoldloven) § 34, jf. § 37 og § 62. Fremmet av Klima- og miljødepartementet.[2] Naturreservatet ligger i Holleia, på grensen mellom Modum og Ringerike kommuner i Buskerud. Forvaltningsmyndighet er Fylkesmannen i Buskerud.

Grønknuten naturreservat
Utsyn mot Rudskollen (712 moh.) og Høg-Holleia fra Havikskogen i Soknedalen
LandNorge
Ligger iRingerike
Modum
OmrådeHøg-Holleia, på grensen mellom Modum og Ringerike kommuner
VernetemaSkogvern av et høyereliggende barskogområde med et urørt preg.[1]
Areal
 – Totalt
 – Land

11,73 km²[1]
11.707[1][2]
Opprettet9. juli 1993,
endret 14. februar 2014[2]
Kart
Grønknuten naturreservat
60°10′10″N 9°54′36″Ø

Beskrivelse og formål

rediger

Grønknuten naturreservat er delt mellom Ringerike og Modum kommuner. Reservatet ligger i området rundt Grønknuten, Rudskollen, Spillhaugkollen og de høyeste toppene i de nordlige høyereliggende delene av Holleia, som oftest kalt Høg-Holleia. Dette er et stykke sør for Sokna i Ringerike og øst for Hamremoen i Krødsherad kommune. Den nordlige delen (som er noe større enn den sørlige) ligger i Ringerike, mens den søndre delen ligger i Modum.[1]

Store deler av toppområdene er tildels rike og nesten helt grandominerte. I de rikere partiene finnes småbregnegranskog, med innslag av storbregnegranskog i nord- og østhellinger. I sydskråninger og sol­eksponerte steder forekommer en del lågurtgranskog. Forøvrig forekommer også blåbærgranskog. I Stakemyrdalen finnes kompakt og tildels grov granskog med høgstaudegranskog som dominerende type. Reservatet omhandler dessuten en del myrområder.[1]

Formålet med fredningen er å bevare et stort, høyereliggende barskogområde med et urørt preg. Området har et variert naturgrunnlag med variasjon i naturtyper, økosystemer og arter, og til å være et høyereliggende barskogområde utgjør relativt rik barskog en stor del av arealet. Dette gir området særlig betydning for biologiske mangfold. Det er en målsetting å beholde verneverdiene i mest mulig urørt tilstand, og eventuelt videreutvikle dem.[2]

Vann og tjern

rediger

Innenfor verneområdet ligger det en rekke småvann og tjern, som her listes i alfabetisk rekkefølge. Flere av dem har godt fiske. Ørret og abbor er vanlig, men det er også røye i noen av vannene. Fisk på 0,5–1 kg er ikke uvanlig, det finnes ørret der på 4–5 kg og mer. Tyristrand Jeger- og Fiskerforening disponerer fisket i samtlige vann, og de setter ut kultivert fisk i noen av dem.[3]

Topper

rediger

Høg-Holleia inneholder de høyeste toppene på Holleia. Under er de mest kjente listet i alfabetisk rekkefølge.

Se også

rediger

Referanser

rediger
  1. ^ a b c d e (no) Grønknuten naturreservat i Miljødirektoratets nettsted Naturbase
  2. ^ a b c d Klima- og miljødepartementet (2014) Forskrift om vern av Grønknuten naturreservat, Modum og Ringerike kommuner, Buskerud. Klima- og miljødepartementet, 14. februar 2014.
  3. ^ Knut Einar Dølven Sørensen og Sten Østebø (2016) Tyrifjord fisk og Tyristrand jeger- og fiskerforening: Erfaringer fra siste fiskesesong på Holleia. Ringerikes Blad, Publisert:10. mars 2016.

Kilder

rediger

Eksterne lenker

rediger