Dokkadeltaet naturreservat

naturreservat i Søndre Land og Nordre Land kommuner
Dokkadeltaet naturreservat
Dokkadeltaet nord i Randsfjorden.jpg
Dokkadeltaet naturreservat sett fra Odnes.
Verneformramsarområde, naturreservat
Vernetematrekkfugler, våtmark
Areal3.665 dekar
KommuneNordre Land og Søndre Land
Opprettet1990

Dokkadeltaet naturreservat
60°48′00″N 10°08′00″Ø

Dokkadeltaet naturreservat er et naturreservat i Nordre Land og Søndre Land kommuner, Oppland. Naturreservatet ligger ved elva Dokkas utløp i Randsfjorden, og har siden 2002 status som ramsarområde, på grunn av sin betydning for trekkfugler.

Det meste av det vernede området er vann, men verneområdet gjelder også strender, øyer og banker i deltaet.

Reservatet ble opprettet i 1990 for å ivareta dets rolle som rasteplass for våtmarks-trekkfugler vår og høst. Blant disse finnes sangsvane, sædgås, stjertand, lappfiskand, myrhauk og dobbeltbekkasin. Området er også hekkeområde for flere typer vadefugler. Den vanligste er krikkand. Dokkadelta er det nest største innlandsdeltaet i østlandsområdet, etter Nordre Øyeren naturreservat.

Løsmasseavsetninger fra elvene Dokka og Etna har formet et delta med variert våtmarkstopografi. Her finnes det store gruntvannsområder, en rekke små og store øyer, kanaler, sumpområder, strandenger og leirholdige mudderbanker. Ettersom Randsfjorden er regulert blir flere av disse bankene og engene blottlagt ved lav vannstand vår og høst.

Dokkadeltaet nasjonale våtmarkssenter har etablert et naturhus i tilknytning til reservatet i Odnes.

FaunaRediger

Totalt er 223 fuglearter påvist i Dokkadeltaet naturreservat pr. 1. desember 2011. Størst betydning har deltaet for trekkende vannfugl, spesielt på våren, men også om høsten. Dokkadeltaet er en av de største og mest betydningsfulle rasteplassene langs hovedtrekkrutene på Østlandet. Området fungerer som en viktig trekklokalitet både for fugl fra Land-/Valdresregionen, fjellfugler og for arter som hekker nord til Arktis[1].

Flere arter opptrer i store antall i Dokkadeltaet under vårtrekket, men konsentrasjonene varierer fra år til år avhengig av bl.a. snøsmelting og vannstand. Av arter med store dagsobservasjoner under vårtrekket nevnes toppdykker (maks. 48 ind. 24.05.05), kortnebbgås (maks. 1.200 ind. 15.04.04), krikkand (maks.1.200 ind. 30.04.03), toppand (maks. 460 ind. 03.05.98), trane (maks. 205 ind. 17.04.04), heilo (maks.1.000 ind. 4.05.03) og gluttsnipe (maks.160 ind. 09.05.01)[1].

Vårtrekket er også perioden da flest sjeldne arter påtreffes. Sjeldenheter som for eksempel svarthalsdykker, mandarinand, amerikakrikkand, vannrikse, fjellmyrløper, hærfugl, topplerke og svartrødstjert er observert i april-mai. Innslaget av sjeldne, sårbare og truete fuglearter er høyt i Dokkadeltaet naturreservat. Totalt er 54 arter fra den nasjonale rødlista påvist. De fleste av disse artene benytter deltaet i trekksammenheng, men flere er også knyttet til området i sommerhalvåret enten som hekkeplass eller jaktområde[1].

TilgjengelighetRediger

Det er to observasjonstårn for fuglekikkere i området. Det ene på Våten og det andre på FugletårnetOdnes.

ReferanserRediger

Eksterne lenkerRediger