Nordre Øyeren naturreservat

Naturreservat

Nordre Øyeren naturreservat er et naturreservat i Lillestrøm, Rælingen og Enebakk kommuner, Viken. Naturreservatet er Nordens største innlandsdelta og omfatter innsjøene Svellet og nordre del av Øyeren, samt elvedeltaområdene i forbindelse med Glomma, Leira og Nitelvas utløp til disse innsjøene, og har status som ramsarområde, på grunn av sin betydning for trekkfugler.

Nordre Øyeren naturreservat
Nordre Oyeren Naturreservat 02.jpg
KommuneFet, Rælingen og Enebakk
Verneformramsarområde, naturreservat
Areal62,5
Opprettet1975

Nordre Øyeren naturreservat
59°54′30″N 11°07′16″Ø

Reservatet ble opprettet 5. desember 1975 og fikk ramsarstatus i 1985.[1][2] Området har en viss betydning som hekkeområde, men er av størst betydning for fuglelivet som rasteplass under vår- og høsttrekkene.

LandskapetRediger

Området dekker 62,568 km², hvorav 55,1 km² er vann, 20 km² er deltaslette, og 7 km² utgjør øyer. Reservatet grenser mot Sørumsneset naturreservat (1 100 dekar) i nord.

Deltasletten består av en rekke øyer, viker, kanaler, råker, evjer og laguner som danner grunnlag for en rekke naturtyper (biotoper) og en særdeles variert flora og fauna med stort mangfold. Øyene har strukket seg og blitt formet av elvestrømmen, og dannet såkalte fuglefotdelta. Det er registrert mer enn 320 ulike arter med vann- og sumpplanter (hvorav 50 arter med ekte vannplanter, altså planter som er neddykket mer enn halve vekstsesongen), omkring 260 fuglearter (hvorav mer enn halvparten knyttet til våtmark), samt trolig 25 fiskearter. Våtmarksområdet er dessuten landets viktigste innlandsområde for vannfugler (bade- og vadefugler).

FaunaRediger

Det er totalt registrert 269 fuglearter i reservatet. [3] De dominerende fugleartene (antallene i parentes er snitt per år) var i perioden 1973–97 krikkand (7 608), hettemåke (4 000), stokkand (2 900, hekker og overvintrer), gråmåke (2 700), gulerle (2 500, hekker), vipe (1 620, hekker), sangsvane (1 578, overvintrer), brunnakke (1 348), kanadagås (1 054, overvintrer), laksand (970, hekker), storspove (620, hekker), heilo (533), linerle (500, hekker) og sivspurv (500, hekker).

Av fuglearter som står på Norsk rødliste for arter finnes rovfuglene fiskeørn, myrhauk og lerkefalk. I tillegg finnes andefuglene dverggås, sædgås, bergand, svartand, havelle, sjøorre, stjertand, skjeand og lappfiskand, samt vadefuglene dobbeltbekkasin, dverglo, vannrikse, myrrikse, sandlo, myrsnipe og rødstilk. Andre arter på listen som finnes i området er åkerrikse, storlom, smålom og lomvi.

For øvrig har minst 18 pattedyrarter, samt amfibier og krypdyr tilhold her. Spissnutefrosk er en av artene.

Det finnes trolig 25 fiskearter innenfor Nordre Øyeren naturreservat.[4] Noen av artene er riktignok bare påvist sporadisk. Artene er: bekkeniøye, ørret, sik, lagesild, harr, krøkle, gjedde, mort, gullbust, stam, vederbuk, asp, laue, flire, brasme, ørekyt, karuss, ål, trepigget stingsild, nipigget stingsild, lake, hork, abbor, gjørs og steinulke. Øyeren er det eneste stedet i Norge hvor asp gyter.

TilgjengelighetRediger

Det er to observasjonstårn for fuglekikkere i området. Det ene på Jørholmen og det andre på Årnestangen.

ReferanserRediger

Eksterne lenkerRediger

 
Nordre Øyeren naturreservat i Akershus. Fra venstre ses Øyeren, med utløpet av Glomma helt til venstre, deretter innsjøen Svellet, deltaet til Leira og Nitelva, og byen Lillestrøm til høyre.