Avskrivning

(Omdirigert fra «Avskrivninger»)

Avskrivning er en kostnadsføring av verdifall eller slit og elde på anleggsmidler som eies på slutten av regnskapsperioden. Når en bedrift investerer i større anleggsmidler, kan bedriften etter fastsatte regler velge om den vil kostnadsføre utgiftene i årets driftsregnskap, eller om bedriften vil avsette kostnaden i balansen som en langsiktig kapitalkostnad, og så foreta avskrivning av denne avsetningen med en andel av totalkostnaden hvert år. Avskrivning av større avsetninger i årlige rater gjøres når man foretar store, langsiktige investeringer som ikke av natur er årlige og representative for årets kostnadsnivå. Avskrivningen er altså årets kostnadsføring av en avsetning i regnskapet.

Regnskap
Nøkkelbegreper generelle
Regnskap · Bokføring · Konto · Debet · Kredit · Saldobalanse · Dobbelt bokholderi · Kostnader · Inntekter · Egenkapital · Gjeld
Regnskap i Norge
Regnskapsloven · Bokføringsloven · Skatt i Norge · Norsk RegnskapsStiftelse · Norsk RegnskapsStandard · Autorisert regnskapsfører
Hovedrapporter i norsk årsregnskap
Årsrapport: Årsberetning · Årsregnskap : Balanse · Resultat · Kontantstrømoppstilling ·

Noteopplysninger


Norsk kontoplan
Balansekontoer: Eiendeler ·
Egenkapital og gjeld

Resultatkontoer: Salgs- og driftsinntekter · Varekostnad · Lønnskostnader · Andre driftskostnader · Finansinntekter · Finanskostnader


Beslektede temaer
Revisjon · Regnskapsspråk · IFRS · Bedriftsøkonomi · Selskap · Skatt · Kreditt · Finans  · Regnskapsprogram

Skattemessige avskrivninger

rediger

Varige og betydelige driftsmidler som verdiforringes på grunn av slit og elde gjennom bruk i inntektsgivende arbeid, skal avskrives etter saldometoden. I Norge fastsetter Stortinget årlig maksimale avskrivningssatser som avgjør hvor mye man kan avskrive varige og betydelige driftsmidler med. Definisjonen av dette er regulert i skatteloven § 14-40 (1) a som sier at driftsmiddel regnes som varig når det ved ervervet antas å ha en brukstid på minst tre år.[1] Det regnes som betydelig når kostpris er 15 000 kroner eller høyere. Dersom begge disse vilkårene er oppfylt, skal kostnadsføringen skje gjennom saldoavskrivninger. Grunnlaget for saldoavskrivninger er driftsmidlets saldo ved årets slutt.

Regnskapsmessige avskrivninger

rediger

I bedriftens formelle finansregnskap (og i prisrapporten for børsnoterte selskaper) baseres avskrivningene normalt på historisk kostnad (anskaffelseskostnad) og må gjøres etter en fornuftig avskrivningsplan.[2] Normal avskrivningstid for inventar, datamaskiner osv, er normalt fra 3-10 år. Mer varige driftsmidler som kjøretøyer, maskiner, bygg mv. avskrives ofte over 10-40 år. Avskrivningstiden skal i størst mulig grad gjenspeile driftsmidlets faktiske økonomiske levetid. Bedriften må estimere levetiden ut fra fornuftige forutsetninger og er gjenstand for stor grad av skjønn. I internregnskaper står man derimot helt fritt da man ikke er underlagt regnskapsmessige- og skattemessige bestemmelser i den interne rapporteringen.

Forskjell mellom regnskapsmessig og skattemessig resultat

rediger

Det regnskapsmessige resultatet i et foretak er ikke nødvendigvis lik det skattemessige resultatet. Regnskapslovens regler tillater atskillig bruk av skjønn, slik som regnskapsmessige avskrivninger etter en fornuftig plan. Dette gjør skattereglene i svært liten grad (klart regulert i skatteloven). Det regnskapsmessige årsresultatet korrigeres iht. gjeldende skatteregler, slik at man kommer frem til skattepliktig årsresultat. Det vil da oppstå en forskjell mellom regnskapsmessige og skattemessige verdier i balansen, som enten vil være midlertidig eller permanent. Ut fra dette får vi poster i regnskapet som utsatt skatt og utsatt skattefordel. Dette ivaretar vurderingsforskjeller mellom regnskapslov og skattelov.


Begrepet kan brukes slik i et årsregnskap:

Årsregnskap (Statement of income)
(tall i millioner $)
     Sales Revenue      Salgsinntekter $20,438
A. Operating Revenue A. Driftsinntekter
Omsetning
$20,438
     Cost of goods sold      Varekostnader $7,943
     Selling, general and administrative expenses      Salgskostnader $8,172
     Other expenses      Andre kostnader $138
B. Operating Expenses (OPEX) B. Driftskostnader $16,253
A-B. Earnings before Interest, Taxes,
Depreciation and Amortization (EBITDA)
A-B. Driftsresultat
Driftsoverskudd
$4,185
     Depreciation and amortization      Avskrivninger og nedskrivninger $960
     Impairment losses      Tap $100
         Total operating expenses          Totale driftskostnader $17,313
Operating income
Operating profit
Driftsresultat $3,125
     Non-operating income      Annen inntekt $130
Earnings before Interest and Taxes (EBIT) Totalresultat (EBIT) $3,255
     Net interest expense/income      Netto renteutgift/-inntekt $145
Earnings before income taxes Resultat før skatt $3,110
     Income taxes      Skatt $1,027
Net Income
Net profit
Årsresultat
Resultat etter skatt
$2,083

Referanser

rediger
  1. ^ «Lov om skatt av formue og inntekt (skatteloven)». Lovdata. Besøkt 25. januar 2017. 
  2. ^ «Lov om årsregnskap m.v. (regnskapsloven)». Lovdata. Besøkt 25. januar 2017. 

Eksterne lenker

rediger