Regnskapsloven (Lov om årsregnskap mv), ble sanksjonert av Kongen i statsråd 17. juli 1998.

Regnskap
Nøkkelbegreper generelle
Regnskap · Bokføring · Konto · Debet · Kredit · Saldobalanse · Dobbelt bokholderi · Kostnader · Inntekter · Egenkapital · Gjeld
Regnskap i Norge
Regnskapsloven · Bokføringsloven · Skatt i Norge · Norsk RegnskapsStiftelse · Norsk RegnskapsStandard · Autorisert regnskapsfører
Hovedrapporter i norsk årsregnskap
Årsrapport: Årsberetning · Årsregnskap : Balanse · Resultat · Kontantstrømoppstilling ·

Noteopplysninger


Norsk kontoplan
Balansekontoer: Eiendeler ·
Egenkapital og gjeld

Resultatkontoer: Salgs- og driftsinntekter · Varekostnad · Lønnskostnader · Andre driftskostnader · Finansinntekter · Finanskostnader


Beslektede temaer
Revisjon · Regnskapsspråk · IFRS · Bedriftsøkonomi · Selskap · Skatt · Kreditt · Finans  · Regnskapsprogram

Loven omtaler følgende hovedpunkter

  • Plikt til å utarbeide årsregnskap og årsberetning
  • Grunnleggende regnskapsprinsipper og god regnskapsskikk
  • Vurderingsregler for eiendeler
  • Oppstillingsplaner for resultatregnskap, balansen og kontantstrømoppstilling
  • Hvilke opplysninger skal gis i noteopplysningene.
  • Bestemmelser om offentlig tilgjengelighet, innsending til regnskapregisteret og strafferammer.

Eksterne lenker rediger