En konto (flertall konti) i et regnskap er en oppstilling der virkninger av transaksjoner og økonomiske hendelser blir registrert, summert og akkumulert. Virkningene måles i pengebeløp.[1] Dette er hendelser som salg, kjøp, innbetaling, utbetaling osv. Konto er et hjelpemiddel for å registrere og analysere større mengder regnskapsdata. Samme type hendelser og samme type virkninger registreres på samme konto: Alle salgsbeløp registreres på salgskontoer og alle pengebevegelser inn og ut av en bankkonto registreres på kontoen for bank. Summen av alle registreringene på en konto kalles for saldo. Konto er en spesifikasjon over eller sammentrekning av en klart avgrenset type økonomiske hendelser.

Regnskap
Nøkkelbegreper generelle
Regnskap · Bokføring · Konto · Debet · Kredit · Saldobalanse · Dobbelt bokholderi · Kostnader · Inntekter · Egenkapital · Gjeld
Regnskap i Norge
Regnskapsloven · Bokføringsloven · Skatt i Norge · Norsk RegnskapsStiftelse · Norsk RegnskapsStandard · Autorisert regnskapsfører
Hovedrapporter i norsk årsregnskap
Årsrapport: Årsberetning · Årsregnskap : Balanse · Resultat · Kontantstrømoppstilling ·

Noteopplysninger


Norsk kontoplan
Balansekontoer: Eiendeler ·
Egenkapital og gjeld

Resultatkontoer: Salgs- og driftsinntekter · Varekostnad · Lønnskostnader · Andre driftskostnader · Finansinntekter · Finanskostnader


Beslektede temaer
Revisjon · Regnskapsspråk · IFRS · Bedriftsøkonomi · Selskap · Skatt · Kreditt · Finans  · Regnskapsprogram

Kontoer kan ha både navn og nummer. Hver konto må ha en unik tallkode. Disse er definert i kontoplanen.

Konto kan brukes i for eksempel regnskapet for en foreningskasse eller i et familiebudsjett, men er mer aktuell for selskapsregnskaper for næringsvirksomhet i næringslivet og i nasjonalregnskapet for hele landet. I større regnskaper opereres det med flere nivåer, fra kontoklasser (ett siffer), via kontogrupper (to siffer) og kontoundergrupper (tre siffer) til kontoer (fire eller flere siffer). På kontonivå finner man enkeltformål med dedikerte kontonummer.

Annen bruk av begrepet konto

rediger

Firmaer oppretter ofte egne kundekonti, der det kan legges inn en kreditt.

Når en anvisning blir sendt a konto, betyr det at beløpet ikke dekker noen bestemt gjeldspost på en regning.

Se også

rediger

Referanser

rediger
  1. ^ Tellefsen, J.T. og Langli J.C. Årsregnskapet, Gyldendal Norsk Forlag, Oslo 2005