Saldobalanse eller råbalanse er en forenklet oversikt over regnskapet. Det er en opplisting av alle kontoene i regnskapet som det er bokført et beløp på og brukes for å få en rask og effektiv oversikt. Summen av alle posteringer vil vises akkumulert per konto. Bokføring følger prinsippet for dobbelt bokholderi. Dette betyr at hver transaksjon registreres på minst to steder (konti), med like store beløp til debet (+) og til kredit (-). Sum av et bilag, dvs. debet (+) og kredit (-), er alltid null i bokføring. Ettersom alle føringer skal gå i null må følgelig summen av saldobalansen gå i null.

Regnskap
Nøkkelbegreper generelle
Regnskap · Bokføring · Konto · Debet · Kredit · Saldobalanse · Dobbelt bokholderi · Kostnader · Inntekter · Egenkapital · Gjeld
Regnskap i Norge
Regnskapsloven · Bokføringsloven · Skatt i Norge · Norsk RegnskapsStiftelse · Norsk RegnskapsStandard · Autorisert regnskapsfører
Hovedrapporter i norsk årsregnskap
Årsrapport: Årsberetning · Årsregnskap : Balanse · Resultat · Kontantstrømoppstilling ·

Noteopplysninger


Norsk kontoplan
Balansekontoer: Eiendeler ·
Egenkapital og gjeld

Resultatkontoer: Salgs- og driftsinntekter · Varekostnad · Lønnskostnader · Andre driftskostnader · Finansinntekter · Finanskostnader


Beslektede temaer
Revisjon · Regnskapsspråk · IFRS · Bedriftsøkonomi · Selskap · Skatt · Kreditt · Finans  · Regnskapsprogram


En forenklet saldobalanse vil kunne se omtrent slik ut:

Konto 1200 Maskiner
Konto 1400 Varelager
Konto 1500 Kundefordringer
Konto 1900 Bank
Konto 2000 Egenkapital
Konto 2200 Banklån
Konto 2700 Skyldig offentlige avgifter
Konto 2900 Annen kortsiktig gjeld
Konto 3000 Salg
Konto 4000 Varekjøp
Konto 5000 Lønn
Konto 6000 Avskrivninger
Konto 6100 Andre driftskostnader
Konto 8000 Renteposter


Ved å stille opp regnskapet på denne måten kan man få all regnskapsinformasjon i sammendradd form på få sider i motsetning til hovedboken som viser alle transaksjoner i detalj. En hovedbok kan være fra noen hundre sider til flere tusen.


Eksempel på bruk

rediger

Kjøp av vare kr 1 000 + kr 250 i merverdiavgift eller mva:

Konto 1900 Bank                – 1 250
Konto 2700 Offentlig avgifter + 250
Konto 4000 Varekjøp + 1 000
---------------------------------------
Kontroll for korrekt bokføring = 0

En saldobalanse har sine klare begrensninger. Det er f.eks. ikke lett å se resultatet til selskapet ut ifra en saldobalanse. Den enkleste måten er ofte å summere alle balansekontoer (mellom 1000 og 2999) og finne det på den måten. I eksempelet ovenfor blir dette kr -1 000, dvs dårligere resultat som følge av en kostnad på kr 1 000.

Se også

rediger