IFRS står for International Financial Reporting Standards og er internasjonale regnskapsstandarder utgitt etter 2001 av standardorganet IASB International Accounting Standards Board.

Regnskap
Nøkkelbegreper generelle
Regnskap · Bokføring · Konto · Debet · Kredit · Saldobalanse · Dobbelt bokholderi · Kostnader · Inntekter · Egenkapital · Gjeld
Regnskap i Norge
Regnskapsloven · Bokføringsloven · Skatt i Norge · Norsk RegnskapsStiftelse · Norsk RegnskapsStandard · Autorisert regnskapsfører
Hovedrapporter i norsk årsregnskap
Årsrapport: Årsberetning · Årsregnskap : Balanse · Resultat · Kontantstrømoppstilling ·

Noteopplysninger


Norsk kontoplan
Balansekontoer: Eiendeler ·
Egenkapital og gjeld

Resultatkontoer: Salgs- og driftsinntekter · Varekostnad · Lønnskostnader · Andre driftskostnader · Finansinntekter · Finanskostnader


Beslektede temaer
Revisjon · Regnskapsspråk · IFRS · Bedriftsøkonomi · Selskap · Skatt · Kreditt · Finans  · Regnskapsprogram

Regnskapslovens tosporsystem, som har et nasjonalt og et internasjonalt spor, åpner for at norske regnskapspliktige utarbeider regnskap etter IFRS i tillegg til andre regnskapsspråk. For børsnoterte foretak er dette et krav i konsernregnskapet. Øvrige foretak kan velge.[1]

IFRS-forordningen ble vedtatt av EU i 2002 og alle børsnoterte foretak i EU fikk krav om å rapportere etter IFRS i konsernregnskapet fra 2005. Norge var forpliktet til å innlemme forordningen i lokalt lovverk gjennom EØS-avtalen. IFRS er prinsippbasert med innslag av detaljstyring.

Prinsippbaserte standarder

rediger

Regnskapsprodusentene skal bl.a. ta stilling til om noe er sannsynlig, pålitelig, relevant, om det gir dekkende fremstilling, er betydelig og oppfyller de balanseorienterte definisjonene, uten at disse kvalitetskravene og definisjonene er gitt noe nærmere bestemt innhold.

Standarder

rediger

IFRS 1 Førstegangs innføring av International Financial Reporting Standards
IFRS 2 Aksjebasert betaling
IFRS 3 Virksomhetssammenslutninger
IFRS 4 Forsikringskontrakter
IFRS 5 Anleggsmidler holdt for salg og avviklet virksomhet
IFRS 6 Leting etter og evaluering av mineralressurser
IFRS 7 Finansielle instrumenter: opplysninger
IFRS 8 Driftssegmenter
IFRS 9 Finansielle instrumenter
IFRS 10 Konsernregnskap
IFRS 11 Joint arrangements
IFRS 12 Opplysninger om eierandeler i andre foretak
IFRS 13 Måling av virkelig verdi

Referanser

rediger
  1. ^ Tellefsen, J.T. og Langli J.C. Årsregnskapet, Gyldendal Norsk Forlag, Oslo 2005