Vest-Gondwana var et sørlig kontinent som omfattet de landmassene som i dag utgjør den sørvestlige halvkule, med kontinentene Sør-Amerika og Afrika, sistnevnte oppsplittet i blant annet kratonene Kongo og Kalahari. Fra om lag 580-200 millioner år siden inngikk disse i superkontinentet som kalles Gondwana. De sørvestlige Gondwana-kratonene utgjorde det tidvis separate Øst-Gondwana med dagens Australia, Madagaskar, India, Ny-Guinea, New Zealand og Ny-Caledonia. De øvrige kontinentene, Nord-Amerika og Eurasia, var samlet i superkontinentet Laurasia.

Gondwanas samlingsprosess for ca 550 millioner år siden - med Vest-Gondwana i gult (venstre) og Øst-Gondwana i grått (øverst).
Kart som viser samlingen av Vest- og Øst-Gondwana, med den østafrikanske fjellkjedefoldingen i blått og Kuunga-fjellkjedefoldingen i rosa.

Deler av Gondwana lå fra kambrium der hvor Antarktis ligger i dag, og strakte seg ellers nordover omtrent opp til ekvator. Under mesozoikum var den globale middeltemperaturen betydelig høyere enn i dag og på Gondwana var derfor det biologiske mangfoldet rikt. Trolig inntraff det derimot istider i karbon og perm, spesielt i Sør-Afrika.

I tidlig paleozoikum slo Øst-Antarktika seg sammen med andre kratoner i Gondwana. Samlingen av Gondwana startet allerede for 570 millioner år siden da Vest- og Øst-Gondwana støtte sammen – med Brasiliano-fjellkjedefoldingen, den øst-afrikanske fjellkjedefolding (640 mill. år siden), Den malagassiske fjellkjedefolding (650-630 og 550-515 mill. år) og Kuunga-fjellkjedefoldingen (580-515 mill. år) som resultat. Den siste store samlingsprosessen inntraff da de øst-gondwaniske kratonene Kongo, Kalahari og det vest-gondwaniske India støtte sammen og deretter inn i det øst-antarktiske skjoldet fram til 515 millioner år siden. Dette skapte de høye fjellene i dagens vestre Antarktis og Sør-Afrika.

Sammen dannet Gondwanaland og Laurasia superkontinentet Pangea fra kambrium og utover store deler av fanerozoikum-eonet, dvs for 510-200 millioner år siden. Den endelige Gondwana-samlingen falt sammen med åpningen av Iapetushavet og den kambriske eksplosjon. Innen starten av perm for 299 millioner år siden hadde Gondwana støtt sammen med Laurasia og dannet megakontinentet Pangea, som ble splittet opp igjen i trias-jura. Superkontinentet hadde meget rikt plante- og dyreliv, med blant annet framvekst av de tidlige bartrærne.

Funn av fossiler av bregnearten Glossopteris langs kanten av Øst-Antarktika og i Afrika, Sør-Amerika, India og Australia vitner om at Gondwana-kontinentet var sammenhengende. Oppbrekkingen av Gondwana i mesozoikum førte til en todeling hvor Sør-Amerika og Afrika hang sammen i Vest-Gondwana.

Gondwana splittes opp Rediger

I sen trias – for 220-200 millioner år siden – begynte Pangea og splittes opp og Gondwana drev bort fra Laurentia og sørover. I prosessen ble dagens Florida, Georgia og Alabama overført fra Vest-Gondwana til Laurentia. I jura startet Gondwanas delingsprosess omkring 184 millioner år siden, og for omkring 160 millioner år siden løsrev Afrika seg fra superkontinentet og begynte å drive nordover som Vest-Gondwana. Splittingen førte til stor oppstigning av basaltisk lava. På denne tiden vokste faunaen med dinosaurer fram.

Da Sør-Atlanteren åpnet seg i eldre kritt ble Sør-Amerika splittet fra Afrika for 130-110 millioner år siden. For om lag 65 millioner år siden inntraff noe som gjorde at 50 prosent av alle jordens arter døde ut (den såkalte KT-grensen), blant annet dinosaurene. Stor betydning for det globale klimaet hadde Sør-Amerikas separasjon fra Afrika under oligocen (30 millioner år siden). Fortsatt hang Sør-Amerika såvidt sammen med Vest-Antarktis. Men da Drakestredet ble åpnet fantes det ikke lengre noe hinder som tvang det kalde vannet i Sørishavet nordover, der det tidligere blandet seg med det varme tropiske vannet. Isteden oppsto den antarktiske sirkumpolarstrøm som forvandlet Antarktika til dagens kalde kontinent. En stor del av jordens ferskvann finnes bundet som is i Antarktis. Havtemperaturen sank nesten 10 grader, og det globale klimaet ble mye kaldere.

For bare 3,5 millioner er siden ble Sør-Amerika forent med Nord-Amerika gjennom Panamaeidet. Oppsplittingen av Gondwana-restene er forøvrig ikke ferdig – det bærer Rødehavet og Riftdalen vitnesbyrd om. Afrikas horn løsrives gradvis fra Afrika, og Den arabiske halvøy fjerner seg tilsvarende.

Se også Rediger

Eksterne lenker Rediger