Vassøyane naturreservat

naturreservat i Sogn og Fjorane
Vassøyane naturreservat
VerneformNaturreservat
VernetemaVåtmark
Areal6,18
KommuneGulen
Opprettet20. desember 1991

Vassøyane naturreservat
60°53′03″N 4°43′28″Ø

Koordinater: 60°53′3″N 4°43′28″Ø Vassøyane naturreservat er et naturreservat i Gulen kommune i Sogn og Fjordane. Formålet med fredningen er å bevare våtmarksområder med hekkeplasser og sjøfuglbiotop i øygarden lengst sør i Sognesjøen. Reservatet omfatter øygruppa Vassøyane helt sørvest i kommunen, nær grensen mot Fedje kommune i sør. Arealet er på 6.180 dekar (6,18 km²) hvorav 1.870 daa er landareal, og dette er det klart største verneområdet i kommunen. Vassøyane naturreservat er nesten dobbelt så stort som de seks andre naturreservatene i Gulen tilsammen. Sauebeite, lyngbrenning og høsting av tang og tare på øyene er eksplisitt tillatt gjennom løyve, med unntak av all ilandstigning i hekketiden.

Naturreservatet ble opprettet i desember 1991. Dette området og tilstøtende øygrupper i kommuneen i sør har siden 1974 vært foreslått vernet som landskapsvernområde, men denne verneformen er ikke realisert ennå for hele det aktuelle området. Vassøyane fikk prioritet 3 som vernelokalitet.[1]

Vernet av Vassøyane er basert på St.meld. nr 68 (1980–81) Vern av norsk natur som fastslo målet om å verne et representativt naturutvalg i Norge, og utredning av 280 våtmarksområder i fylket (14 i Gulen) tidlig på 1980-tallet. Forarbeidet i fylkets delplan ble sendt ut på høring foreløpig i 1982 og endelig i 1985 som Utkast til verneplan for våtmark i Sogn og Fjordane fylke.[2] Hovedmålet er å verne fylkets hekkeplasser for 60 arter av sjø- og vadefugler, samt biotoper for ytterligere 70 ikke-hekkende slike arter i våtmarksområder (per 1984).[3]

Landskap og arter[4]Rediger

Området består av om lag 100 øyer, holmer og skjær som består av mye konglomerat og sandstein fra devontida – såvidt beliggende innenfor det kaledonske fjellkjedeområdet som bare berører Gulen helt her nede i kommunens sørvestre øygard. Geologisk tilhører øygruppa Solundbassenget som er 420-410 millioner år gammelt. Vegetasjonen er atlantisk lynghei hvor røsslyng, klokkelyng, krekling og gråmose dominerer. Vassøyane er ikke et viktig hekkebiotop – det er som trekksted og overvintringssted at området oppnår sin verneverdi. Her trekker bl.a ringgås og hvitkinngås. Lappdykkere og lom trives også her, i tillegg til store antall ærfugl og havelle. Blant de viktigste hekkeartene er teist, enkeltbekkasin, småspove, rødstilk, siland og tjeld.

Bestemmelser for reservatetRediger

  • Det må ikke iverksettes tiltak som kan skade eller forstyrre naturmiljøet.
  • Motorisert ferdsel og bruk av kamuflasjeinnretninger for fotografering er forbudt.
  • Våpen- og jaktforbud, båndtvang, utsetting av vilt er forbudt.
  • Ferdsel, camping, og oppankring med båt nærmere enn 50 meter er forbudt.

ReferanserRediger

  1. ^ Utkast til verneplan for våtmark i Sogn og Fjordane fylke[død lenke] – Fylkesmannen i Sogn og Fjordane, 1985, side 16.
  2. ^ Utkast til verneplan for våtmark i Sogn og Fjordane fylke[død lenke] – Fylkesmannen i Sogn og Fjordane, 1985.
  3. ^ Utkast til verneplan for våtmark i Sogn og Fjordane fylke[død lenke] – Fylkesmannen i Sogn og Fjordane, 1985, side 9.
  4. ^ Utkast til verneplan for våtmark i Sogn og Fjordane fylke[død lenke] - Fylkesmannen i Sogn og Fjordane, 1985, side 27.

Eksterne lenkerRediger