Lensherre

kongelig utnevnt forvalter til et len

Lensherre betegnet i eldre norsk og dansk statsskikk lenets øverste herre, dvs. kongen.[1] Den som forvaltet lenet (lensinnehaveren) i kongens navn var «lensmann». Lensherren, dvs. i Danmark og Norge kongen, hadde overherredømme (som suzeren) over både lenet og dets lensmann.[2]

Begrepet «lensherre» har på norsk i moderne tid også blitt brukt mer populært om lensmottageren. En slik språkbruk skiller seg fra den juridiske og formelle definisjonen, og lensmennene ble ikke kalt lensherrer i sin samtid. Lensmennene i det gamle lenssystemet har blitt omtalt som lensherrer delvis for å unngå forveksling med det særnorske vervet som «bondelensmann», som utviklet seg til den senere lensmannsstillingen i politiet.[3]

I betydningen lensmottager Rediger

I senmiddelalderen var lensmannen den som hadde i oppgave å sørge for innkreving av skatter og bøter til kongens kasse, og han hadde ansvar for den lokale rettshåndhevelsen og militærvesenet.[4] Lensmennene i Norge hadde fogder under seg som krevde inn skatter og bøter, og var utstyrt med politimyndighet med ansvar for ro og orden. I starten var de lensmannens personlige tjenere, men i starten av 1600-tallet var de overgått til kongens tjeneste. Lensmennene mistet også sin militære makt. Under svenskekrigene på 1500- og 1600-tallet hadde kongen innkalt «bondeoppbudet» i Norge. Lensmannen ledet bondesoldatene og viste seg som udugelige offiserer. Bøndene fant ingen grunn til å respektere dem, og kongen sørget derfor for å organisere en norsk hær på 1640-tallet, med profesjonelle offiserer og stattholderen i Norge som overhode. Økonomisk fikk lensmennene også færre muligheter til å tuske til seg penger, slik de hadde gjort da de krevde inn avgifter til statskassen. Nå opprettet kongen et tollvesen som overtok dette arbeidet.[5]

Referanser Rediger

  1. ^ «lensherre», Danske ordbog
  2. ^ «Lensherre». NAOB. Besøkt 18. august 2023. «person som har overherredømme over et len og dets lensmann ; suzeren.» 
  3. ^ «Lensherre». Store norske leksikon. Besøkt 18. august 2023. «I eldre norsk terminologi brukes ordet lensherre om lenets øverste herre, som oftest kongen. Lenets forvalter eller innehaver omtales da som lensmann. Begrepene benyttes på samme måte i dansk historieforskning, mens vi på moderne norsk heller bruker lensherre om lenets innehaver for å unngå sammenblanding med den særnorske (bonde-)lensmannen.» 
  4. ^ Veier-Olsen, Martin; Norseng, Per G.: «lensherre» i Store norske leksikon på snl.no. Hentet 25. april 2022 fra [1]
  5. ^ Emblem, Libæk, Stenersen: Norge 1 (s. 95), forlaget Cappelen, ISBN 82-02-14174-5

Kilder Rediger