Femundsmarka nasjonalpark

nasjonalpark i Innlandet og Trøndelag fylker, Norge

Femundsmarka nasjonalpark er en norsk nasjonalpark beliggende i et særpreget fjellområde i Innlandet og Trøndelag; mellom sjøen Femunden og svenskegrensen.[2] Nasjonalparken ble opprettet i 1971, for «å bevare et stort, sammenhengende og i det vesentlige urørt skog- og fjellområde, å bevare landskapsformer med blant annet det særpregede dødislandskapet med blokkmark, morenerygger, sjøer og vannsystemer, og å bevare det naturlige biologiske mangfoldet med et egenartet plante- og dyreliv.»[3] og den dekker et område på 597 km². Tidligere ble Femundsmarka nasjonalpark oppgitt å være 573 km². Dette målet var analogt og noe unøyaktig. Det nye målet har kommet fram med digital måling.

Femundsmarka nasjonalpark
LandNorge
Ligger iEngerdal kommune
Røros
OmrådeInnlandet og Trøndelag
Nærmeste bosetningRøros
Areal573 km²[1]
Opprettet1971 (386 km²), utvidet i 2003
Kart
Femundsmarka nasjonalpark
62°13′00″N 12°07′00″Ø

MS «Femund II» går i turistrute på Femunden, og er mye brukt som innfartsåre til nasjonalparken

Nasjonalparken ligger i kommunene Engerdal (Innlandet) og Røros (Trøndelag); og den grenser opp til Langtjønna landskapsvernområde og Femundslia landskapsvernområde. Grøvelsjøen naturreservat ligger inne i parken. Parken har felles grense med de to svenske verneområdene Långfjället naturreservat og Rogen naturreservat. Gutulia nasjonalpark ligger ca. 5 km sør for Femundsmarka.

Geografi, landskap, geologi

rediger

En av grunnene for vernet av Femundsmarka er det særpregede dødislandskapet. Dette er kvartære geologiske formasjoner som er tydelige spor etter siste istid. Landskapet består av blokkmark, morenerygger, sjøer og vannsystemer. Vann og elver utgjør over ti prosent av verneområdets areal. Terrenget er i hovedsak småkupert, og landskapslinjene er lange og slake. Man finner fjelltopper både nord og sør, og flere strekker seg over 1000 moh. I nord finner man Storvigelen (1561 moh.) og i sør Elgåhogna (1460 moh.), Store Svuku (1415 moh.), Grøthogna (1401 moh.).

Et næringsfattig berggrunn og et tørt og kaldt innlandsklima fører til en fattig og glissen vegetasjon i store deler av Femundsmarka. Kortvokste og krokete kraggfuruer preger det åpne landskapet, mens man i nordlige områder av marka finner områder med bjørkeskog. Skoggrensen ligger på 800-900 moh. Det er lite bunnvegetasjonen og store områder består for det meste av lav. I våtmarksområdene finner man både torvmyr, rismyr og grasmyr. I Femundsmarka nasjonalpark finner man også forekomster av sjelden ulvelav.[4]

Kulturminner

rediger
  • Dyregraver og steinalderlokaliteter
  • Samiske kulturminner
  • Kobberverkets virksomhet, fløting, kullvedhogst
  • På 1600- og 1700-tallet ble det drevet falkefangst
  • Fast bosetting fra 1700-tallet

Forvaltning og bruk av området

rediger

Femundsmarka byr på en rekke merkede turstier, med overnattingsmuligheter i to turisthytter, Muggsjølia og Røvollen, som ligger inne i selve nasjonalparkområdet. I tillegg til disse, ligger det flere hytter rundt nasjonalparken. De mange vannene og vassdragene gjør at området er mye brukt til kanopadling. Det er lange tradisjoner for fiske og jakt. Mye brukte startområder for friluftsaktiviteter i området er Elgå, Grövelsjön, Jonasvollen/Revlingen, Langen, Valdalen, Synnervika, Røros og Tynset.[5]

Referanser

rediger
Fotnoter
Litteratur

Eksterne lenker

rediger