Bærekraftig skogbruk

Artikkelen inngår i serien om

Skogbruk

Tømmerlunne
Produkter

SkogTømmerSagbrukTrelastTreforedlingPapirmasseVed

Skog

BarskogGranFuruBjørkGammelskogUrskogBonitetHogstklasse

Skogsdrift

HogstForyngelseBærekraftig skogbrukTømmerfløtingSkogsmaskinMotorsag

Skogbruk i Norge

Norges skogerNorges SkogeierforbundNorskogDet norske Skogselskap

Bærekraftig skogbruk er et skogbruk der skogen blir forvaltet med hensyn til at grunnlaget for vedvarende bruk av skogen og skogressursene blir tatt vare på.

Det kan innebære at skogen skal hogges slik at framtidige generasjoner kan hogge like mye tømmer som vi gjør i dag, at vilkårene for å utøve friluftsliv ikke blir redusert og at det biologiske mangfoldet blir tatt vare på.

Prinsippet om en bærekraftig utvikling er omtalt i rapporten til Brundtland-kommisjonen, og definert som en utvikling som tilfredsstiller behovene til dagens generasjon uten å virke negativt på kommende generasjoner til å få dekt sine behov.

Målet om et bærekraftig skogbruk er lovfestet i formålsparagrafen til skoglovene. Departementet har òg utarbeidet en egen forskrift om bærekraftig skogbruk.

Gjennom prosjektet Levende Skog er det satt en standard for et bærekraftig norsk skogbruk med 25 kravpunkt som til sammen dekker områder og tiltak en skal ta hensyn til ved utøving av skogbruk.

Eksterne lenker

rediger