Sykemelding

dokument som attesterer sykdom

Sykemelding eller sykmelding (legemeldt sykefravær) er et dokument som attesterer sykdom eller skade hos yrkesaktive medlemmer av Folketrygden, selvstendig næringsdrivende, frilansere og enkelte andre grupper overfor NAV og arbeidsgiver. Som hovedregel etter folketrygdloven kan arbeidstakere bruke egenmelding for å dokumentere egen sykdom eller skade til arbeidsgiver for inntil tre dager, opptil fire ganger i året. Arbeidsgivere har imidlertid all anledning til å utvide arbeidstakers adgang til å benytte egenmelding. Tidligere var det et krav om at bedrifter som aktivt tilsluttet seg avtalen om inkluderende arbeidsliv (IA-avtalen) måtte utvide arbeidstakeres adgang til å benytte seg av egenmeldinger. IA-avtalen ble imidlertid endret med virkning fra 1. januar 2019. Det er nå ikke lenger et krav om at de bedrifter som ønsker å benytte seg av IA-avtalens virkemidler skal utvide sine arbeidstakeres adgang til å benytte egenmelding.

Leger har rett til å sykmelde for lengre tid, mens tannlege, kiropraktor eller manuellterapeut har rett til å sykmelde i opptil 12 uker. Sykmelding gir etter nærmere bestemmelser rett til sykepenger, som er en ytelse som skal erstatte tapt arbeidsinntekt på grunn av sykdom. Personer mellom 67 og 70 år har begrenset rett til sykepenger, etter fylte 70 år har man ikke rett til sykepenger.

Hvis en person har vært sykmeldt i minst ett år, og sykdom eller skade gir varig reduksjon av evnen til å utføre inntektsgivende arbeid, vil man kunne bli søke om arbeidsavklaringspenger (AAP) og senere uførepensjon.

Bestemmelsene om sykmelding er inntatt i lov om folketrygd (folketrygdloven).

Eksterne lenkerRediger