Holmenbruene

(Omdirigert fra Strømsøbrua)

[1]Holmenbruene er to jernbanebruerDrammenbanen i Drammen i Buskerud. Navnet brukes også om de to veibruene Holmenbrua og Strømsøbrua. Bruene krysser Drammenselva mellom Bragernes i nord og Holmen, og mellom Holmen og Strømsø i sør.

Holmenbruene i Drammen, sett fra nordvest.

JernbanebrueneRediger

 
Holmenbrua jernbanebro i Drammen, med veibroa E18 i forgrunnen.

De første jernbanebruene på Drammenbanen i Drammen ble bygd i 1872. Brua over Bragernesløpet hadde svingbart spenn. Bruene ble erstattet av nye bruer i 1930. I 1996 ble ei ny bru for dobbeltspor bygd over Bragernesløpet. Over Strømsøløpet ble det bygd ei ny bru for enkeltspor, mens den gamle brua fra 1930 ble beholdt for det andre sporet. De to bruene over Strømsøløpet er med lengde 453 meter (nye) og 451 meter (gamle) Norges lengste jernbanebruer. Brua over Bragernesløpet (341 meter) er også blant Norges lengste.[2] Bruene har seilingshøyde 6 meter.

VeibrueneRediger

Holmenbrua over Bragernesløpet ble bygd i 1964. Brua er 226,6 meter lang og det lengste spennet er på 30 meter. Strømsøbrua over Strømsøløpet ble bygd i 1966. Brua er 453,65 meter lang og det lengste spennet er på 41,5 meter.[3] De to bruene er del av riksvei 291[4], og håndterer lokaltrafikk i Drammen. Fjerntrafikken går over Drammensbrua, som ble bygd i 1975 og er Norges lengste veibru. Holmenbrua og Strømsøbrua har 2 kjørefelt og seilingshøyde 6 meter.

 
Holmenbrua veibru en vinterdag i 2013.

Drammens Tidende publiserte i slutten av 2014 en artikkel[5] med informasjon om at den nordligste broen (Holmenbrua) er sterkt nedslitt og ikke tåler belastningen fra tungtrafikk. Ingeniørselskapet Rambøll har satt opp forslag om bygging av ny bro for å ta unna den stadig økende bil- og trailertrafikken. Oppdagelsen om at broen er i så dårlig forfatning at den måtte stenges for tung trafikk skapte politisk debatt.[6]

Ny HolmenbruRediger

Dagens Holmenbrua er i dårlig veiteknisk forfatning og må erstattes. Brua har fått en tidsbegrenset nedklassifisering. Denne nedklassifiseringen utløper 07. Juli 2021. Holmenbrua ligger på Riksvei 291 mellom Bragernes og Holmen[7]. Riksvei 291 over Holmenbrua har en sentral funksjon som adkomstvei til Holmen industriområde og er en vesentlig del av sentrumsringen i Drammen. Dagens bru er en tofeltsvei med fortau.

Ny Holmenbru skal tilpasses slik at den kobles mot de eksisterende rundkjøringene på Bragernes og Holmen. Utvidelse fra to til fire felt vil i hovedsak skje på østsiden (nedstrøms) dagens bru. Holmenbrua ligger nært motorvegbrua og jernbanebrua. Disse tre bruene skaper, med sine ulike karakterer og linjeføringer, et noe rotete bilde. Det er derfor valgt en dempet utforming av ny Holmenbru. Det er planlagt å benytte konstruksjonstypen platebru. Brudekket er planlagt tykkest midt på og smalner av mot kanten av brua. Dette er viktig estetisk, og gjør at brua oppleves lettere visuelt. Det etableres trapper parallelt med landkarene på begge sider både på Holmen og Bragernes. Trappene har to hvilereposer samt romslige bredder slik at de oppleves som trygge og gode å gå i. Kapasiteten til brua antas tilnærmet uendret med den nye løsningen. Ny Holmenbru vil gi noe raskere avvikling for trafikken da fotgjengere er foreslått planskilt. Holmenbrua utvides fra å være en smal og slank bru med bredde ca. 10 meter til en bredde på ca. 30 meter. Uansett hvordan den nye brua utformes, vil den bli mer dominerende i landskapet enn den gamle.[8]

Fakta om ny HolmenbruRediger

  • Lengde blir ca. 320 meter
  • Bredde blir ca. 30 meter
  • Type: Platebro
  • Antatt åpnet: 2026
  • Strekning: Riksvei 291 mellom Bragernes og Holmen.
  • Felt: firefeltsvei med gang og sykkelvei på begge sider
  • Brua skal ligge på samme sted som dagens bru.
  • Dinansiering: delvis bompengefinansiering
  • Eier: Statens vegvesen

BilderRediger

Se ogsåRediger

ReferanserRediger

Eksterne lenkerRediger

Ny Holmenbru i DrammenYoutube