Snaufjell er fjellområder som ligger over tregrensen.

Snaufjell i Setesdal Vesthei – Ryfylkeheiane Landskapsvernområde.

Snaufjellet har en egen fauna som er tilpasset det harde klimaet og skrinne jordsmonnet. Snaufjellet har, som navnet tilsier, ingen høyreist vegetasjon. Vegetasjonen er begrenset til mose, lyng, dvergbjørk, gress og andre kortvokste, værharde planter og organismer, som lav. Pattedyr som er tilpasset klimaet inkluderer moskusfe, rein, fjellrev og smågnagere som mus og lemen. Fuglefaunaen omfatter blant annet snøspurv, snøugle og fjellrype.

Se også Rediger