Sibbern/Birch/Motzfeldt-ministeriet

Norges regjering 1858–1861

Sibbern/Birch/Motzfeldt-ministeriet er en vanlig betegnelse på den norske regjeringa i perioden fra 16. desember 1858 til 17. desember 1861. Det har navnet sitt etter tre av de mest framtredende medlemmene.

Fram til parlamentarismen blei innført i 1884, var det kongen som på egen hånd utnevnte statsrådene. Disse stillingene blei da lite politiske – og mer å regne som avansementsmuligheter for embetsmenn. Det var derfor ingen faste regjeringsskifter slik vi har i dag, men derimot hyppige skifter av departementssjefer. Dette blei forsterka av ordninga med ei statsrådsavdeling i Stockholm. Denne bestod av en statsminister og to statsråder. Disse to skulle skiftes ut årlig, og det blei dermed ofte flyttinger mellom Christiania og Stockholm og mellom departementa.

Ettersom både kongen og statsministeren stort sett var plassert i Stockholm, var det visekongen eller stattholderen som leda statsrådet i Christiania. Etter juni 1857 var imidlertid ingen av disse posisjonene besatt, og det var da eldste statsråd som var regjeringas formann. Denne hadde den uoffisielle tittelen førstestatsråd.

Den foregående regjeringsperioden har betegnelsen Vogt-ministeriet. Dette avsluttes 17. desember 1858, da Frederik Due gikk av som statsminister og blei erstatta av Georg Christian Sibbern. I desember 1861 blei Frederik Stang som den første formelt utnevnt til førstestatsråd, og i og med dette går en over til å benytte det system som fortsatt gjelder, at ei regjering har navn etter førstestatsråden (fra 1873 statsministeren). Sibbern/Birch/Motzfeldt-ministeriet blei dermed avløst av Frederik Stangs ministerium.

Under Sibbern/Birch/Motzfeldt-ministeriet var det ei såkalt interimsregjering (den fjerde i unionsperioden):

  • 4) under Carl IVs sjukdom 12.–25. august 1861

DepartementsinndelingRediger

Regjeringsavdelinga i Christiania bestod ved starten av denne perioden av følgende departement:

18. august 1860 blei det ved kongelig resolusjon bestemt å oppgradere generalpostdireksjonen (som lå under Indredepartementet) til departement. Postdepartementet fikk også ansvar for telegraf- og skyss-saker. 2. oktober 1861 blei det nye departementet slått sammen med Marinedepartementet til Marine- og postdepartementet.

Medlemmer av ministerietRediger

Visekonger og stattholdereRediger

Embetene var ikke besatt i perioden.

Statsministre og statsråderRediger

I nedstående tabell betyr «Stockholm» statsråd ved statsrådsavdelinga i Stockholm. (+) indikerer at vedkommende leda to departement. «Forrige» betyr at han hadde samme posisjon mot slutten av Vogt-ministeriet. «Neste» betyr at vedkommende fortsatte i samme posisjon i Frederik Stangs ministerium.

Navn Departement Fra Til Merknad
Statsminister i Stockholm
Georg Christian Sibbern statsminister 16.12.1858 30.11.1861 Avskjed denne dato. Tiltrådte først i juni 1859.
Christian Zetlitz Bretteville statsminister 16.12.1858 juni 1859 Konstituert i påvente av Sibberns tiltredelse
statsminister 30.11.1861 neste Konstituert
Statsråder
Hans Christian Petersen Justisdepartementet forrige juli 1859 førstestatsråd
Marinedepartementet mai 1859 juli 1860 (+)
Revisjonsdepartementet 29. juli 1859 12.12.1861 Avskjed denne dato
Hans Riddervold Kirkedepartementet forrige neste
Revisjonsdepartementet 12. desember 1861 17. desember 1861 (+)
Christian Zetlitz Bretteville Stockholm forrige juli 1859 Konstituert statsminister (i Stockholm) en periode, se over
Indredepartementet juli 1859 august 1861
Stockholm august 1861 neste Også medlem av interimsregjeringa; konstituert statsminister en periode, se over
Hans Glad Bloch Armédepartementet forrige 28.09.1860 Avskjed denne dato
Otto Vincent Lange Stockholm forrige okt 1859
Finansdepartementet okt 1859 sep 1861 Medlem av interimsregjeringa, men tiltrådte ikke
Stockholm sep 1861 neste
Erik Røring Møinichen Finansdepartementet forrige okt 1859
Stockholm okt 1859 nov 1860
Postdepartementet nov 1860 okt 1861 Også medlem av interimsregjeringa
Finansdepartementet sep 1861 neste
Henrik Steffens Hagerup Marinedepartementet forrige 28. mai 1859 Død denne dato
August Christian Manthey Indredepartementet forrige juli 1859
Justisdepartementet juli 1859 sep 1860
Stockholm sep 1860 aug 1861 Også medlem av interimsregjeringa
Indredepartementet aug 1861 neste
Marinedepartementet 12.12.1861 17.12.1861 (+)
Christian Birch-Reichenwald Revisjonsdepartementet 16.12.1858 29. juli 1859
Stockholm juli 1859 sep 1860
Justisdepartementet sep 1860 12.12.1861 Avskjed denne dato
Jacob Worm Skjelderup Marinedepartementet 25.07.1860 18.08.1860 Konstituert
Ketil Motzfeldt Marinedepartementet 18.08.1860 nov 1860
Postdepartementet 18.08.1860 nov 1860 (+) Nyoppretta departement
Stockholm nov 1860 okt 1861 Også medlem av interimsregjeringa
Marinedepartementet okt 1861 12.12.1861 Avskjed denne dato
Harald Nicolai Storm Wergeland Armédepartementet 28.09.1860 neste
Marinedepartementet nov 1860 okt 1861 (+)

I tillegg var Thomas Konow, Christian Glad og Karelius August Arntzen tilforordna ved interimsregjeringa i Stockholm 12.–25. august 1861. Arntzen tiltrådte imidlertid ikke.

«Vikarer» under interimsregjeringaRediger

Følgende var tilforordna som statsråder ved regjeringskontoret i Christiania, mens en del departementssjefer der var medlemmer av interimsregjeringa i Stockholm:

12.–25. august 1861

StatssekretærerRediger

Sekretærpostene var heile perioden besatt av følgende:

Skjelderup var en kort periode konstituert som marineminister. Se også over under vikarer i interimsregjeringsperioden.

KilderRediger

  • (1) Jan Debes: Det norske statsråd 1814–1949, Cammermeyer, Oslo 1950
  • (2) Det norske statsråd 1814–1945, Statsministerens kontor, Oslo 1996

Se ogsåRediger