Åpne hovedmenyen

Oddelia naturreservat

Oddelia naturreservat ligger på vestsiden av Dokkaelva ved Åmodt i Nord-Torpa i Nordre Land kommune. Reservatet ble opprettet 25. januar 2013, og var da på 894 daa. Kongen i statsråd vedtok 12.desember 2014 å utvide naturreservatet med ca 170 mål. Etter utvidelsen er området på 1063 daa. Det består av bratte lisider ned mot elva. Ei mindre nordvestvendt bekkekløft, (Djupbekken), på østsida av elva er også med innenfor verneområdet.

Formålet med naturreservatet er å bevare en relativt stor bekkekløft med høg andel rike skogtyper og har store forekomster av truede arter. Omådet har rike forekomster av den rødlistede arten trådragg, som er sjelden utenfor Namdalen/Helgelandsregionen.

Området vurderes som nasjonalt verneverdig.

Eksterne lenkerRediger