Husebyskogen

Husebyskogen (også kalt «Stubbers») eller «Gardeskogen» er et grøntareal som ligger på Huseby i Oslo. Området brukes som friareal for Oslos befolkning om som øvingsområde for Kongens Garde (Huseby leir) Husebyskogen var opprinnelig ca. 400 mål. Da Forsvaret solgte ut store eiendommer i 2004, ble to store arealer av Husebyskogen solgt til henholdsvis Høegh eiendom og USAs ambassade. Etter dette lovet politikerne i bystyret å verne restarealet. Husebyskogen består av ulike naturtyper som edelløvskog, svartorsumpskog, slåttemark og eng, og grenser til den nasjonalt verneverdige Mærradalen. Området inneholder mye verdifullt biologisk mangfold; mange rødlistede arter og prioriterte naturtyper. 99 fuglearter er registrert.[1] Husebyskogen brukes mye av lokale skoler og idrettsforeninger, og betraktes som en av Oslos viktigste grønne lunger.

AmbassadesakenRediger

I 2004 kjøpte USAs ambassade 40 mål av Husebyskogen fra Forsvaret for 80 millioner kroner, med tanke på å bygge en sterkt befestet ambassade.[2] Disse planene ble ikke bifalt av naboer og naturvernere, og en spontan folkeaksjon, Aksjon Vern Husebyskogen, oppstod. En rekke politiske partier i hovedstaden, deriblant Arbeiderpartiet, Venstre, Sosialistisk Venstreparti og Rødt, gikk også sterkt mot planene og lovet å ikke stemme for å gi tillatelse til ambassadebygging i Husebyskogen. Men et medlem av Arbeiderpartiet (Tom Pape) og et møtende varamedlem for Venstre (Ane Willumsen) sikret flertall for ambassadebygging sammen med Høyre, Fremskrittspartiet og Kari Pahle fra SV.

Aksjon Vern Husebyskogen gikk sammen med Naturvernforbundet Oslo og Akershus og andre organisasjoner til sak mot kommunen og Staten for å stanse ambassadeplanene, men tapte i Høyesterett i mai 2009. Ledende jurister har senere karakterisert denne høyesterettsdommen som feil.[3]

ReferanserRediger