Velferdstinget i Oslo

Den gjeldende siden for Velferdstinget finner du her: Velferdstinget i Oslo og Akershus

Velferdstinget i Oslo (VT) var et studentpolitisk organ for de omtrent 40 000 studentene som gjennom sine utdanningsinstitusjoner var tilknyttet den tidligere Studentsamskipnaden i Oslo. Velferdstinget fungerte også som en interesseorganisasjon for studentene, både overfor SiO, lærestedene og overfor kommunale og nasjonale myndigheter i studentvelferdsspørsmål. I Velferdstingets politiske grunndokument sto det at det er prinsippet om lik rett til utdanning som er det overordnede og styrende målet for Velferdstingets politikk.

Velferdstinget i Oslo
LandNorge

Historie rediger

Velferdstinget ble opprettet av Studentparlamentet i Oslo i 2004 på bakgrunn av Handelshøyskolen BIs inntreden i SiO. Det første Velferdstinget ble konstituert i desember 2004.

Da SiO ble innlemmet i Studentsamskipnaden i Oslo og Akershus, ble Velferdstinget i Oslo nedlagt og Velferdstinget i Oslo og Akershus opprettet.

Tidligere ledere av Velferdstinget i Oslo:

  • 2010 - Mari Berdal Djupvik
  • 2009 - Jenny Nygaard
  • 2008 - Fredrik Øren Refsnes
  • 2007 - Stine Winge Minde
  • 2006 – Øyvind Gjengaar
  • 2005 - Inge Carlén

Oppgaver rediger

Velferdstinget bevilger penger til Kulturstyret, studentmedier i Oslo og de lokale studentdemokratiene ved institusjonene. Blant annet får både Universitas og Radio Nova betydelige bidrag fra Velferdstinget. Velferdstingets årlige bevilgningsbudsjett er på ca. 10 millioner kroner.

I tillegg velger Velferdstinget representanter til ulike styrer og verv, blant annet til SiOs hovedstyre. Her har studentene flertall takket være leders dobbeltstemme, og samskipnaden er derfor studentstyrt. Gjennom representanter i styret til for eksempel Studenboligene, Studentkafeene, Akademika og Collegium Novum blir studentenes stemme hørt også der.

Praktisk rediger

Til sammen er det ni læresteder som er tilknyttet studentsamskipnaden i Oslo, og åtte av disse er store nok til å være representert i velferdstinget. Disse åtte er Universitetet i Oslo (UiO), Handelshøyskolen BI, Norges idrettshøgskole, Norges veterinærhøgskole, Kunsthøyskolen i Oslo, Norges musikkhøyskole, Det teologiske menighetsfakultet og Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo. I tillegg er Norges Helsehøyskole medlem.

Velferdstinget består av mellom 40 og 45 representanter, en per 1000 studenter, og derfor varierer antall representanter i takt med variasjoner i antall studenter på lærestedene. UiO er det største lærestedet og har ca. 30 representanter i velferdstinget (28 per 1. august 2008), fordelt på ulike fraksjoner fra UiO. Fra BI er det mellom 6 og 7 representanter som velges direkte ved valg og de seks vitenskapelige høgskolene har en representant hver som blir valgt av det høyeste studentdemokratiet ved lærestedet.

Velferdstinget avholder møter 2-3 ganger i semesteret i tillegg til seminar og konstituerende møte. Møtene er åpne og alle studenter tilknyttet SiO er velkommen og har tale- og forslagsrett på møtene.

Ledelse rediger

Mellom møtene er det arbeidsutvalget som står for den daglige driften av Velferdstinget. Velferdstingets arbeidsutvalg består av 5 personer, som velges for ett år av gangen og følger kalenderåret. Leder og nestleder jobber i 100 prosent stilling, og de tre andre jobber på deltid. Disse holder til på Villa EikaBlindern.

Eksterne lenker rediger