Åpne hovedmenyen
Logo Velferdstinget.png

Velferdstinget i Oslo (VT) var et studentpolitisk organ for de omtrent 40 000 studentene som gjennom sine utdanningsinstitusjoner var tilknyttet den tidligere Studentsamskipnaden i Oslo. Velferdstinget fungerte også som en interesseorganisasjon for studentene, både overfor SiO, lærestedene og overfor kommunale og nasjonale myndigheter i studentvelferdsspørsmål. I Velferdstingets politiske grunndokument sto det at det er prinsippet om lik rett til utdanning som er det overordnede og styrende målet for Velferdstingets politikk.

Innhold

HistorieRediger

Velferdstinget ble opprettet av Studentparlamentet i Oslo i 2004 på bakgrunn av Handelshøyskolen BIs inntreden i SiO. Det første Velferdstinget ble konstituert i desember 2004.

Da SiO ble innlemmet i Studentsamskipnaden i Oslo og Akershus, ble Velferdstinget i Oslo nedlagt og Velferdstinget i Oslo og Akershus opprettet.

Tidligere ledere av Velferdstinget i Oslo:

  • 2010 - Mari Berdal Djupvik
  • 2009 - Jenny Nygaard
  • 2008 - Fredrik Øren Refsnes
  • 2007 - Stine Winge Minde
  • 2006 – Øyvind Gjengaar
  • 2005 - Inge Carlén

OppgaverRediger

Velferdstinget bevilger penger til Kulturstyret, studentmedier i Oslo og de lokale studentdemokratiene ved institusjonene. Blant annet får både Universitas og Radio Nova betydelige bidrag fra Velferdstinget. Velferdstingets årlige bevilgningsbudsjett er på ca. 10 millioner kroner.

I tillegg velger Velferdstinget representanter til ulike styrer og verv, blant annet til SiOs hovedstyre. Her har studentene flertall takket være leders dobbeltstemme, og samskipnaden er derfor studentstyrt. Gjennom representanter i styret til for eksempel Studenboligene, Studentkafeene, Akademika og Collegium Novum blir studentenes stemme hørt også der.

PraktiskRediger

Til sammen er det ni læresteder som er tilknyttet studentsamskipnaden i Oslo, og åtte av disse er store nok til å være representert i velferdstinget. Disse åtte er Universitetet i Oslo (UiO), Handelshøyskolen BI, Norges idrettshøgskole, Norges veterinærhøgskole, Kunsthøyskolen i Oslo, Norges musikkhøyskole, Det teologiske menighetsfakultet og Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo. I tillegg er Norges Helsehøyskole medlem.

Velferdstinget består av mellom 40 og 45 representanter, en per 1000 studenter, og derfor varierer antall representanter i takt med variasjoner i antall studenter på lærestedene. UiO er det største lærestedet og har ca. 30 representanter i velferdstinget (28 per 1. august 2008), fordelt på ulike fraksjoner fra UiO. Fra BI er det mellom 6 og 7 representanter som velges direkte ved valg og de seks vitenskapelige høgskolene har en representant hver som blir valgt av det høyeste studentdemokratiet ved lærestedet.

Velferdstinget avholder møter 2-3 ganger i semesteret i tillegg til seminar og konstituerende møte. Møtene er åpne og alle studenter tilknyttet SiO er velkommen og har tale- og forslagsrett på møtene.

LedelseRediger

Mellom møtene er det arbeidsutvalget som står for den daglige driften av Velferdstinget. Velferdstingets arbeidsutvalg består av 5 personer, som velges for ett år av gangen og følger kalenderåret. Leder og nestleder jobber i 100 prosent stilling, og de tre andre jobber på deltid. Disse holder til på Villa EikaBlindern.

Eksterne lenkerRediger