Åpne hovedmenyen
Uniformsforbudloven eller uniformsloven
Lov om forbud mot å bære uniform m.v.
Uniformsforbudloven eller uniformsloven
TypeLov
VirkeområdeNorge
Vedtattlov 13. mai 1937 nr. 1 (avløste en midlertidig lov fra 1933)
I kraft1. juli 1937
Opphevet1. oktober 2015
FormålHindre organisert politisk ekstremisme
NettsideOm utferdigelse av en lov om forbud mot å bære uniform

Lov om forbud mot å bære uniform m.v. (ofte kalt uniformsforbudloven) var en norsk lov av 13. mai 1937[1] som forbød tilhengere av politiske organisasjoner eller meningsretninger å uniformere seg.

Loven hadde sin bakgrunn i de skjerpede politiske motsetningsforholdene som rådet på 1930-tallet,[2][3] særlig omkring høyreradikale gatekorps som de fascistiske «svartskjortene» i Italia og de nazistiske «brunskjortene» i Tyskland.[4] Også Sverige og Danmark innførte liknende lovforbud mot uniformering av politiske bevegelser.[4]

Loven ble opphevet i 2015, etter å ha vært sovende i lang tid.

HistorikkRediger

 
Uniformsforbudslovene i Skandinavia på 1930-tallet skulle forhindre at «svartskjorter», «brunskjorter» og andre politiske gatetropper skapte uro i samfunnet.[4] Bildet viser Vidkun Quisling og medlemmer av hans fascistiske parti Nasjonal Samling (NS) der flere er uniformert etter tysk inspirasjon. Bildet er fra 1934, året etter det midlertidige uniformsforbudet ble innført.

Loven avløste en midlertidig lov fra 6. juli 1933[1][5] som ble forlenget i 1935.[6]

Speiderbevegelsen var uttrykkelig unntatt fra loven, selv om dette ikke er en politisk organisasjon eller meningsretning.[7]

Under andre verdenskrig i Norge ble uniformsforbudloven opphevet gjennom en forordning av 8. november 1940,[8] [9] men den hadde vært uvirksom før det. Den tyske rikskommissæren Josef Terboven hadde da i sin tale 25. september innført «Nyordningen av det norske samfunnet» og erklært Quislings fascistparti Nasjonal Samling (NS) som eneste lovlige, «statsbærende» parti. NS kunne dermed fortsette å uniformere sine organisasjonsmedlemmer inspirert av nazistene i Tyskland. Uniformsloven ble gjenopprettet etter frigjørigen i 1945.[10]

I forbindelse med norsk innvandrings- og integreringdebatt ble det på 2010-tallet diskutert om hijab og niqab kunne anses som en politisk uniform.[11]

Loven ble endelig opphevet i 2015, i forbindelse med ikrafttredelsen av den nye straffeloven av 2005 i 2015.[12] Den ble opphevet fordi den ble regnet som en levning fra 1930-tallet, etter at forbudet ikke hadde vært i bruk i lang tid, og den ble ansett å være problematisk overfor ytringsfriheten.[13] Loven hadde også tidligere blitt foreslått opphevet.[14]

Politiloven fra 1995 § 11 inneholder et forbud mot å opptre maskert (men ikke mot bruk av uniformer) i forbindelse med demonstrasjon, opptog, møte, stand eller lignende på offentlig sted.[15] Enkelte eldre kommunale politivedtekter inneholder også et forbud mot å bære maske.

LovtekstRediger

 

§ 1. Det er forbudt å bære uniform, uniformsdeler, armbind eller annet dermed likestillet, iøyenfallende tegn som utpeker bæreren som tilhenger av en politisk organisasjon eller meningsretning. Forbudet gjelder dog ikke barn under 15 år, som er medlemmer av speiderorganisasjoner eller liknende sammenslutninger. Også lederen av en sådan organisasjon eller sammenslutning er undtatt fra forbudet.

§ 2. Kongen eller den han bemyndiger kan utstede forbud mot bruk av uniform, uniformsdeler, armbind eller annet dermed likestillet, iøyenfallende tegn som utpeker bæreren som medlem eller tilhenger av privat organisasjon, vern, forening eller sammenslutning.

§ 3. Vedkommende departement avgjør i tvilstilfelle hvad der skal regnes til uniform, uniformsdeler og tegn m.v. som omhandlet i §§ 1 og 2.

§ 4. Den som overtreder denne lov eller forbud nedlagt med hjemmel av den, eller som medvirker hertil, straffes med bøter eller fengsel inntil 3 måneder.

§ 5. Denne lov trer i kraft 1 juli 1937.

 

Kun § 4 ble endret etter at loven ble vedtatt i 1937.

ReferanserRediger

 1. ^ a b Elden, John Christian: Uniformsforbud. I Store norske leksikon. Hentet 17. april 2019 fra https://snl.no/uniformsforbud
 2. ^ NOU 2002: 4 Ny straffelov side 456 pkt. 11.4.2.9 Lov 13. mai 1937 nr 1 om forbud mot å bære uniform mv.
 3. ^ Ot. prp. nr. 24. (1937) Om utferdigelse av en lov om forbud mot å bære uniform m. v. side 1: «Til grunn for denne lovgivning ligger i første rekke ordenspolitimessige hensyn, idet man har funnet at uniform m. v. som utpeker bæreren som tilhenger av en politisk organisasjon eller meningsretning, kan virke uteskende og er egnet til å skjerpe motsetningene mellem tilhengerne av de forskjellige politiske partier, likesom det kan øke faren for fremkallelse av stridigheter og voldshandlinger.»
 4. ^ a b c danmarkshistorien.dk om uniformsforbud før og etter krigen
 5. ^ Midlertidig lov av 6. juli 1933 om forbud mot å bære uniform m. v., jf. Ot. prp. nr. 89. (1933) Om utferdigelse av en midlertidig lov om forbud mot å bære uniform m. v.
 6. ^ Lov 24. mai 1935 om forlenget gyldighet av midlertidig lov om forbud mot å bære uniform av 6 juli 1933, jf. Ot. prp. nr. 37. (1935) Om forlengelse av midlertidig lov om forbud mot å bære uniform m. v. av 6 juli 1933.
 7. ^ Innst. O. XVII. (1934) Innstilling fra justiskomiteen om forandring i midlertidig lov om forbud mot å bære uniform m. v. av 6 juli 1933, uttalelse fra komiteens medlemmer Erling Bjørnson, Olaf Fjalstad, Thorolf Beyer Mowinckel og Christian Strayside 3.
 8. ^ Nøkleby, Berit (1985). Nyordning. Aschehoug. s. 120. ISBN 8203114172. 
 9. ^ Norsk lovtidend 1940 1. avdeling side 630: Forordning om opphevelse av lov av 13 mai 1937 om forbud mot å bære uniform m. v.
 10. ^ Provisorisk anordning av 26. januar 1945 om okkupasjonslovgivningen (Vedlegg til Ot. prp. nr. 66 (1945-46) Om lov om okkupasjonslovgivningen m. v.), og lov 27. september 1946 nr. 1 om okkupasjonslovgjevinga
 11. ^ Kjell Skartveit (16. desember 2010). «Hijab som politisk uniformering er forbudt». www.verdidebatt.no (norsk). Vårt land. Besøkt 26. september 2017. 
 12. ^ Lov 19. juni 2015 nr. 65 om ikraftsetting av straffeloven 2005 (straffelovens ikraftsettingslov) § 2
 13. ^ Ot.prp. nr. 22 (2008–2009) Om lov om endringer i straffeloven 20. mai 2005 nr. 28 (siste delproposisjon – sluttføring av spesiell del og tilpasning av lovgivning) pkt. 16.13 Merknader til endringer straffeloven 2005 tredje del, merknadene til lov 13. mai 1937 nr. 1 om forbud mot å bære uniform m.v.
 14. ^ NOU 1992: 32 Bedre struktur i lovverket side 232.
 15. ^ Lov om politiet (politiloven) av 4. august 1995 nr. 53 § 11

Eksterne lenkerRediger