Torpa Statsallmenning

Torpa Statsallmenning ligger i Synnfjellet i Nordre Land kommune i Innlandet fylke. Denne statsallmenningen har et areal på 51000 da. Av dette er 21000 da barskog, 20000 da lauvskog og 10000 da lavfjell og myr. I tillegg kommer den såkalte Fellesstrekningen, som er omtrent på samme størrelse. Dette området ligger i Gausdal kommune. Det har vært strid mellom Torpa og Gausdal om bruken av dette området helt siden 1470. Da var det fiskevannene striden sto om. I 1878 bestemte Gudbrandsdalkommisjonen at Torpa og Gausdal skulle ha like jakt og fiskerettigheter i denne strekningen. I tillegg har Torpingene rettigheter med hensyn til hamning og uttak av ved i Fellesstrekningen.

Torpa Fjellstyres utleiehytte, Røssjøkollbua, som ligger sør i Langsua nasjonalpark, med Røssjøkolltjernet (1191 m.oh) bak. I det fjerne skimtes deler av Jotunheimen.
Her er Nordre Synnsætra med Synnfjorden i bakgrunnen. Bakerst sees Røssjøkollene.

Området som utgjør Torpa Statsallmenning grenser i syd mot Synnfjellplatået og Skjervangfjellet, og mot Dokkfløyvatnet i øst. I nord grenser allmenningen mot Gausdal Statsallmenning, eller den såkalte Fellesstrekningen. Mot vest grenser allmenningen mot Etnedal og Nord-Aurdal. Blant de mest markante fjelltoppene i allmenningen er Djuptjernkampen den høyeste (1325 moh) Djuptjernkampen er også grensefjell til kommunene: Nordre Land, Gausdal og Nord-Aurdal.

Statskog er grunneier, og forvalter grunneierrettighetene. Torpa Allmenningstyre styrer med bruksretten til trevirke. Torpa Fjellstyre forvalter bruksrettene til seterbruk, beite, jakt og fiske. I Torpa er det rundt 380 bruks- eller virkesberettigede.

I tidligere tider hadde området enda større viktighet for primærnæringene, enn i dag. Da var sætringen et være, eller ikke være for bøndene. Sommerbeite i fjellet var viktig, da det var knappe ressurser i bygda. Til og med storbøndene på flatbygdene på Hedemarken, Hadeland, Gjøvik og Toten hadde buskapen på sommerbeite i Synnfjellet. Nå i 2013 foregår det fortsatt sætring i området, men i et begrenset omfang.

De vernede områdene Langsua nasjonalpark, Storlægeret landskapsvernområde, Røssjøen naturreservat og Skardberga naturreservat ligger delvis i Torpa Statsallmenning. I området vokser også den sjeldne skjeggklokka.

Kilder

rediger

Eksterne lenker

rediger