Stallhastighet

Stallhastighet, også kalt steilehastighet, er en hastighet der et bestemt fly mister løftet fordi vingen går for sakte igjennom luften til å holde flyet oppe.

På denne hastighetsmåleren viser nedre ende av den hvite buen at det aktuelle flyet har stallhastighet på 60 med flaps og den nedre enden av den grønne buen viser stallhastighet uten flaps på 65.

Stallhastighet angis ved rettlinjet bevegelse med horisontale vinger og maksimum vekt i forhold til flyets godkjenning.

I sving med konstant høyde vil belastningen på vingen og dermed stallhastigheten øke betydelig med vingenes krengning. Dette følger formlene:

Lastfaktor = 1 / cosinus ( krengningsvinkel)

Økningen av steilehastigheten = Kvadratroten av Lastfaktoren

Eksempel:

Krengningsvinkelen på et fly er 60°.

Lastfaktor = 1 / cosinus (60°) = 2

Økningen av Steilehastigheten er kvadradratroten av 2 = 1,4

Det betyr at steilehastigheten for et fly øker med en faktor på 1,4.

Eksempel:

Steilehastigheten for et klubbfly er oppgitt til å være 55 knop uten flaps ved horisontal flyging / uten krengning.

Ved en krengningsvinkel 60° vil steilehastigheten være 77 knop.

Stall inntreffer ved en bestemt angrepsvinkel mellom luften og vingen. Det kan skje ved 15 -19 graders angrepsvinkel og er sterkt avhengig av vingeprofilen.

Fly som har utstyr som reduserer stallhastighet betegnes ofte som STOL-fly (Short Take Off and Landing). Slikt utstyr kan være små finner på overflaten av vingene som kalles virvelgeneratorer. Noen fly er utstyrt med slats som er en «skalk» foran på vingen som har en spalte for luft på baksiden som tillater luft å strømme oppover og bakover på oversiden av vingen. Ved bruke av flaps vil også stallhastigheten reduseres.

De fleste fly har en «stall warning» som gir et kraftig lydsignal når angrepsvinkelen nærmer seg stall. Den kan være en fløyte med åpning litt lavt på forsiden av vingen som gir lyd når trykket i åpningen blir lavere enn trykket inne i flyet. Det kan også være en liten metallflik samme sted som løfter seg og slutter en elektrisk krets med sirene når flyet nærmer seg stallhastighet.

Ved utdannelsen til flysertifikat og ved fornyelse av sertifikatene er riktig reaksjon ved stall en av de viktigste temaene som blir kontrollert.

Ved flere flyulykker er for liten hastighet med stall og tap av løftet i lav høyde en viktig årsak til at flyet har falt og gått i bakken før flyet igjen skulle fått flyfart og løft over vingene. Øvelser ved stallhastighet gjøres derfor alltid med stor høyde og god avstand ned til terrenget.