Åpne hovedmenyen

Sandungåsen naturreservat er et naturreservat i Hurum kommune i Buskerud. Det ligger helt nord i Hurum kommune inntil grensa mot Røyken. Reservatet omfatter ei vestvendt liside fra Sandungåsen ned mot Drammensfjorden, og deler av Grauteruddalen i øst. Toppområdet er småkupert med høyeste punkt på 280 moh. Det er stor økologisk variasjon med forholdsvis mange vegetasjonstyper med forskjellige krav til næringsstoffer, fuktighet og topografi. Det er overvekt av middels rik vegetasjon, men også forekomst av både skrinnere koller og rik edelløvskog.

Sandungåsen har få nye inngrep og store sammenhengende arealer med gammelskog. Dette er uvanlig i slike lavereliggende strøk. Reservatet har stor variasjon i topografi og naturtyper. Det er forekomster av rike skogtyper som edellauvskog og lågurtskog og stort potensial for videre utvikling av et rikt mangfold av krevende, skoglevende arter.

Naturreservatet ble oppretta for å bevare et lavereliggende skogområde i boreonemoral sone, med stort areal gammelskog og få nyere inngrep. Reservatet har stor variasjon i topografi, naturtyper, arter og økologiske prosesser. Særlig verdifulle er forekomstene av gammel granskog og av rik blandingsskog og edelløvskog.[1]

ReferanserRediger

  1. ^ http://faktaark.naturbase.no/?id=VV00003107.