Politijurist

ansatte i politiet som er tildelt påtalekompetanse

Politijurister (påtalejurister) er ansatte i politiet som er tildelt påtalekompetanse, det vil si at vedkommende både er en del av påtalemyndigheten og politiet.

En jurist i New York-politiet i USA

De stillinger som omtales som politijurister er politifullmektig, politiadvokat, politiinspektør, visepolitimester og politimester.

Politijurister er utdannet jurister og gjennomgår i tillegg utdanning på Politihøgskolen. Politijuristene er enten tillagt ordinær eller det som omtales som delegert utvidet påtalemyndighet (avhengig av erfaring og noe som blir tildelt av det enkelte statsadvokatembete politidistriktet hører inn under etter en konkret vurdering av den enkelte politijurist hva gjelder prosedyreerfaring) og har i tillegg full politimyndighet. Det er politijuristene som er påtaleleder i etterforskning utført i politiet. Politijuristene fungerer også som aktor i retten i straffesaker av ulik karakter avhengig av type påtalemyndighet og erfaring de måtte inneha. De tyngre sakene aktoreres normalt av en statsadvokat. Det er dog ikke uvanlig at enkelte politijurister aktorer istedenfor statsadvokaten. Da har statsadvokaten pekt ut en egnet politijurist eller bedt politidistriktet tildele aktoratet til en politijurist som politidistriktet selv finner egnet.

Politijuristene er faglig underlagt påtalemyndigheten, men organisatorisk underlagt politiet, og bærer normalt politiuniform. Under hovedforhandlinger bærer de aktorkappe.

Alle politijurister inngår i ledernivået i politiet, dvs. høyere grader i politietaten, og er overordnet de aller fleste polititjenestemenn (dvs. politiutdannede). Det eneste unntaket gjelder stillingen politiinspektør, som i sjeldne tilfeller også kan innehas av politiutdannede. Politiutdannede ( gjennomført treårig politihøgskoleutdannelse ev. gjennomført ettårig eller toårig politiskole) som innehar stillingen politiinspektør innehar ikke påtalekompetanse.

Politijurister i særorganet Politiets Utlendingsenhet (PU) har derimot ikke påtalekompetanse og tilhører heller ikke påtalemyndigheten med Statsadvokaten og Riksadvokaten som faglig overordnede. Politijuristene i PU har alminnelig politimyndighet. De leder arbeidet med identitetsetterforskning/identitetsundersøkelser (undersøkelsesledere) og bistår ofte de øvrige politidistrikt med juridisk avklaringer da de har spisskompetanse innenfor utlendingsfeltet. Politijuristene i PU prosederer ikke i straffesaker. Deres oppgaver går blant annet ut på å fatte beslutninger om blant annet: pågripelser ,undersøkelser/ransaking av person, bolig m.m., beslag av gjenstander i identitetsøyemed, ileggelse av meldeplikt i medhold av utlendingssloven m.m. De prosedere ofte i fengslingsmøter (fengsling/forvaring i medhold av utlendingsloven). I disse fengslingsmøtene innehar de ikke rollen som aktor, men som statens prosessfullmektig. Politijuristene i PU har vanligvis mange års erfaring fra utlendingsforvaltningen som f.eks. UDI og UNE og har vanligvis i tillegg erfaring som politijurist (påtalejurist) fra ulike politidistrikt.