Politiadvokat er en stillingstittel på en politijurist innen påtalemyndigheten som har Riksadvokaten og statsadvokatene som sine faglige overordnede. Organisatorisk er politiadvokatene ansatt i politiet og utøver påtalefunksjonen på vegne av politimesteren. Politijuristene (politiadvokatene og politifullmektigene) tilhører ledelsesnivået i politiet og er overordnet de fleste politiutdannede.

Politiadvokatene

  • leder politiets etterforskning i straffesaker[1]
  • avgjør spørsmålet om påtale i straffesaker, herunder om det skal tas ut tiltale, utferdiges siktelse, forelegg på bot, påtaleunnlatelse, eller om straffeforfølging skal innstilles ved henleggelse[1]
  • opptrer som anklagere under straffeforfølgning ved domstolene.[1]

Det er særlig i Norge og Danmark at påtalemyndigheten er integrert i politiet.[1] Politi og påtalemyndighet er adskilte myndigheter i de fleste andre vestlige land.[1] Bakgrunnen for å integrere påtalemyndigheten i politiet i Norge er at en organisatorisk nærhet mellom etterforskere og politijurister anses å bedre kvaliteten på etterforskningen, og letter beslutningsprosessene i en etterforskning.[1] Denne organiseringen har tidligere vært under debatt med tre hovedsynspunkter; enten et skille mellom politi og påtalemyndighet, videreføring av dagens ordning eller en ytterligere integrering med innlemming av statsadvokatene i politiet slik det bla. er gjort i Økokrim. I 2018 vedtok fagforeningen Politijuristene å jobbe for å skille politi og påtalemyndighet, og i regjeringsplattformen i 2019 bestemte partiene som samarbeider å utrede et slikt skille.

I kraft av sin stilling har politiadvokater, samt politifullmektiger, alminnelig politimyndighet. Dette følger av politiloven § 20.[2]

Etter å ha vært politifullmektig i minimum ett år kan man etter søknad få utvidet påtalekompetanse og bli politiadvokat. Det er dog ikke uvanlig at politifullmektiger får dette først etter et par års tjeneste som politifullmektig.[1] politiadvokater med særskilt erfaring og kompetanse kan etter en konkret vurdering bli politiadvokat 2.

Politijurister opptrer ofte i retten i straffesaker, og prosederer til dels kompliserte og krevende straffesaker.[1] I sitt daglige virke opparbeider politijurister seg derfor omfattende prosedyreerfaring, og mange advokater har bakgrunn som politijurister.

Skulderdistinksjon for politiadvokater

Referanser rediger

  1. ^ a b c d e f g h «Påtalemyndigheten - Riksadvokaten». www.riksadvokaten.no. Arkivert fra originalen 4. september 2016. Besøkt 8. september 2016. 
  2. ^ «Lov om politiet (politiloven) - Lovdata». lovdata.no. Besøkt 8. september 2016.