Scannet utsnitt av Norges lover

En paragraf (forkortet §) (fra gresk paragraphos, skrevet ved siden av, tilføyet) er en bestemmelse i et regelverk.

Betegnelsen brukes ved utforming av lover, vedtekter, traktater og lignende, og hver paragraf beskriver en enkelt bestemmelse av flere bestemmelser i regelverket. Hver paragraf kan bestå av flere ledd (avsnitt) eller setninger. Hver paragraf kan også inneholde nummererte underpunkter og/eller bokstaver.

I et regelverk vil vanligvis et antall paragrafer være innlemmet i et kapittel som omhandler mer vidtfavnende forhold.