Norcem Brevik

Norcem Brevik er en sementfabrikk i Brevik i Porsgrunn kommune. Fabrikken er en av to sementfabrikker i Norge, begge eiet av Norcem AS. Produksjonen er på om lag 1,2 millioner tonn sement i året, mesteparten blir solgt i Norge, mens en mindre andel blir eksportert.

Særtrekk for fabrikken er at hovedråvaren kalkstein blant annet hentes fra en undersjøisk gruve, foruten dagbrudd i Bjørntvet og fra dagbrudd i Verdal, samt at fabrikken benytter en høy andel ulike alternative brensler, som erstatter kull.

HistorieRediger

Dalen Portland Cementfabrik AS (DPC) ble etablert som aksjeselskap i 1916. To sementovner ble bestilt fra Krupp i Tyskland, men på grunn av første verdenskrig kom ikke produksjonen i gang før i august 1919. Den drivende kraft i DPC var direktør Alfred Holter, som var veldig opptatt av å eksportere sement, blant annet til flere land i Sør-Amerika.

DPC vokste i takt med et økende marked, og gjorde en rekke moderniseringer opp gjennom årene. Ovn 3 ble igangsatt i 1945 og produksjonen økte. Senere ble nye og mer effektive ovner satt i drift i 1956, 1961 og 1966. De to eldste ovnene ble først faset ut i 1965.

I 1968 fusjonerte DPC med de to øvrige sementselskapene i Norge, Christiania Portland Cementfabrik AS og Nordland Portland Cementfabrik AS til Norcem AS. På 1970-tallet var eksport-andelen høy, med særlig store volumer til New York og Vest-Afrika. I flere av de afrikanske landene ble Norcem involvert i selskaper som etablerte lokale sementmøller. På denne måten kunne man eksportere klinker, som er et mellomprodukt i sementproduksjonen.

I 1999 selges Scancem AB, som Norcem da var en del av, til tyske Heidelberger Zement Gmbh, som senere endrer navn til HeidelbergCement.

Alternative brensler og -råvarerRediger

Etter en større ombygging i 2004 ble ovn 5 stengt, og ovn 6 tilpasset økt bruk av alternativt brensel. I løpet av få år ble andelen alternativt brensel økt vesentlig. I 2014 utgjorde alternative brensler 60 % av energimengden i produksjonen, noe som betyr tilsvarende reduksjon i bruk av kull.

Alternative brensler er i hovedsak basert på husholdningsavfall, samt dyremel fra slakteindustrien.[1] I tillegg leverer datterselskapet Renor fast og flytende brensel basert på farlig organisk avfall.

Foruten kalkstein er det også behov for andre mineraler i produksjonen. En økende andel av dette er restprodukter gjenvunnet fra annen industri. I flere av sementtypene blandes det inn flygeaske, som er aske fra kullfyrte kraftverk. Dette bidrar til redusert bruk av kalkstein, og gir også lavere kvotepliktig utslipp av CO2.

Dalen GruveRediger

Da fabrikken ble etablert, ble det hentet ut kalkstein fra dagbrudd i Dalen. Kalksteinen ligger i et ca 40 meter tykt lag som heller 15 grader nedover, og i 1960 gikk man over til gruvedrift. Dagens gruvesystem, som også inkluderer gruve drevet av Norsk Hydro, omfatter om lag 220 kilometer gruveganger. Driften foregår nå (2015) på ca 320 meter under Eidangerfjorden.

Bjørntvet dagbruddRediger

Som følge av begrenset ressurstilgang i Dalen, ble Bjørntvet erhvervet i årene 1948-51. Driften av dagbruddet kom i gang i 1955, og kalksteinen ble fraktet de 7 kilometerne til Dalen med taubane. Taubanen ble nedlagt i 1975 og erstattet med jernbane.

CO2-fangstRediger

Norcem Brevik startet i 2013 et forskningsprosjekt på fangst av CO2.[1] . Prosjektet var støttet av staten gjennom Gassnova og Climit-programmet. Test-programmet ble avsluttet i 2017.

Norcem har med bakgrunn i test-programmet videreført sin satsing på karbonfangst, og utreder et fullskala fangstanlegg. Utredningen er støttet av Gassnova som ledd i deres arbeid for fullskala CO2-håndtering i Norge, som foruten fangst også inkluderer transport til mellomlager på Kollsnes og endelig lager i Nordsjøen.

ReferanserRediger