Namdalens beskrivelse

Topografisk tekst fra 1597

Namdalens beskrivelse, egentlig Gandske Nommedalls Leens Beskriffuelse Aar 1597, er en anonym topografisk skildring av Namdalen i Nord-Trøndelag, skrevet i 1597. Teksten tilsvarer 16 trykksider.

«Nomßen er en stor lang elff som löber ret mit gjenom Ouffer hallz preste gield, och er dene samme elff henved xxx miile wegs lang, men dog icke megit bredt […]. Huor wd aff dene elff haffuer sine förste oprindelse, det ved ingen foruist, fordj hun kommer neden af Finne fielldenne, doch som somme sige, daa kommer hun aff it stort wand, som kaldes det blaa vand och hun begyndis norden for Jemptelandt.»

Forfatteren kan ha vært den dansk-norske fogden Erik Hanssøn Schønnebøl, som skrev en tilsvarende Lofodens og Vesteraalens Beskrivelse i 1591[1][2], eller helst en prest som tiltrådte i Nærøy prestegjeld i 1593-4, hvis navn er ukjent.[3][4] Skriftet ble utgitt av Gustav Storm i 1895[4], og var tidligere kjent og sitert av Gerhard Schøning da han skrev sin Reise som giennem en Deel af Norge i de Aar 1773, 1774, 1775 paa Hans Majestets Kongens Bekostning er giort og beskreven.[5]

Namdalen beskrives som bestående av tre prestegjeld: Fosnes – som på den tiden også omfattet Flatanger og Otterøy[6], Overhalla – som på den tiden også omfattet Grong, Høylandet, Gløshaug og Vemundvik[7], og Nærøy – som på den tiden også omfattet Vikna og Leka[8].

Bindal blir nevnt; det tilhørte Brønnøy sogneprestembete i kirkelige spørsmål, men til fogden i Namdalen i sivile saker: «udi dette Bindallen ligger en lidenn annex, som ligger til Brönnie sogn kircke på Hellelandt; och allg tienden wdi same Bindalls fiering kommer til Brönnie, mens bönderne met alle konggens sager suarer til Nummedalls lenn.»

Skriftet skildrer landskap, halvområder, prestegjeldenes utstrekning, kirker, gårder, fiskevær og årsrytmen i fiskeriene. I Nærøy nevnes seks fiskevær: Nordøyan, Fråholmen, Hummelvær, Sklinna, Frelsøy og Steinan. De fem første stedene skal det ha vært kirker og regelmessige gudstjenester.

ReferanserRediger

  1. ^ Gustav Storm (1883). Om forfatteren af Beskrivelserne over Lofoten og Vesteraalen (1591) og over Namdalen (1597). Kristianina. 
  2. ^ Nils Magne Knutsen. Erik Schønnebøl; NBL; 2. utg.
  3. ^ Jørn Sandnes (1965). Namdalens historie. Namsos: Namdal historielag. s. 373. 
  4. ^ a b Historisk-topografiske Skrifter om Norge og norske Landsdele, forfattede i Norge i det 16de Aarhundrede. Christiania: Brøgger. 1895. . Om forfatterskapet i forordet side 42-45; selve teksten side 157-175
  5. ^ Gerhard Schøning (1979). Reise som giennem en Deel af Norge i de Aar 1773, 1774, 1775 paa Hans Majestets Kongens Bekostning er giort og beskreven. [Trondheim]: Tapir. ISBN 8251903475. 
  6. ^ Fosnes prestegjeld; disnorge.no
  7. ^ Overhalla prestegjeld; disnorge.no
  8. ^ Nærøy prestegjeld; disnorge.no