Majorstuen politistasjon

politistasjonen i Oslo vest
Artikkelen inngår i serien om

Oslo politidistrikt


Politimester

Ida Melbo Øystese

Politistasjoner

Grønland

Majorstuen

Manglerud

Sentrum

Stovner

Øvrige seksjoner

Vold og seksualforbrytelser

Org.krim

Arrest og påtale

Utlending og forvaltning

Finans- og miljøkrim

Trafikk- og sjø


Majorstuen politistasjon er en politistasjon tilhørende Oslo politistrikt og har adresse i Sørkedalsveien 27 B i Oslo. Stasjonen har hatt lokaler i nåværende bygning siden 1993. Før dette lå stasjonen i Majorstuveien 36. Stasjonen er i likhet med de fire andre stasjonene i Oslo, delt inn i ett etterforskning-, forebyggende- og ordensavsnitt. I tillegg til dette er det sivilt ansatte som har til oppgave å drifte administrasjonen ved stasjonen. Stasjonen ledes av Arne Solberg som er politiinspektør. Stasjonen er en av tre politistasjoner i Enhet vest i Oslo politidistrikt.

Stasjonens kallesignal er «B» eller Bravo på det fonetiske alfabet.

Fridtjof Nansens vei 17-19 ble tegnet av Arkitektene Furuholmen Gunnarsjaa Kolstad. Bygget huser i dag Majorstua politistasjon, dog under en annen adresse.

Fra 2009 ble det opprettet et eget avsnitt for mobile vinningskriminelle. Dette avsnittet ledes av en politioverbetjent. Fra juni 2012 fikk avsnittet eget kallesignal «L» eller Lima på det fonetiske alfabet. Avsnittet jobber spesifikt mot mobile vinningskriminelle. Avsnittet består av egne lag, etterforskere og påtalejurister. Avsnittet etterforsker og påtaleavgjør saker som også er utenfor Majorstuen krets.

Området til stasjonen innefatter Oslo vest, med unntak av Bygdøy-Frogner, som hører til Sentrum politistasjon.

Stasjonen har egen politivakt som er åpen mandag-fredag 8-15. Om sommeren kan åpningstidene være noe kortere.

Etterforskningsavsnittet er delt inn i fire grupper. Hver gruppe har til enhver tid hospitanter. Disse er tjenestemenn og -kvinner som til det daglige tjenestegjør ved andre avsnitt, hovedsakelig ordensavsnittet. Hospitantperioden er seks måneder. Dette etter å ha gjennomført et innføringskurs for etterforskning i regi av politidistriktet. Avsnittet ledes av en politioverbetjent og hver gruppe ledes av en politiførstebetjent.

Forebyggende avsnitt jobber opp mot skoler og ungdom i Majorstuen krets. En viktig oppgave ved avsnittet er å «fange opp» ungdom som er i faresonen for å falle inn i et kriminelt miljø. Dette gjøres blant annet ved bekymringssamtaler, hvor foreldre eller foresatte må møte sammen ungdommen hos avsnittet. Avsnittet kjører uniformert bilpatrulje, primært i helgene.

Ordensavdelingen er delt inn i 4 vaktlag, eller divisjoner som de er kalt i politiet. Hver divisjon består av 25 tjenestemenn, og ledes av 2 politiførstebetjenter, hvorav 1 divisjonsleder og 1 vaktleder. Ordensavsnittets primære oppgave er den daglige patruljeringen i kretsen, samt å rykke ut på oppdrag fra operasjonssentralen. Avsnittet disponerer både personbiler som er uniformerte og sivile, samt cellebiler, også kalt marjer. Ordensavnittet ved Majorstuen har også ansvar for å patruljere ved de forskjellige ambassadene i Oslo og har til en hver tid en patruljebil som har dette som sitt eneste ansvar. Avsnittet ledes av en politioverbetjent.

Deler av Oslo politidistrikts HR-avdeling og Seksjon for trafikk- og sjøtjeneste holder til i samme bygg med adresse Sørkedalsveien 27A.