Kollerudvika naturreservat

vernet våtmarksområde
Kollerudvika naturreservat
VerneformNaturreservat
VernetemaVåtmark
Areal0,641
KommuneAurskog-Høland
Opprettet2. oktober 1992

Kollerudvika naturreservat
59°42′40″N 11°26′01″Ø

Koordinater: 59°42′40″N 11°26′1″Ø

Kollerudvika naturreservat er et innsjø- /våtmarksområde i Aurskog-Høland kommune som ble vernet i 1992 for å sikre et viktig våtmarksområde med vegetasjon, fugleliv og annet dyreliv.[1]

Naturreservatet ligger nordøst i Øgderen. Innsjøen ligger i et vakkert kulturlandskap, og særlig øst for sjøen er det store jordbruksarealer. Vannet er forholdsvis næringsrikt og Kollerudvika har en særdeles velutviklet takrørvegetasjon. Vannvegetasjonen for øvrig er preget av sumpplanter og i mindre grad flytebladplanter. Takrør og sjøsivaks er de dominerende artene blant sumpplantene, mens vasslirekne, vanlig tjønnaks, gul nøkkerose og hvit nøkkerose er typiske representanter for flytebladplantene. Undervannsplanter finnes bare i liten utstrekning med unntak av tusenblad.

Det rike fuglelivet i Øgderen skyldes ikke minst den frodige vegetasjonen i vikene. Sjøen har funksjon som hekke- og oppvekstområde og som rasteplass for vade- og andefugl under trekk. En stor andel av Norges bestand av toppdykkere hekker i innsjøen. Ellers hekker arter som knoppsvane, stokkand, sothøne, hettemåke, makrellterne, vipe, rørsanger og sivspurv i områdene langs innsjøen. Storlom, rødstilk og grønnstilk hekker sannsynligvis også der. Kollerudvika naturreservat må ses i forbindelse med Kragtorpvika naturreservat som ligger sørøst i sjøen.

Det er restriksjoner på vanlig ferdsel i reservatet i perioden 1.4.-15.7., med unntak for bading fra tradisjonelle badeberg og fra båt.

ReferanserRediger